Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 4-07-2014 r. – DI/100000/43/706/2014

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłacanych pracownikom jednorazowych rekompensat za zlikwidowanie wypłat nagród jubileuszowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 255

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013, poz.672, z późn. zm.) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…), złożonym w dniu 4 czerwca 2014 r., a dotyczącym wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłacanych pracownikom jednorazowych rekompensat za zlikwidowanie wypłat nagród jubileuszowych.

UZASADNIENIE

Dnia 4 czerwca 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 2 czerwca 2014 r. złożony przez przedsiębiorcę (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy >o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek ten został uzupełniony pismem złożonym przez wnioskodawcę z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu do Oddziału ZUS w Gdańsku dnia 24 czerwca 2014 r.)

Wnioskodawca wskazał, iż obowiązujący Regulamin Wynagradzania z dnia (…) przewiduje wypłatę nagrody jubileuszowej, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy u wnioskodawcy. Zgodnie ze wskazanym (…) Regulaminu:

„1. Pracownik lub osoba zaangażowana na podstawie umowy menadżerskiej ma prawo do nagrody jubileuszowej uzależnionej od stażu pracy w Spółce, przyznawanej wg następujących zasad:

1) 20 lat – nagroda w wysokości(…) zł netto

2) 25 lat – nagroda w wysokości(…) zł netto

3) 30 lat – nagroda w wysokości(…) zł netto

2. Osoby, którym minął staż, o którym mowa w pkt 1 otrzymują stosowne wyrównanie, bez odsetek.”

Wnioskodawca zamierza zmienić obowiązujący dotychczas Regulamin Wynagradzania m.in. poprzez likwidację nagrody jubileuszowej. W celu zrekompensowania pracownikom utraty powyższego świadczenia wnioskodawca rozważa wprowadzenie do nowego Regulaminu Wynagradzania postanowienia przejściowego mającego na celu wygaszenie przedmiotowego uprawnienia w następującym brzmieniu: „1. Pracownikom, którzy nabyliby w 2014 r. prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…) r. (ze. zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości (…)kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu;

2. Pracownikom, którzy nabyliby w 2015 r. prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…)( ze zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu;

3. Pracownikom, którzy nabyliby w 2016 r. prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…)(ze zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu;

4. Pracownikom, którzy nabyliby w 2017 r. prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…)(ze zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu;

5. Pracownikom, którzy nabyliby w 2018 r, prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…)(ze zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu;

6. Pracownikom, którzy nabyliby w 2019 r. prawo do nagrody jubileuszowej na mocy Regulaminu Wynagradzania z dnia (…)(ze zmianami) zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości kwoty, do której byliby uprawnieni na podstawie powyższego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem że powyższa nagroda nie przysługuje pracownikom, którym w 2014 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w Regulaminie

Wynagradzania z dnia (…) (ze zmianami) lub zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w ust. 1 powyżej.”

Wnioskodawca wskazuje, iż pracownicy, o których nie ma mowy w przywołanym powyżej postanowieniu, nie nabędą prawa do nagrody jubileuszowej. Wnioskodawca zamierza dokonać jednorazowej wypłaty wszystkich nagród jubileuszowych, do których pracownicy byliby uprawnieni zgodnie z przepisem przejściowym, jednorazowo do końca 2014 r. Powyższe oznaczałoby, że w przypadku niektórych pracowników przy niezmienionych zasadach nabywania uprawnień do nagród jubileuszowych, ich wypłata zostałaby dokonana w terminie wcześniejszym niż termin nabycia przez nich uprawnień do nagrody jubileuszowej, tj. przed upływem 5 lat od ostatniego uzyskania uprawnień do tego świadczenia.

Na tle powyższego stanu faktycznego przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zw. z §2 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługującą pracownikowi zgodnie z przywołanym powyżej przepisem przejściowym nagrodę jubileuszową – stanowiącą rekompensatę likwidacji nagrody jubileuszowej, która ma nastąpić w związku ze zmianą Regulaminu Wynagradzania z dnia(…) wypłaconą w terminie wcześniejszym, niż termin nabycia uprawnień do tego świadczenia przez pracownika, można wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika?

Zdaniem wnioskodawcy nagroda jubileuszowa przysługująca zgodnie z przepisem przejściowym w brzmieniu określonym powyżej, nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód w postaci nagrody jubileuszowej (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Jak wynika z obowiązującego obecnie u wnioskodawcy Regulaminu Wynagradzania z dnia jak i postanowień przejściowych w przestawionym powyżej brzmieniu zachowana została zasada określająca częstotliwość nabycia prawa do nagrody jubileuszowej co 5 lat. Zdaniem wnioskodawcy przywołany wyżej przepis Rozporządzenia winien znaleźć zastosowanie również w przypadku nagród jubileuszowych przyznawanych w oparciu o przepis przejściowy, który zapewnia wypłatę nagrody przy zmianie wyłącznie jej wysokości. Zgodnie z przepisem przejściowym w planowanym brzmieniu nagrody jubileuszowe będą przysługiwały w okresie przejściowym pracownikom, którzy nabędą do nich uprawnienia w latach 2014-2019, zgodnie z postanowieniami obowiązującego dotychczas Regulaminu Wynagradzania. Aktualna pozostaje dotychczasowa zasada, zgodnie z którą będą one przysługiwały co 5 lat W związku z powyższym fakt, że zasady na jakich będą wypłacane nagrody jubileuszowe, do których pracownicy nabędą uprawnienie w okresach przejściowych, zostały uregulowane w przepisie przejściowym nie powoduje powstania obowiązku uwzględnienia tych świadczeń w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Tym samym wypłacone w okresie przejściowym nagrody jubileuszowe nie powinny stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Równocześnie wnioskodawca wskazuje, iż w jego opinii wypłacenie pracownikowi nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż termin nabycia przez pracownika uprawnień do tej nagrody nie powinien mieć wpływu na zwolnienie przychodu z tytułu nagrody jubileuszowej z obowiązku uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Decydujące znaczenie w tym zakresie należy przypisać bowiem periodycznemu, nie częstszemu niż co 5 lat, nabywaniu przez pracownika prawa do uzyskania nagrody na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących u przedsiębiorcy. Bez znaczenia jest przy tym termin wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej. Zdaniem wnioskodawcy usprawiedliwionym jest zatem zastosowanie przepisu §2 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia pomimo wypłaty przedmiotowego świadczenia w okresie krótszym niż 5 lat od uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej. W świetle powyższych argumentów w ocenie wnioskodawcy przysługująca pracownikom zgodnie z przepisem przejściowym nagroda jubileuszowa – rekompensująca likwidację nagrody jubileuszowej, która ma nastąpić w związku ze zmianą Regulaminu Wynagradzania nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i to nawet wówczas, gdy wypłata przedmiotowej nagrody nastąpi w terminie wcześniejszym niż termin nabycia uprawnień do tej nagrody.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (wpływ do Oddziału ZUS w Gdańsku dnia 24 czerwca 2014 r.) przedsiębiorca wskazał, że wartość rekompensaty do której niektórzy pracownicy nabędą prawo przed upływem ostatnich 5 lat od wypłaty poprzedniej nagrody jubileuszowej stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje: Stanowisko przedsiębiorcy co do obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rekompensaty za zlikwidowane nagrody jubileuszowe należy uznać za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie natomiast z art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z treścią art. 18 ust.l w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 199 lr. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012, poz. 361, z późn. zm.). Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią natomiast przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106, późn. zm.), gdzie w § 2 ust. 1 pkt 1 z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są te przychody uzyskane tytułem nagrody jubileuszowej (gratyfikacji) jeżeli według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Przepis ten znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca likwidując w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania swych pracowników instytucję nagród jubileuszowych, przewiduje możliwość wypłaty świadczeń pieniężnych mających charakter rekompensaty za rezygnację z przyznawania nagród jubileuszowych. Z powyższego wywieść należy, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej).

Jednocześnie na marginesie należy zauważyć, że w trybie pisemnych interpretacji brak jest podstaw prawnych do dokonywania oceny, czy istniejący zapis w obowiązującym regulaminie wynagradzania przewidujący określoną korzyść dla pracownika uprawnia do skorzystania z wyłączenia tej korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie §2 ww. rozporządzenia. Na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobligowany jedynie do oceny przedstawionego przez przedsiębiorcę stanowiska – dokonanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisów prawa mających zastosowanie na tle zaistniałego stanu faktycznego, zaś pisemna interpretacja nie ma charakteru aktu stosowania prawa, organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz wydając rozstrzygnięcie, przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej działając przy tym, jak podniesiono wyżej, wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez przedsiębiorcę, bowiem tryb wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wyklucza prowadzenie jakiegokolwiek postępowania dowodowego czy wyjaśniającego. Tym samym brak jest podstaw do interpretacji w przyjętym trybie, zapisów znajdujących się w aktach wewnętrznych przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz