Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-01-2013 r. – WPI/200000/451/71/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 71/2013

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz art.83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r ., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 23.01.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rekompensaty wypłaconej pracownikom z tytułu likwidacji wypłaty nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom nie częściej niż co 5 lat.

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wynagradzania pracowników (…) pracownikom są wypłacane nagrody jubileuszowe po przepracowaniu każdych 5 lat. Wypłacane nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią tytułu do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca podnosi, że celu zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych jest tworzona miesięczna rezerwa na imiennych rachunkach pracowników.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: „czy w przypadku gdyby w przyszłości nastąpiła zmiana Regulaminu wynagradzania.., dotyczącą likwidacji nagród jubileuszowych a Bank chciałby wypłacić pracownikom zgromadzoną rezerwę jako rekompensatę utraconego składnika wynagrodzenia, to czy tę wypłaty można byłoby wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne”.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie zgodnie z którym uważa, iż w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłata rekompensaty z tytułu utraty składnika wynagrodzenia, nie stanowiłaby tytułu do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu oraz art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art.18 ust.1 i 2 oraz art.20 ust.1 w związku z art.4 pkt 9) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cyt. powyżej – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. z 2008 r ., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami powołanej ustawy do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie zalicza się przychodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz.1 106 z późn. zm.). W myśl §2 ust.1 pkt 1- powołanego powyżej rozporządzenia – z podstawy wymiaru składek wyłączone są nagrody jubileuszowa, które według zasad określających warunki ich przyznania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Dodatkowo podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowią wypłaty rekompensujące pracownikom likwidację nagród jubileuszowych bez względu na nazwę świadczenia tj.: zarówno rekompensaty, odszkodowania, które w związku ze zmianą przepisów wewnętrznych ( układu zbiorowego, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy ) likwidujących nagrody jubileuszowe wypłaca pracodawca. Pod warunkiem, że zasady przyznawania likwidowanych nagród zastrzegają, iż przysługują one nie częściej niż co pięć lat.

Zatem rozstrzygając możliwość wyłączenia rekompensat z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należy wziąć pod uwagę łącznie dwie przesłanki – wypłata rekompensat następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a dotychczas obowiązujące zasady przyznawania i wypłaty tych nagród jubileuszowych przewidywały, że nie przysługiwały one częściej niż co 5 lat.

Z opisanego przez wnioskodawcę stanu przyszłego wynika, że nagrody jubileuszowe, przyznawane i wypłacane u wnioskodawcy na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych tj. „Regulaminu wynagradzania pracowników (…) przysługiwały nie częściej niż co 5 lat, a wypłata pracownikom utworzonej w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich wypłatę rezerwy – jako rekompensaty, nastąpiłaby w związku ze zmianą „Regulaminu wynagradzania…”dotyczącą likwidacji nagród jubileuszowych.

Uwzględniając powyższe wypłaty rekompensujące pracownikom, niezależnie od nazwy świadczenia, likwidację nagród jubileuszowych, które nastąpią w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz