Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 15-11-2013 r. – WPI/200000/451/1532/2013

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalnosci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1532/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r ., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe uznaje stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 07 listopada 2013 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie możliwości skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prow adzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, iż w okresie od 9 lipca 2012 r. do 31 czerwca 2013 r. mieszkał w Niemczech. W tym czasie przedsiębiorca zatrudniony był przez niemieckiego pracodawcę na umowę o pracę (Arbeitsvertrag). Podczas świadczenia pracy w Niemczech wnioskodawca nie był jednocześnie zatrudniony w żadnej Polskiej firmie.

Ponadto wnioskodawca wskazał, iż umowa z pracodawcą niemieckim została rozwiązana z końcem miesiąca czerwca 2013 r. W miesiącu lipcu 2013 r. przedsiębiorca wrócił do Polski. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. założył w Polsce działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca świadczy zdalnie na rzecz poprzedniego niemieckiego pracodawcy usługi IT. Czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności wnioskodawca wykonywał wcześniej w Niemczech w ramach umowy o pracę z podmiotem niemieckim.

Dokonując rejestracji w ZUS jako płatnik składek, przedsiębiorca wskazał dla tytułu ubezpieczeń społecznych kod 05 10 00 (osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) i za miesiąc sierpień 2013 r. i wrzesień 2013 r. wnioskodawca opłacał składki od podstawy wymiaru wynoszącej 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca w miesiącu październiku 2013 r., od obsługującego prawnika, dowiedział się o możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców, o której mowa w przepisie art. 18a ustawy z dnia 13 października 2013 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).

W związku z powyższym, w październiku 2013 r. przedsiębiorca dokonał wyrejestrowania z kodu 05 10 00 i zarejestrował się do kodu 05 70 00. Począwszy od października 2013 r. wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca po informował, że celem niniejszego wniosku jest rozwianie wątpliwości, co do prawidłowości przyjętego sposobu rozliczeń, w szczególności co do możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę z preferencji opisanej w art. 18a ustawy systemowej. W związku z powyższym przedsiębiorca wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje mu prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z przepisem art. 18a ustawy systemowej.

Jednocześnie przedsiębiorca poinformował, że opisana w niniejszym wniosku działalność gospodarcza jest jego pierwszą działalnością gospodarczą. Wnioskodawca oświadczył, że nie prowadzi i nigdy dotąd nie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie wskazał, że w swojej ocenie może skorzystać z preferencji opisanej w art. 18a ustawy systemowej, dlatego, że praca dla poprzedniego pracodawcy odbywała się w Niemczech a nie w Polsce i w związku z jej wykonywaniem podlegał ustawodawstwu niemieckiemu.

Uzasadniając własne stanowisko w sprawie przedsiębiorca wskazuje, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisem art. 18a ust. 2 pkt. 1 i 2, z możliwości opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru składek nie mogą skorzystać osoby, które:

1. prowadzą lub w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zaznacza, że w jego sytuacji z całą pewnością nic znajdzie zastosowania przepis art. 18a ust. 2 pkt. 1 ustawy systemowej, gdyż jak wskazał w opisie stanu faktycznego, prowadzona obecnie działalność jest pierwszą działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Wnioskodawca podkreśla również, iż nie prowadził nigdy wcześniej żadnej innej działalności gospodarczej.

W ocenie wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie miało również zastosowania wyłączenie opisane w art. 18a ust. 2 pkt. 2 ustawy systemowej. Przedsiębiorca uważa, iż podjęcie pracy najemnej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie pozbawia osoby zainteresowanej prawa do stosowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości kwoty, o której mowa w art. 18a ustawy systemowej, jeżeli dla pracownika przez okres zatrudnienia właściwe było ustawodawstwo inne niż polskie, ponieważ takiej pracy nie uznaje się za wykonywaną na terenie Polski. Przez byłego pracodawcę, o którym mowa w art. 18a ust. 2 pkt. 2 ustawy systemowej, zdaniem wnioskodawcy należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Pojęcie byłego pracodawcy nie odnosi się jednak m.in. do podmiotu, na rzecz którego była świadczona praca w innym państwie członkowskim.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje jednoznaczne potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2013 r. nr WPI/200000/451/1496/2012 wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lubinie.

Mając powyższe na uwadze, wnioskodawca uważa, że stanowisko zaprezentowane w ramach wniosku, jest prawidłowe i że przedsiębiorcy przysługuje prawo do skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 18a ustawy systemowej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cyt. powyżej – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt. 1) i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nic opłacają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Pod pojęciem „byłego pracodawcy”, o którym mowa w art. 18a ust. 2 pkt 2) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nic rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności” należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Oddział podkreśla, iż wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego pozwala przedsiębiorcy na deklarowanie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem że w całym okresie wykonywania tej pracy (w ramach stosunku pracy) nie było właściwe dla przedsiębiorcy ustawodawstwo polskie.

W konsekwencji, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, przedsiębiorca rozpoczynając po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonując działalność na rzecz byłego zagranicznego pracodawcy, w momencie rozpoczęcia działalności nabył prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz