Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 31-01-2013 r. – WPI/200000/451/88/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 88/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 28.01.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żony wspólnika spółki jawnej, z którą wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza zatrudnić żonę jednego ze wspólników na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym, przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy składki ZUS winne być liczone od podstawy, którą stanowi wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę tej osoby czy też takiej, jak dla osób współpracujących.

Zdaniem wnioskodawcy, podstawą dla żony wspólnika będzie wynagrodzenie za pracę i jak każdy pracownik będzie objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Spółka będąc dla tej osoby płatnikiem składek jest obowiązana zgłosić do ubezpieczeń jak każdego pracownika oraz odprowadzać za w/w osobę składki – wyliczone jak dla każdego pracownika z wynagrodzenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stosownie do art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Potwierdzeniem powyższego jest zapis zawarty w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r . Nr 21, poz. 94 z póżn. zm.), który stanowi, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,

Zgodnie z art. 8 ust. 11 wyżej cytowanej ustawy, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Ponadto, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących to dla celów ubezpieczeń społecznych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r ., traktowany jest jako osoba współpracująca. Jednakże kryterium decydującym oprócz istnienia stopnia pokrewieństwa i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym jest współpraca przy prowadzeniu tej działalności.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż spółka zmierza zawrzeć umowa o pracę z żoną jednego ze wspólników, co oznacza, że pracodawcą dla w/w osoby będzie spółka.

Uwzględniając powyższe, dla żony jednego ze wspólników spółki jawnej, z którą zawarta będzie umowa o pracę, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, stosownie do art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie stanowił przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r . Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Ponadto, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a w związku z art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnikiem składek w stosunku do pracowników jest pracodawca, który obowiązany jest według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

W konsekwencji, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz