Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 3-07-2014 r. – WPI/200000/43/740/2014

Składki na ubezpieczenie zdrowotne- obnizenie składki zdrowotnej do wysokości zł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 740/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 12 czerwca 2014r. przez przedsiębiorcę (…) sprawie obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 0 zł w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 20l4r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że utracił status prowadzącego zakład pracy chronionej z dniem (…), zachował środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udziela pracownikom niepełnosprawnym pomocy z tych środków.

Wnioskodawca informuje, że pomoc ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest udzielana przez pracodawcę po utracie statusu zpch, kwota tej pomocy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z uwagi na obowiązujące w powyższym zakresie przepisy, u wnioskodawcy powstały wątpliwości co do sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca wskazał , że zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361, z póź.zm) wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitacje zawodowa, społeczna i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności. Zatem niezależnie od okoliczności czy pomoc ze środków ZFRON jest udzielana przez pracodawcę posiadającego status zakładu pracy chronionej czy po utracie tego statusu – jest ona wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód z tego tytułu należy wykazać na liście płac jako przychód wolny od podatku.

Wnioskodawca przywołał art.81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r . Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.) w myśl którego, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, w szczególności pracowników, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, zastrzeżeniem ust. 5,6 i 10.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art.19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca podniósł, ze w myśl art.83 ust.l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art.85 ust.1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Natomiast zgodnie z art.83 ust.2 ww. ustawy w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0zł.

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że w myśl art.21 ust. 1 pkt.27 lit. a updof – wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitacje zawodowa, społeczną i lecznicza osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności – składka od tego świadczenia, jako zwolnionego z podatku dochodowego powinna zostać obniżona do wysokości Ozł.

Reasumując, Wnioskodawca stwierdza, ze pomoc z ZFRON po utracie statusu stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale z uwagi na to, że jest ona wolna od podatku, kwotę składki obniża się do 0zł.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 i art.20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r ., Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.361 z późn.zm) osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, z którymi zawarto umowę o pracę nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Ponadto, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, art.81 ust.5 i 6 powołanej wyżej ustawy stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, nie stosuje się włączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników składek ze środków ubezpieczonego zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie w myśl art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 (czyli np. przez pracodawcę, zleceniodawcę, organ rentowy, urząd pracy) zgodnie z przepisami art.79 – 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczona za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W dalszych ustępach tegoż artykułu ustawodawca wskazał, w których przypadkach składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami zawartymi w art.79 – 81 ( art.83 ust.3), ustalił też, w jakich przypadkach składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik obniża do wysokości 0 zł. (art.83 ust.2).

Przepisy art.83 ust.2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowią, że w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek innych niż określone w art.83 ust.3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące ubezpieczenia obniża się do wysokości 0 zł.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca utracił status prowadzącego zakład pracy chronionej z dniem 01 kwietnia 2014r. jednocześnie zachował środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i udziela pracownikom niepełnosprawnym pomocy, która jest finansowana ze środków ZFRON. W konsekwencji, jak słusznie podnosi Wnioskodawca, od świadczeń sfinansowanych w ramach pomocy indywidualnej z zachowanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wypłacanych przez podmioty, które utraciły status zakładu pracy chronionej powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie Zakład wskazuje,iż z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonanej kwalifikacji przychodów tym również zwolnienia określonych przychodów z obowiązku naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartej w tym zakresie we wniosku informacji.

W przypadku opisanym we wniosku, kiedy Przedsiębiorca od świadczeń ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wypłacanych pracownikom niepełnosprawnym nie jest zobowiązany do obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, to może obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tych wypłat do wysokości 0zł. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej art. 83 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. od wypłaconych z ZFRON pracownikom świadczeń, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, składkę obliczoną obniża się do wysokości 0zł.

Mając na uwadze stan faktyczny, własne stanowisko w sprawie oraz obowiązujące przepisy prawne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji złożonym w dniu 12 czerwca 2014r. za prawidłowe.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji. Wydaną decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzjanie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz