Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 11-07-2014 r. – DI/100000/43/802/2014

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce a niemiecka renta wdowia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 262

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku: uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. doręczonym dnia 20 czerwca 2014 r. Pani (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym korzystaniu z niemieckiej renty wdowiej.

UZASADNIENIE

Dnia 20 czerwca 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w (…) wpłynął wniosek z dnia 27 maja 2014 r. Pani (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wnioskodawczyni wskazała, iż od 10 grudnia 2009 r. otrzymuje z Niemiec rentę „dużą rentę wdowią” po zmarłym mężu. Rentę wypłaca Deutsche Rentenversicherung (…) (nr niemieckiego ubezpieczenia (…) w odstępach półrocznych w wysokości (…) EUR miesięcznie. Od 10 kwietnia 2013 r. wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Z tą datą ww. zgłosiła się do obowiązkowego ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i do dnia dzisiejszego opłaca składki jako osoba prowadząca działalność gospodarczą z kodem 057000.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż w związku z otrzymywaniem renty z Deutsche Rentenversicherung (…) powinna z dniem rozpoczęcia działalności zgłosić się do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na druku ZZA z kodem 057020 i opłacać za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ze względu na posiadanie prawa do renty wdowiej zagranicznej przyznanej przez Deutsche Rentenversicherung (…) składki na ubezpieczenia społeczne w

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są dla ww. wyłącznie dobrowolne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Wprowadzony artykułem 7 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012, poz.1342) art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oznacza to, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie udziela wskazówek, co do prawidłowości zgłoszenia z odpowiednim kodem ubezpieczenia czy na konkretnym druku. Decyzja interpretacyjna dotyczy jedynie kwestii związanych z interpretacją przepisów prawa na tle zaprezentowanego stanu faktycznego, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie posiada możliwości, aby w tym trybie udzielać wskazówek w kwestiach technicznych.

Natomiast stanowisko przedstawione przez Panią (…) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. doręczonym dnia 20 czerwca 2014 r. w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym korzystaniu z niemieckiej renty wdowiej należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art.6 ust.1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art.8 i art.9, osoby fizyczne które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art.9 ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których w art. 6, niewymienione w ust. 4 i 4c mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Przepis art.9 ust.4c w związku z art.8 ust.6 pkt 1 stanowi, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Tym samym obowiązek ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie osób z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej (w opisanym przypadku z tytułu niemieckiej renty wdowiej) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednocześnie, co istotne w opisanym przypadku, przyjmuje się, iż pojęciem „ustalone prawo do emerytury lub renty” obejmuje się emerytury i renty z zagranicznego systemu zabezpieczenia społecznego.

Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe (art.12 ustawy). Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu (art 11 ustawy a contrario).

Równocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie na co wskazuje treść ww. art.83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art.66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz