Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-09-2019 r. – 0112-KDIL3-1.4011.172.2019.2.KF

Czy stanowi przychód finansowanie pracownikom kart / kluczy chipowych umożliwiających pobieranie gorących napojów z automatu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2019 r. (data wpływu 11 lipca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 9 sierpnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydania pracownikom kluczy chipowych umożliwiających pobieranie gorących napojów z automatu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydania pracownikom kluczy chipowych umożliwiających pobieranie gorących napojów z automatu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 31 lipca 2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.172.2019.1.KF, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 6 sierpnia 2019 r., natomiast w dniu 9 sierpnia 2019 r. w tut. Organie złożono pismo będące uzupełnieniem wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje ustawić na terenie swojego zakładu automat samosprzedający gorące napoje. Pracownikom Wnioskodawcy zostaną wydane klucze chipowe, które umożliwią pobieranie napojów gorących z zainstalowanego automatu. Wydanie karty chipowej odbędzie się za pokwitowaniem potwierdzającym jej odbiór przez konkretną osobę – pracownika. Wartość na kluczu chipowym doładowywana będzie automatycznie z datą nowego miesiąca na określoną kwotę brutto zgodnie z warunkami Umowy sprzedaży gorących napojów zawartej pomiędzy Wnioskodawcą – Kupującym a określonym dostawcą – Sprzedającym. Kupujący zgodnie z warunkami umowy zobowiązuje się co miesiąc do zapłaty, za gorące napoje wydane poprzez użycie kluczy chipowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, kwoty wyliczonej w oparciu o ilość chipów przekazanych Wnioskodawcy razy ustalona w umowie wartość kwoty brutto na chipie.

Ponadto w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że klucze chipowe umożliwiające pobranie gorących napojów z automatu będą wydawane pracownikom w związku z ciążącym na Wnioskodawcy obowiązkiem wynikającym z przepisów § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Ww. klucze chipowe będą uprawniały do pobrania z automatu wyłącznie gorących napojów, które nie są napojami o charakterze profilaktycznym, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość doładowania miesięcznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wprowadził zwolnienie dla wartości otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych w przypadku, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Jednocześnie z § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, oprócz wody, trzeba zapewnić także inne napoje.

Zdaniem Wnioskodawcy, karty chipowe uprawniające do korzystania z automatu z napojami stanowią formę realizacji tego obowiązku.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 października 2018 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.316.2018.2.ŁS.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, wartość doładowania miesięcznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenie, przy czym musi być ono przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl natomiast art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie, na podmiotach dokonujących świadczeń z powyższego źródła ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie świadczenia otrzymane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu. Katalog zwolnień przedmiotowych określony został przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11b tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są:

  • świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (pkt 11);
  • wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (pkt 11b).

Z informacji przedstawionych w treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje ustawić na terenie swojego zakładu automat samosprzedający gorące napoje. Pracownikom Wnioskodawcy zostaną wydane klucze chipowe, które umożliwią pobieranie napojów gorących z zainstalowanego automatu. Wydanie karty chipowej odbędzie się za pokwitowaniem potwierdzającym jej odbiór przez konkretną osobę – pracownika. Wartość na kluczu chipowym doładowywana będzie automatycznie z datą nowego miesiąca na określoną kwotę brutto. Klucze chipowe umożliwiające pobranie gorących napojów z automatu będą wydawane pracownikom w związku z ciążącym na Wnioskodawcy obowiązkiem wynikającym z przepisów § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ww. klucze chipowe będą uprawniały do pobrania z automatu wyłącznie gorących napojów, które nie są napojami o charakterze profilaktycznym, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Należy zauważyć, że zgodnie z treścią § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast pracownikom zatrudnionym (stale lub okresowo) w warunkach szczególnie uciążliwych powinien zapewnić oprócz wody inne napoje.

Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje osób zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279, z późn. zm.).

W świetle powyższych wyjaśnień, mając na uwadze okoliczności przedstawione w treści wniosku, w szczególności wskazanie Wnioskodawcy, że klucze chipowe umożliwiające pobranie gorących napojów z automatu będą wydawane pracownikom na podstawie przepisu § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc w wyniku obowiązków nałożonych przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie opisane w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym wartość doładowania miesięcznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz