Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-06-2013 r. – WPI/200000/451/877/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 877 /2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 21.06.2013 r. przez (…) w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika kwoty nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lat od nagrody poprzedniej ze względu na zmianę wewnętrznych przepisów regulujących podstawy wypłaty tych nagród.

UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że spółka od 01.01.2009 r. wprowadziła do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zmiany w załączniku nr dotyczące zasad wypłaty nagród jubileuszowych. Zmieniono podstawę naliczania oraz okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej. Zarówno w starych jak i w nowych zasadach nagroda przysługiwała po każdym następnym 5 – letnim okresie pracy (przy zachowaniu minimalnego progu stażu). Według obowiązujących aktualnie zasad wypłaty nagród jubileuszowych jeden z pracowników nabył prawo do tej nagrody z dniem 30.05.2013 r. Poprzednio ten sam pracownik nabył prawo według starych zasad w dniu 29.08.2008 r. W związku z powyższym nagroda jubileuszowa przysługująca w roku 2013 była należna w okresie krótszym niż 5 lat od nagrody poprzedniej. Wnioskodawca załączył do wniosku obecnie obowiązujące i poprzednie zasady wypłaty nagród jubileuszowych.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy kwota wypłaconej nagrody stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca, uznając, ze wypłata pracownikowi wskazanej nagrody ma miejsce częściej niż co 5 lat, zgodnie z § 2 pkt 1 ppk 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonał naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych udzielenie interpretacji dotyczącej podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161 poz. 1106 z póżn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie zalicza się przychodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zakład wskazuje jednakże, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacona w okresie krótszym niż co 5 lat, w sytuacji gdy prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród. Istotnym warunkiem staje się w tej sytuacji kwestia, aby zarówno nowe jak i stare przepisy obowiązujące u pracodawcy przewidywały przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż od 01.01.2009 r. uległy zmianie załączniki do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie wypłaty nagród jubileuszowych, a ponadto zarówno z poprzednich jak i z aktualnie obowiązujących przepisów wynika, że nagroda jubileuszowa przysługiwała pracownikom co 5 lat.

W konsekwencji, wskazana nagroda jubileuszowa, przysługująca pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lat od nagrody poprzedniej ze względu na zmianę przepisów wewnętrznych regulujących wypłatę nagród jubileuszowych u przedsiębiorcy, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wypłaconej nagrody jubileuszowej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz