Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-06-2013 r. – WPI/200000/451/853/2013

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, pakiety medyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 853/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 18.06.2013 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynikającej z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy części składki finansowanej przez pracodawcę z tytułu umowy o dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (tzw. pakiet medyczny).

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wskazał, iż podpisał z firmą ubezpieczeniową grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne zapewniając możliwość objęcia pracowników dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach tzw. Pakietu Medycznego. Pracownicy, którzy przystąpili do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych ubezpieczeniem. Składka miesięczna będzie finansowana przez zakład pracy i pracownika. Wysokość składki opłacana przez pracodawcę i pracownika będzie określana raz w roku przed upływem rocznicy polisy w porozumieniu Prezesa Zarządu ze związkami zawodowymi. Jednocześnie wnioskodawca poinformował, że różnica w cenie pakietu medycznego opłacana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy.

Zdaniem przedsiębiorcy, na podstawie:

  1. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (…) zapewnia możliwość objęcia pracowników dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tzw. Pakietu medycznego składka miesięczna będzie finansowana przez zakład pracy i pracownika. Wnioskodawca podał, że wysokość składki opłacana przez pracodawcę i pracownika będzie określana raz w roku przed upływem rocznicy polisy w porozumieniu Prezesa Zarządu ze związkami zawodowymi”
  2. § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161 poz. 1106 z późniejszymi zmianami – Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody „26) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji” wnioskodawca uważa, że różnica którą opłaca za pracownika w prawdzie jest przychodem ale wolnym od składki społecznej i zdrowotnej.

Wnioskodawca w zakończeniu wniosku o pisemną interpretację zwrócił się do Oddziału ZUS w Lublinie o decyzję, czy interpretacja przepisów dokonana przez wnioskodawcę jest prawidłowa.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Ponadto stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r ., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby korzyść materialna nie rodziła obowiązku opłacania składek to powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W rezultacie pracownik powinien ponieść część kosztów zakupionej przez pracodawcę usługi, gdyż jeżeli świadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie to wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę. Ponadto należy podkreślić, że fakt przyznania pracownikom powyższego świadczenia powinien wynikać z obowiązującego w firmie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że świadczenie w postaci możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń zdrowotnych w ramach pakietów medycznych za częściową odpłatnością pracownika będzie wynikało z układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce, a pracownicy będą ponosili z tego tytułu częściową odpłatność.

Ponadto wnioskodawca w stanie faktycznym zawarł informację, że różnica w cenie pakietu medycznego opłacana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednocześnie Oddział wskazuje, iż z brzmienia cytowanego powyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika brak możliwości dokonania przez Zakład w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej interpretacji przepisów podatkowych, w tym określania czy dane świadczenie stanowi przychód, gdyż rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia leży w gestii organów podatkowych, dlatego też dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na uzyskanej od wnioskodawcy informacji.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wynikającej z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy kwoty składki z tytułu umowy o dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (tzw. pakiet medyczny) w części opłacanej przez pracodawcę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz