Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 18-01-2013 r. – DI/100000/451/1550/2012

Decyzja nr 38-stanowisko prawidłowe-podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 38

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 24 grudnia 2012 r., złożonym w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Panią (…) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) w (…), dotyczące prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Dnia 28 grudnia 2012 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek Pani (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, iż od dnia 1 grudnia 2005 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu w SP ZOZ (…) w (…) na stanowisku referent do spraw rozdziału prac protetycznych – praca przy komputerze. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wnioskodawczyni była zatrudniona na umowę zlecenia do wykonywania prac protetycznych (protezy, mosty, szyny wybielające) w SP ZOZ (…) w (…). Z dniem 1 stycznia 2012 r. Pani (…) otworzyła swoją pierwszą pozarolniczą działalność i podpisała umowę z SP ZOZ (…) w (…) na wykonywanie prac protetycznych (protezy, mosty itd.). Do wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wnioskodawczyni załączyła zawarte z SP ZOZ (…) w (…) umowy o pracę, umowę na wykonanie prac protetycznych oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD.

Wątpliwości wnioskodawczyni budzi fakt, czy uprawniona jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru w wysokości określonej w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W tym stanie faktycznym wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż uprawniona jest do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyjmując za podstawę wymiaru zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Okoliczności tej nie zmienia zadaniem przedsiębiorcy fakt, iż nadal pracuje dla tego samego pracodawcy, gdyż:

1) w ramach umowy o pracę wykonuje czynności nie związane z jej działalnością gospodarczą,

2) do dnia 31 grudnia 2012 r. prace protetyczne (protezy, mosty) wykonywane były w ramach umowy zlecenia, nie zaś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnych interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 cytowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a także na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy) osób prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe, nie ma zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 18a ust. 2 w/w ustawy).

Prawa do deklarowania jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie nabędzie więc w świetle cytowanego wyżej przepisu m.in. osoba uprzednio ubezpieczona jako osoba pozostająca w stosunku pracy, podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonująca na rzecz osoby, z którą uprzednio pozostawała w stosunku pracy, a która w ramach obecnie prowadzonej działalności podejmuje te same czynności, które wykonywała jako pracownik.

Należy zaznaczyć, że powyższa zasada znajduje zastosowanie również w odniesieniu do osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która nie rozwiązała umowy o pracę z pracodawcą, na rzecz którego wykonuje czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej.

Należy w tym miejscu wskazać, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji zakreślają ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. W związku ze stwierdzeniem wnioskodawczyni, iż działalność gospodarcza, którą prowadzi od dnia 1 stycznia 2012 r. jest jej pierwszą pozarolniczą działalnością oraz że w ramach umowy o pracę wnioskodawczyni wykonuje czynności nie związane z tymi podejmowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to stanowisko zaprezentowane w treści wniosku uznać należało za prawidłowe. Przedsiębiorca słusznie zwraca także uwagę na fakt, iż dopuszczalność skorzystania z rozwiązania przewidzianego przepisem art. l8a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie została ograniczona w sytuacji, gdy czynności podejmowane w ramach aktualnie prowadzonej działalności byłyby świadczone na rzecz podmiotu, z którym przedsiębiorca był uprzednio związany umową cywilnoprawną. Przepis art. 18a ust. 2 tej ustawy nie uzależnia bowiem możliwości korzystania z prawa do obniżonej podstawy wymiaru składek od tytułu ubezpieczenia, lecz od rodzaju umowy, na podstawie, której wykonywana była praca.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz