Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 24-07-2013 r. – DI/100000/451/924/2013

Decyzja nr 291 – stanowisko prawidłowe – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – nagrody uznaniowe w okresie przebywania na urlopie ojcowskim

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA NR 291

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 13 czerwca 2013 r. doręczonym dnia 2 lipca 2013 r., przez przedsiębiorcę (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) w przedmiocie uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości premii uznaniowych wypłaconych pracownikom spółki za okres jego absencji z powodu przebywania na urlopie ojcowskim.

UZASADNIENIE

Dnia 2 lipca 2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce pracownikowi przysługuje premia uznaniowa, o czym świadczy następujący zapis regulaminu: „Niezależnie od płacy zasadniczej pracodawca może ustalić z pracownikiem dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest premia uznaniowa. Premia uznaniowa może być ustalona w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy. Rodzaje premii uznaniowych i zasady ich przyznawania określają odrębne dokumenty dotyczące zasad premiowania w (…) Sp. z o.o. Premie uznaniowe pracowników ustalane procentowo od płacy zasadniczej przyznawane w zależności od wyników pracy, rozliczane w cyklach kwartalnych, półrocznych lub rocznych nie ulegają obniżeniu z tytułu nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą opieką nad chorym członkiem rodziny oraz za okres urlopu macierzyńskiego. Premia ta nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, wypadkowych i macierzyńskich pracownika”. Premie przyznawane w spółce mają charakter uznaniowy i uzależnione są od realizacji celów indywidualnych pracownika oraz od oceny pracy pracownika przez jego przełożonego. Ocena powyższego kryterium jest uprawnieniem przełożonego, który ma prawo do pozbawienia pracownika prawa do premii jeśli uzna, że jego postawa stoi w sprzeczności z wartościami organizacji oraz nie wspiera realizacji wyniku organizacji. Przedsiębiorca posługuje się następującym przykładem: pracownik w trakcie okresu rozliczeniowego rocznego przebywa na urlopie ojcowskim 14 dni. Otrzymuje premię uznaniową roczną w pełnej wysokości, tzn. premia nie jest pomniejszana o dni absencji i nie wchodzi do podstawy zasiłku macierzyńskiego. Premia stanowi w całości podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Spółka nie stosuje zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które wynika z § 2 pkt 24 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do tej części premii uznaniowej, która przysługuje za czas absencji z tytułu urlopu ojcowskiego.

Wątpliwości przedsiębiorcy budzą kwestie wyłączenia, w oparciu o wyżej wskazany przepis rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości tej części premii uznaniowej, która jest wypłacana pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w okresie przebywania na urlopie ojcowskim.

Wnioskodawca argumentuje, we własnym stanowisku w sprawie, iż z uwagi na charakter premii uznaniowej rocznej, która uzależniona jest od wyniku organizacji, od realizacji celów indywidualnych pracownika oraz od oceny pracy danego pracownika przez jego przełożonego, ocena spełnienia przez pracownika tych kryteriów jest uprawnieniem przełożonego, który ma prawo do pozbawienia pracownika prawa do premii jeśli uzna, że jego postawa stoi w sprzeczności z wartościami organizacji oraz nie wspiera realizacji wyniku organizacji. Premia jest składnikiem uznaniowym, który stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w związku z czym, spółka stoi na stanowisku, iż wartość premii w pełnej wysokości wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niezależnie od absencji pracownika.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Natomiast w myśl art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Przepis § 2 pkt 24 przywołanego przez wnioskodawcę rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi, iż składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z treści art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego.

Z powyższego wywieść należy, iż przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jedynie wówczas, gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. W przypadku więc, gdyby regulacji tego typu nie było u danego pracodawcy przychody, które pracownik otrzymuje w okresie choroby lub w okresie pobierania zasiłków stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podkreślenia jednakże przy tym wymaga, iż wypłata oraz wysokość premii uznaniowych uzależniona jest od woli pracodawcy. BrFak jest natomiast możliwości ustalenia, jaka część nagrody przysługuje za okres choroby lub pobierania zasiłków, a jaka za okres wykonywania pracy skoro pracownik może otrzymać nagrodę również za okres choroby lub pobierania zasiłków. Taka premia, z racji jej uznaniowości, nie stanowi składnika wynagrodzenia, a pracownik nie ma roszczenia o jej wypłatę. W konsekwencji więc od wartości wypłaconej premii uznaniowej należnej pracownikowi także za okres jego absencji spowodowanej przebywaniem na urlopie ojcowskim, powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz