Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 15-11-2013 r. – WPI/200000/451/1462/2013

Składki na ubezpieczenia społeczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA nr 1462 /2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 24 października 2013r przez przedsiębiorcę (…)

  1. uznaje z prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności w sytuacji, gdy właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo Wielkiej Brytanii, oraz
  2. odmawia wydania pisemnej interpretacji w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce i świadczącej pracę najemną na terytorium Wielkiej Brytanii.

UZASADNIENIE

W dniu 24 paździemika 2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 października 2013r. doręczonym w dniu 7 listopada 2013r.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Polski. Jednocześnie, Przedsiębiorca od sierpnia 2013r. ma podpisana umowę (…) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Praca jest świadczona w szczególności za pomocą łącza VPN poprzez kanał internetowy i polega na wykonywaniu zleconych zadań przez zagranicznego pracodawcę. Wnioskodawca informuje, że zgodnie z prawem brytyjskim miejscem świadczenia pracy jest miejsce położenia serwera pracodawcy, a taki znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Ponadto Wnioskodawca informuje, że jeżeli będzie to konieczne pracodawca może dodatkowo zmienić swoje oczekiwania co do miejsca wykonywania pracy na serwerze zlokalizowanym w innym kraju UE, np. w Niemczech, Czechach itp. z uwagi np. na politykę marketingowa firmy. W tej sytuacji zlecone Wnioskodawcy zadania mogą również być wykonywane za pomocą łącza VPN poprzez kanał internetowy, tyle że już nie w Wielkiej Brytanii a np. w czechach, Holandii etc.

Wnioskodawca podnosi, iż praca która wykonuje , jest kontrolowana, nadzorowana oraz ewidencjonowana i nie nosi znamion pracy marginalnej. Wnioskodawca wykonuje ją w wymiarze 17 godzin tygodniowo, czyli 68 godzin miesięcznie.

Wnioskodawca wskazuje, że z powodu podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii, wyrejestrował się z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą faktu, czy jest zobowiązany do odprowadzenia odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce, w sytuacji, gdy zdaniem Wnioskodawcy właściwe dla niego jest ustawodawstwo angielskie.

W uzupełnieniu swojego wniosku Przedsiębiorca potwierdził, iż w firmie brytyjskiej jest dopiero zatrudniony od sierpnia 2013r., dlatego obecnie jest w takcie uzyskania numeru NIN, a następnie formularza Al.

Zdaniem Wnioskodawcy, od momentu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii i przyjęcia do tamtejszego systemu ubezpieczeń, wszystkie składki winny być odprowadzane tylko w Wielkiej Brytanii, a W Polsce Wnioskodawca zobowiązany był dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń. Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r ., Nr 220, poz.1447, z późn. zm.), zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w trybie wydania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje rozstrzygnięcia w przedmiocie obowiązującego Wnioskodawcę właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, dlatego też w sprawach, w których Wnioskodawca podejmuje aktywność zawodową na terenie dwóch Państw Członkowskich UE elementem niezbędnym dla rozstrzygnięcia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce jest jednoznaczne wskazanie przez Wnioskodawcę w treści jego wniosku (opisie stanu faktycznego) któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega.

Należy również zaznaczyć, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opierając się jedynie na treści wniosku. Zakład nie dokonuje zatem oceny, czy przedsiębiorca świadczący pracę na odległość przez łącze internetowe wykonuje ją w rzeczywistości na terytorium Polski (będącej miejscem jego pobytu) czy też Wielkiej Brytanii ( która jest miejscem położenia serwera pracodawcy) i opiera się na oświadczeniu Wnioskodawcy w tym zakresie, zgodnie z którym miejscem świadczenia pracy jest Wielka Brytania. Z powyższego wynika, iż celem pisemnej interpretacji jest wyjaśnienie treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę rzeczywisty i jednoznaczny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie należy podkreślić, iż kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r . reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( Dz. U. UE L Nr 166 poz. 1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r . dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 ( Dz. U. UE L Nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 r .).

Stosownie natomiast do art. 1 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego- powołanego powyżej, osoby do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Zasada podlegania ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym państwie członkowskim.

Z kolei zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych

W świetle art. 6 ust. 1 pkt. 5 tejże ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Podleganie osób prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczeniom społecznym wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na te ubezpieczenia .

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo został zatrudniony na podstawie umowy o prace w brytyjskiej firmie, gdzie wykonuje swoją pracę. Wnioskodawca oświadczył, iż właściwym dla niego ustawodawstwem jest ustawodawstwo brytyjskie, a zatem nie podlega polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego tj. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie: odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności w sytuacji, gdy właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo Wielkiej Brytanii za prawidłowe, oraz odmawia wydania pisemnej interpretacji w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce i świadczącej pracę najemną na terytorium Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie Oddział informuje, iż odmowa wydania pisemnej interpretacji nie pozbawia wnioskodawcy prawa do występowania do właściwego terytorialnie Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie wyjaśnień w zwykłym trybie administracyjnym.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz