Składki ZUS a cudzoziemiec oddelegowany do pracy w Polsce – interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022

Czy naliczać składki ZUS za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce? Ubezpieczenia zusowskie a obcokrajowiec oddelegowany przez zagraniczną firmę na teren Rzeczpospolitej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) złożonym w dniu 11 kwietnia 2022 r. dotyczące braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemca zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę i oddelegowanego przez ten podmiot do pracy na terytorium Polski.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem doręczonym dnia 8 maja 2022 r. oraz pismem doręczonym dnia 31 maja 2022 r.

Wnioskodawca wskazuje, że w firmie będą świadczyć pracę osoby z obywatelstwem chińskim, z pozwoleniem na pracę typu C. Osoby le mają zawartą umowę o pracę z (…), będą oni fizycznie przebywać na terytorium Polski. Nie będzie podpisywana żadna umowa o pracę ani umowa cywilnoprawna pomiędzy osobami świadczącymi pracę a (…) Osoby świadczące pracę z pozwoleniem na prace typu C, będą otrzymywać wynagrodzenie wypłacane przez (…) na mocy umowy o przeniesieniu kosztów pomiędzy (…) a (…). Płatności wynagrodzeń będzie dokonywać (…).

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, ze osoby, będące w sytuacji opisanej powyżej: z obywatelstwem chińskim, świadczące pracę w Polsce na podstawie pozwolenia na pracę typu C, bez zawartej umowy o pracę z (…) w przypadku gdy wynagrodzenie będzie wypłacane przez (…) – nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chorobowemu, zdrowotnemu, wypadkowemu. Nie podlegają zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Odpowiadając na wezwanie z dnia 28 kwietnia 2022 r. do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w piśmie doręczonym dnia 8 maja 2022 r., przedsiębiorca oświadczył, że pracownicy, o których mowa we wniosku, zostaną oddelegowani przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce.

Osoby delegowane do Polski będą mieć podpisaną umowę o pracę tylko z firmą macierzystą.

Zgodnie z UMOWĄ WSPÓŁPRACY, sytuacja będzie wyglądać następująco:

1.1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Strony zdecydowały o przydzieleniu pracowników w ramach grupy, której obie są częścią. Pracownicy Firmy Macierzystej wykonują Zadania określone w Artykule 1.2 wobec Firmy przyjmującej, a Firma przyjmująca akceptuje zadania I zobowiązuje się do współpracy z Firmą Macierzystą w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

1.2. Strony niniejszym uzgadniają, że przydzieleni pracownicy będą wykonywać zadania potrzebne z punktu widzenia Firmy Przyjmującej i pod nadzorem przedstawicieli Firmy Przyjmującej. Poszczególne zadania każdego pracownika zostaną mu przydzielone w Jego liście zadaniowym (zwane dalej Zadaniami):

1.3. Strony niniejszym postanawiają, że uzgodnią kompetencje i umiejętności pracowników, którzy zostali przydzieleni Firmie Goszczącej.

1.4. Strony niniejszym uzgadniają, że Spółka Macierzysta będzie wykonywać uzgodnione zadania poprzez wyznaczony zespól posiadający odpowiednie kompetencje do wykonania określonego zadania. Strony postanawiają, że zespół będzie wykonywał swoje zadania w Firmie Goszczącej, jeżeli okaże się to zasadne po ustaleniu warunków takiej pracy I wzajemnej zgodzie obu Stron umowy. Praca zespołu będzie koordynowana przez przełożonego wyznaczonego przez Firmę Goszczącą.

Gdzie Firma macierzysta to firma delegująca do Poiski, firma goszcząca, przyjmująca to (…).

W kwestii roszczeń, jakie pracownicy będą kierować w związku ze świadczeniem pracy wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z UMOWĄ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSPÓŁKOWEJ, sytuacja będzie wyglądać następująco:

3.2.2 Żądać naprawienia wszelkich naruszeń realizacji Zadań na koszt Spółki Macierzystej.

Jednocześnie, co do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, (…) będzie wyłącznie administratorem środków przekazanych przez zagranicznego pracodawcę.

Odpowiadając na wezwanie z dnia 2S maja 2022 r. w piśmie doręczonym dnia 31 maja 2022 r., wnioskodawca wskazał, że praca będzie wykonywana pod kierownictwem (…) a ewentualne roszczenia, jakie pracownicy będą kierować w związku ze świadczeniem pracy, pracownicy będą mogli składać wyłącznie przeciwko pracodawcy zagranicznemu – podmiotowi z siedzibą w Chinach.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej Jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje Interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają pracownicy. W myśl przepisów art.11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 tej ustawy także ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe dla tych osób jest obowiązkowe.

Przywołane przepisy stanowią o powszechnym charakterze podlegania ubezpieczeniom społecznym w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przez polskie Firmy a świadczących swą pracę na terenie Polski. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę powstanie w przypadku osób, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami (bez względu na obywatelstwo, którym legitymują się takie osoby, lub jego brakiem). Istotnym więc dla objęcia ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z art. 6 ust 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest fakt zawarcia stosunku pracy z polskim podmiotem lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach takiej umowy na obszarze Polski, Wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie pracy na terytorium Polski na rzecz podmiotu niefunkcjonującego w polskim obrocie gospodarczym, gdy umowa o pracę jest zawarta z podmiotem zagranicznym i wszelkie roszczenia wynikające z wykonywania pracy kierowane są do pracodawcy za granicą.

Tak więc pracownik podmiotu zagranicznego oddelegowany przez ten podmiot do pracy na teren Polski, którego nie łączy stosunek pracy z polskim podmiotem nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w myśl art. 6 ust 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba taka nie jest pracownikiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy Cudzoziemcy, którzy wykonują pracę na terenie Polski na rzecz pracodawcy z kraju trzeciego, który nie prowadzi działalności na terenie Polski i w Polsce nie ma oddziału tej firmy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega jednocześnie, odnosząc się do (przedstawionego we wniosku i dalszych wyjaśnieniach) stanu faktycznego, że nie wynika z niego, że wykonywanie pracy pod kierownictwem przedstawicieli (…) (Firma Przyjmująca) oznacza nawiązanie stosunku pracy z tą firmą w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy.

Wnioskodawca w sposób jednoznaczny oświadczył, że pracownicy są oddelegowani do pracy w Polsce przez swego zagranicznego pracodawcę z siedzibą w Chinach. Osoby delegowane do Polski będą mleć podpisaną umowę o pracę tylko z firmą macierzystą i to do niej będą mogły kierować roszczenia związane ze świadczeniem pracy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

 

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

One Thought to “Składki ZUS a cudzoziemiec oddelegowany do pracy w Polsce – interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022”

  1. […] Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składk… […]

Zostaw komentarz