Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-06-2013 r. – DI/200000/451/814/2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 814/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z2009 r .. Nr 205, poz. 1585 z póżn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 11.06.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w zakresie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 11.06.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r. oraz od dnia 02.07.2012r. do dnia 31.12.2012r. był zatrudniony na umowę zlecenia w firmie (…).

Wnioskodawca od dnia 01.06.2013r. rozpoczął własną (pierwszą) działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług urbanistycznych.

Przedsiębiorca informuje, że zamierza w przyszłości świadczyć usługi m.in. na rzecz byłego pracodawcy i zwraca się z zapytaniem: czy będzie miał możliwość korzystania z prawa do obniżonej podstawy wymiaru składek od tytułu ubezpieczenia ?.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż przed rozpoczęciem działalności gospodarczej złożył wniosek (dnia 30.04.2013r.) do ZUS Oddział w Lublinie o wydanie interpretacji w trybie art.10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i otrzymał pismo z odmowa wydania tejże interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy powinien płacić składki na zasadach preferencyjnych pomimo tego, iż zamierza wykonywać usługi dla byłego pracodawcy, ponieważ był zatrudniony przez byłego pracodawcę na umowę zlecenie, a nie w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, tak jak jest to zawarte w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca zwrócił się o wiążącą odpowiedź, na podstawie której będzie mógł opłacać odpowiednie składki na ubezpieczenie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej m.in. ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kw>ota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Według uregulowania art. l8a ust.2, przepisy ust. 1 tegoż artykułu nie maja zastosowania do osób, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Definicję pracodawcy zawiera art.3ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. z 1998 r. nr 21, poz.94) zgodnie z którym – pracodaw cą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Pod pojęciem „byłego pracodawcy”, o którym mowa w art.l8a ust.2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – powołanym wyżej, należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Z wniosku z dnia 07.06.2013 r. wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi tożsame z wykonywanymi na rzecz byłego pracodawcy – (…) u którego wykonywał prace na podstawie umowy zlecenia. Zatem, z uwagi na formę zatrudnienia, w ramach której Wnioskodawca wykonywał pracę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, pracy tej nie uznaje się jako pracy wykonywanej na rzecz pracodawcy, o którym mowa w przepisie art. 18a ust.2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz