Wyjaśnienia MRPiPS z 28-4-2020 r. – Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany zaszły w tarczy antykryzysowej, kto jeszcze uzyskał prawo do wsparcia? Resort pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

Czy mikroprzedsiębiorca może starać się o pożyczkę, jeśli nie zatrudnia żadnych pracowników?

Tak. Narzędzie pomocowe w postaci umarzalnej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł dzięki nowym zapisom skierowane jest  również do mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Jak zmieniły się zasady umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców?

Po pierwsze, zrezygnowano z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Ponadto podmiot korzystający z pożyczki będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. Dodatkowo przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto wspomnieć, że powyższe zasady dotyczą również pożyczek udzielonych przed wejściem w życie zmian w ramach nowelizacji tarczy antykryzysowej.

Jak nowe przepisy wpływają na podmioty ubiegające się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń?

Znowelizowana tarcza antykryzysowa oferuje mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom dwie wymierne korzyści. Firmy, które złożyły wnioski o wspomniane dofinansowanie mogą mieć przyznane wsparcie od miesiąca złożenia wniosku, a  nie od dnia jego złożenia. Ponadto przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Czy zaszły zmiany w zakresie dofinansowań dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale niezatrudniającymi pracowników?

Tak, w tym obszarze wsparcia wprowadzono trzy znaczące ułatwienia. Po pierwsze wspomniane podmioty przy ubieganiu się o wypłatę kolejnych transzy pieniężnych, nie będą musiały składać oświadczenia o prowadzeniu działalności. Ponadto przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Trzecią zmianą jest przepis mówiący o tym, że wsparcie finansowe przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Co uległo zmianie w świadczeniach postojowych?

Świadczenia postojowe to wsparcie finansowe, z którego mogą skorzystać zarówno samozatrudnieni jak i ci, których praca opiera się na umowach cywilno-prawnych. W  pierwszej wersji ustawy świadczenie to było jednorazowe, natomiast teraz może być wypłacone nawet trzykrotnie. Ponadto zniesiono warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak wcześniej przed 1 lutego 2020 r.

Kogo w świetle znowelizowanej tarczy antykryzysowej dodatkowo objęło zwolnienie za składek ubezpieczeniowych?

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozszerzono o trzy grupy przedsiębiorców. Pierwsza z nich to firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. W tym przypadku zwolnienie wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności za miesiące marzec-maj 2020 r. Drugie grono, której dotyczy zmiana to spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę pracowników, ale takie, które były płatnikami przed 1 kwietnia 2020 r. Przysługujące im zwolnienie to wysokość kwoty należności również za miesiące marzec, kwiecień i maj. Ponadto wsparcie pomocowe w postaci zwolnienia ze składek ZUS objęło przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej było 1 lutego 2020 r.).

Kto jeszcze dzięki zmianom w tarczy antykryzysowej może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Do grona podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników dołączono:

  • organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284),
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie pobierał odsetki za zwłokę od należności z tytułu składek za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r. ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19?

Nie. Nowa ulga dla przedsiębiorców to odstąpienie od pobierania wspomnianych odsetek. W celu skorzystania z powyższej ulgi należy złożyć wniosek do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. ZUS informuje płatnika składek o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odmowa następuje w formie decyzji od której przysługują środki zaskarżenia.

O czym powinni wiedzieć specjaliści od BHP w świetle nowych przepisów?

Zmienione przepisy wprowadzone w ramach znowelizowanej ustawy dotyczą dwóch rodzajów szkoleń. Pierwszy z nich to szkolenia wstępne dla nowozatrudnionych pracowników. Będą mogły się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta nie obejmuje jedynie szkoleń prowadzonych na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) dla 4 kategorii pracowników:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Druga kategoria szkoleń, których dotyczą zmiany to szkolenia okresowe. Ustawa przedłuża ich ważność na okres do 60 dni po zakończeniu obowiązywania stanu epidemii. Przed upływem tego okresu pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracowników.

 

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców (Tarcza 2.0)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – 5 tys.

▸pożyczka również dla podmiotów, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników

▸rezygnacja z warunku utrzymania stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

▸umorzenie pożyczki – prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

▸przychód z tytułu umorzenia pożyczki – nie będzie przychodem (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych)

▸nowe warunki umorzenia – dla wszystkich pożyczek, także udzielonych przed wejściem w życie zmian w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

▸dofinansowanie od miesiąca złożenia  wniosku

▸rezygnacja z obowiązku utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową po okresie dofinansowania

 

Dofinansowania dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającym pracowników

▸kolejne transze dofinansowania są wypłacane bez obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności

▸zniesienie obowiązku prowadzenia działalności po okresie otrzymywania dofinansowania

▸dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia  wniosku

 

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

▸utrzymanie zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, usunięty wymóg utrzymania zatrudnienia, po zakończeniu dofinansowania

▸dofinansowanie od miesiąca złożenia  wniosku

 

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

▸ dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą otrzymać organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

 

Świadczenie postojowe

▸zniesiony warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

▸zwolnienie przysługuje osobom wykonującym umowy cywilnoprawne, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r.

▸świadczenie może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie

▸ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego

▸warunkiem przyznania ponownego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie

 

Zwolnienie ze składek

▸płatnicy składek zatrudniający od 10 do 49 osób, objęci zwolnieniem ze składek. Zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

▸spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r., zostały zwolnione ze składek za okres od 1 marca do 31 maja

▸ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

▸zmiana terminu ustalenia liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r.

▹rozpoczęcie działalności pomiędzy 1 lutego a 29 lutego  –  31 marca

▹rozpoczęcie działalności pomiędzy 1 marca a 31 marca  –  30 kwietnia 2020 r.

▸pracownicy młodociani nie są wliczani do limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń (limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek)

▸zwolnienie ze składek za marzec 2020 r. pomimo jej opłacenia

 

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS

▸możliwości odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

▸wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek, składa się do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

 

Zmiany w dotychczasowych umowach ze starostą z osobami niepełnosprawnych lub pracodawcami zatrudniającymi takie osoby

▸umowy będą mogły być aneksowane w związku trudnością ich realizacji, wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii wywołanego COVID-19. Przepisy te umożliwią osobom niepełnosprawnym lub pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne dostosowanie umów ze starostą do zmienionych okoliczności

 

źródło: www.gov.pl/web/rodzina/

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz