Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 18-01-2013 r. – WPI/200000/451/42/2013

Podstawa wymiaru – pracownik – karnety sportowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 42/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 14.01.2013r. przez przedsiębiorcę (…) sp. z o.o. w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynikającej z regulaminu wynagradzania kwoty świadczenia na rzecz pracowników w formie uprawnienia do zakupu karnetów sportowych po cenach niższych niż detaliczne.

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wskazał, iż kupuje ze środków obrotowych karnety sportowe oraz finansuje inne nieodpłatne świadczenia pozapłacowe, które następnie przekazuje nieodpłatnie swoim pracownikom. Jednocześnie wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług czy sprzedaży towarów będących przedmiotem przekazania pracownikom. Wartość karnetu sportowego oraz innych nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych w całości finansowanych ze środków obrotowych wnioskodawcy stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a w konsekwencji przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości przekazywać pracownikom wskazane karnety za częściową, symboliczną odpłatnością, tj. po cenie niższej od ceny ich zakupu przez wnioskodawcę (ceny detalicznej), a sposób częściowego dofinansowania (uprawnienia pracownika do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne) wynikać będzie z zapisów regulaminu wynagradzania obowiązującego u wnioskodawcy.

W powyższej sytuacji wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii istnienia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od powyższych świadczeń przy zastosowaniu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zdaniem przedsiębiorcy, w związku z tym, iż sposób przyznawania częściowego dofinansowania do karnetów sportowych, w formie uprawnienia pracowników do zakupu tychże świadczeń po cenach niższych niż detaliczne, będzie wynikało z zapisów obowiązującego regulaminu wynagradzania, to zastosowanie znajdzie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mówiący, że nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przychody z tytułu korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby korzyść materialna nie rodziła obowiązku opłacania składek to powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi), a w rezultacie pracownik powinien ponieść część kosztów zakupionej przez pracodawcę usługi, gdyż jeżeli świadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie to wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę. Ponadto należy podkreślić, że fakt przyznania pracownikom powyższego świadczenia powinien wynikać z obowiązującego w firmie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że świadczenie w postaci uprawnienia pracowników do zakupu karnetów sportowych po cenie niższej niż detaliczna będzie wynikało z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce, a pracownicy będą ponosili z tego tytułu częściową odpłatność,

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikającej z regulaminu wynagradzania kwoty świadczenia ponoszonego przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu zakupu karnetów Sportowych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

ZAWIADOMIENIE Nr 42/2013

W związku ze złożonym w dniu 14.01.2013r. wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie na podstawie art. 10 ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiadamia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z regulaminu wynagradzania (częściowo) nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych dla pracowników.

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że kupuje ze środków obrotowych karnety sportowe oraz finansuje inne nieodpłatne świadczenia pozapłacowe. Planowane jest w przyszłości przekazywanie pracownikom w/w karnetów oraz innych (częściowo) nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych za częściową, symboliczną odpłatnością tj. po cenie niższej od ceny ich zakupu przez wnioskodawcę, a sposób częściowego dofinansowania (uprawnienia pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne) wynikać będzie z zapisów regulaminu wynagradzania obowiązującego u wnioskodawcy.

W związku z powyższym przedsiębiorca powziął wątpliwość czy częściowe dofinansowanie do karnetów sportowych oraz innych (częściowo) nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych dla pracowników wynikające z regulaminu wynagradzania stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w kwestii braku obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty świadczenia na rzecz pracowników w formie uprawnienia do zakupu karnetów sportowych po cenach niższych niż detaliczne oraz od innych (częściowo) nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych dla pracowników.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie. Wskazany przepis stanowi: „wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia”.

Jednocześnie, w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego -w myśl art. 10 ust. 7 wyżej powołanej ustawy.

Wobec faktu, iż przedsiębiorca uiścił opłatę wyłącznie za jedno z przedstawionych zdarzeń przyszłych Oddział rozpatrzył kwestię wskazaną przez wnioskodawcę w pierwszej kolejności tj. obowiązku opłacania składek od kwoty świadczenia na rzecz pracowników w formie uprawnienia do zakupu karnetów sportowych po cenach niższych niż detaliczne, natomiast zagadnienie obowiązku opłacania składek od innych (częściowo) nieodpłatnych świadczeń pozapłacowych dla pracowników zostało pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z powyższym.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz