Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-07-2014 r. – WPI/200000/43/827/2014

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zł w sytuacji nieobliczania zaliczki na podatek dochodowyod osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 827/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 04 lipca 2014r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie obniżenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 0 zl w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 04 lipca 2014r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że jest byłym zakładem Pracy Chronionej, który dalej spełnia wymogi ustawy rehabilitacji, prowadzi ZFRON i wydatkuje te środki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZFRON. Wnioskodawca wskazał, że ponieważ wypłaty niepełnosprawnym pracownikom środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą z ZFRON nie podlegają na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2 pkt 23 (Dz. U. 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, Płatnik nalicza i potrąca je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioskodawca powołał art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) zgodnie z którym wypłaty niepełnosprawnym pracownikom środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą z ZFRON są wolne od podatku dochodowego.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy od wypłat niepełnosprawnym pracownikom środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą z ZFRON należy potrącić składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Według Płatnika składka zdrowotna powinna zostać obniżona do wysokości 0 zł.

Wnioskodawca przytoczył treść art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz U. 2012 r. poz. 161 z pożn m.) wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitacje zawodową, społeczną i leczniczą.

Wnioskodawca powołał ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych artykuł 83 ust. 1-3 (Dz. U. 2004. Nr 210. poz. 2135 z późn zm.) w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez Płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

W związku z przedstawionym we wniosku problemem wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (…) i odpowiedź Oddziału załączył do wniosku o pisemną interpretację.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art 18 ust 1 i 2 i art.20 ust. 1 w związku z art.4 pkt 9) ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r . Nr 161. poz. 1106 z późn zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z 2012r. poz 361 z późn.zm.) osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób z którymi zawarto umowę o pracę nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 pkt. 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998. nr 161 poz. 1106 ze zm.) wyłączone są środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitacje zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy.

Powołany przepis wskazuje wprost, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią środki na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej. Natomiast wnioskodawca we wniosku z dnia 27.06.2014 r. stwierdzał że jest byłym Zakładem Pracy Chronionej, spełniającym wymogi ustawy o rehabilitacji, prowadzącym ZFRON i wydatkującym środki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ZFRON.

Powołany przepis ma zastosowanie wyłącznie do środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, otrzymywanych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w związku z tym wnioskodawca nie posiadający statusu zakładu pracy chronionej winien odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat niepełnosprawnym pracownikom środków na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą z ZFRON, jak sam stwierdza w treści wniosku.

Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027 z póżn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Jednocześnie w myśl art. 83 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 (czyli np. przez pracodawcę, zleceniodawcę, organ rentowy, urząd pracy) zgodnie z przepisami art.79 – 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczona za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W dalszych ustępach tegoż artykułu ustawodawca wskazał, w których przypadkach składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami zawartymi w art. 79 – 81 tj na zasadach ogólnych (art.83 ust.3), ustalił też w jakich przypadkach składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik obniża do wysokości 0 zł. (art.83 ust.2).

Przepis art. 83 ust.2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek innych niż określone w art. 83 ust.3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące ubezpieczenia obniża się do wysokości 0 zł.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca utracił status zakładu pracy chronionej, lecz dalej spełnia wymogi ustawy o rehabilitacji oraz prowadzi ZFRON i wydatkuje środki zgodnie z. rozporządzeniem w sprawie ZFRON. Jednocześnie wnioskodawca przytoczył brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty niepełnosprawnym pracownikom środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz lecznicza z ZFRON.

W przypadku opisanym we wniosku, kiedy przedsiębiorca od świadczeń ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wypłacanych pracownikom niepełnosprawnym nie jest zobowiązany do obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma obowiązek obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tych wypłat do wysokości 0 zł. Zatem zgodnie z przywołanym wyżej art. 83 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od wypłaconych z ZFRON pracownikom środków, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne, składkę obliczoną obniża się do wysokości 0,-zł.

Stosownie do art 10a ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz