Prokurent a składka zdrowotna – interpretacja ZUS z 21-7-2022 r. – DI/100000/43/855/2022

Prokurent a ubezpieczenie zdrowotne. Czy w przypadku prokurentów należy obniżać składkę zdrowotną do 0 zł z powodu niepobierania zaliczki podatkowej od ich świadczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) z dnia 30 czerwca 2022r. doręczonego dnia 8 lipca 2U22r, w przedmiocie obniżenia do wysokości „0″ zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego osobie powołanej do pełnienia funkcji prokurenta.

UZASADNIENIE

Dnia 8 lipca 2022r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą udzielił określonym osobom fizycznym prokury łącznej. Prokura została udzielona na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki, Jednocześnie również na podstawie uchwały Zarządu Spółki prokurentom przyznawane jest wynagrodzenie za pełnienie funkcji prokurenta. Prokurenci reprezentują Wnioskodawcę w zakresie wyznaczonym prokurą.

Ponadto prokurenci są zatrudnieni przez Spółką na podstawie umowy o pracą, w ramach której wykonują czynności odrębne od prokury (np.: dyrektor finansowy i dyrektor handlowy) i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracą.

Spółka nie pobiera miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego prokurentom z tytułu prokury z uwagi na to, że w jej ocenie jest to przychód z tzw. innych źródeł, w stosunku do których Spółka nie jest płatnikiem podatku.                                                                                                                        .

W związku z powyższym, Spółka skierowała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia, w którym zapytano:

 1. Czy Spółka po 1 stycznia 2022 ma obowiązek pobierać składką na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia prokurenta wypłacanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki?
 2. Czy w przypadku uznania, że Spółka ma obowiązek pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne prokurentów prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym na podstawie 83 ust. 2 Ustawy Ś02 składka ta wynosi 0 zł?

W odpowiedzi Spółka otrzymała decyzją z dnia 24 maja 2022 r. (nr (…) i przesłaną w załączeniu, w której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uznał, że:

 1. prokurent powołany uchwałą zarządu podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach;
 2. „zgodnie z postanowieniami art. 109a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 Prawo przedsiębiorców, jedynie w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a sprawami tymi nie są sprawy dotyczące określania i naliczania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych. Wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie składek należy do właściwości organów ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 83d ustawy z dnia 13 października 1993 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r, o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.).

Wobec powyższego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi w zakresie wysokości stawki składki zdrowotnej.

W związku z powyższym, niniejszym wnioskiem Spółka zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w poniższym zakresie.

 1. Czy Spółka po 1 stycznia 2022 r. ma obowiązek pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia prokurenta wypłacanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki?
 2. Czy w przypadku uznania, że Spółka ma obowiązek pobierać składką na ubezpieczenie zdrowotne prokurentów- prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy ŚOZ składka ta wynosi 0 zł?

Wnioskodawca wskazał, że przepisem, którego dotyczy zapytanie jest art. 66 ust 1 pkt 3Sa w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zmianami); [dalej: Ustawa ŚOZ).

Zdaniem Wnioskodawcy prokurenci pobierający wynagrodzenie na podstawie aktu powołania, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie, na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy ŚOZ składka ta wynosi 0 zł.

Wnioskodawca wskazań, że z dniem 1 stycznia 2022 r, do Ustawy ŚOZ dodany został art. 66 ust, 1 pkt 35a, zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Wnioskodawca wskazał, że w świetle powyższej regulacji przyjąć należy, że zasadą jest, Iż począwszy od 1 stycznia 2022 r, prokurenci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w sytuacji, gdy pełnią funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Natomiast na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy ŚOZ, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. W tym miejscu należy podkreślić, że wskazana regulacja dotyczy wszystkich płatników i nie jest zawężona do płatników wypłacających określonego rodzaju przychody (jak ma to miejsce np. w art. 83 ust. 1 Ustawy ŚOZ),

Kwestię obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [tekst jednolity: Dz. U, 2021 r. poz. 1128 ze zmianami]; (dalej: Ustawa PIT).

Ustawa RIT w art. 10 i nast. określa źródła, do których kwalifikowane są poszczególne przychody, Zasadą jest, że w sytuacji gdy przychody nie mieszczą się w żadnej ze wskazanych kategorii szczegółowych, wówczas kwalifikowane są do źródła określanego jako przychody z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jednocześnie, zgodnie z art. 42a Ustawy PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordyn. podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W świetle powyższych regulacji, od przychodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych co do zasady podatnik ma obowiązek samodzielnie ustalić wysokość podatku, a następnie odprowadzić go do urzędu skarbowego. Podmiot wypłacający przychody z innych źródeł nie oblicza i nie pobiera bowiem zaliczki na podatek dochodowy. Podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzeń nie występuje zatem w roli płatnika podatku dochodowego.

Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie przychody uzyskiwane przez prokurentów stanowią dla nich właśnie przychody z innych źródeł, od których prokurenci samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy. W stosunku do tego rodzaju wypłat Spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych: Spółka zatem nie oblicza zaliczki na PIT od tej kategorii przychodu, w skutek czego nie potrąca i nie odprowadza tej zaliczki na PIT.

Prawidłowość stanowiska Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych prze organy podatkowe, np.:

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 grudnia 2020 r (sygn. 0114-KDWP-4011.83.2020.3.ŁZ): „Przychodu z tytułu wykonywania prokury należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł- na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji z 9 października 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK): „W przedstawionym stanie faktycznym brak jest również podstaw do zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiącego o przychodach otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jak już bowiem powyżej stwierdzono, prokura jest pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki. To oznacza, że przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia prokury nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wobec powyższego ww. świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł – na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Z uwagi na to, że przychód prokurentów stanowi przychód z innych źródeł, od którego Spółka nie oblicza i nie pobiera jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy, to zdaniem Spółki zgodnie z art. 83 ust. 2 Ustawy ŚOZ składka na ubezpieczenie zdrowotne prokurentów będzie obniżona do wysokości 0 zł. Tym samym, Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.

Stanowisko to potwierdza również fakt, że z uwagi na prawidłowość powyższej interpretacji art. 83 ust. 2 ŚOZ planowana jest zmiana tej regulacji.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna), jednocześnie stosownie do art. S3d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje czy gromadzony materiał dowodowy. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust, 1 ustawy Prawo w przedmiocie obniżenia do wysokości „0″ zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego osobie powołanej do pełnienia funkcji prokurenta, uznać należy za nieprawidłowe.

 

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych :e środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.).

Na wstąpię zaznaczyć należy, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 2e środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

W dyspozycji znowelizowanego ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r,, poz. 1265), obowiązującego od 1 lipca 2022r. art. 66 ust. 1 pkt. 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprost wskazano prokurentów jako osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie bowiem z treścią ww. przepisu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie- od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r,, poz. 1128 ze zm.), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a (a więc osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów) jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu.

Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna niepodzielna i wynosi 9 % podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Stosownie do art. 83 ust. 1 w związku z ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych — cyt. powyżej – w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1 -13, zgodnie z przepisami art. 79 ŚOZ, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021r., składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty. Zaś, zgodnie z art. 83 ust. 2 tejże ustawy, w przypadku nieobliczenia przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wolnych od podatku dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie zaś z art. 83 ust, 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli podstawę obliczenia składki a ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

 • przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 23c, 46, 148 i 151-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
 • przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących tym osobom,
 • przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od którego Płatnik me oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych o których mowa wart. 66 ust. 1 pkt 16,
 • przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa wart. 66 1 pkt 1 i 16,
 • inny niż wymieniony w pkt 4 przychód ubezpieczonego, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 26 Lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej od którego, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 Lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik, o którym mowa wart. B5 ust 1-13 oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81.                                                                                             ’

Zauważyć należy, iż mechanizm obniżania składki zdrowotnej do „0″ zł, o czym stanowi art. 83 ust. 2 ustawy wyżej przywołany, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do płatników (ubezpieczonych) o których mowa w art. 85 ust. 1-13.

Osoby ubezpieczone z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, są natomiast ujęte w art. 85 ust. 17a ustawy. Tym samym wobec ubezpieczonych wskazanych w art. 66 ust. 1 pkt 35a nie będzie miał zastosowania przepis 33 ust. 2 ustawy pozwalający na zastosowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do „0″ zł.

Cytowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zmieniono brzmienie art. 83 ust. 2, 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez wyraźne wskazanie, ze unormowania w nich zawarte odnoszą się wyłącznie do płatników składek, o których mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy, tym samym możliwość obniżenia obliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne do „0″ zł w sytuacji nieobliczenia zaliczki na podatek dochodowy ma zastosowanie wyłącznie do płatników wskazanych w art. 85 ust. 1­-13 ustawy.

Wobec powyższego, składka na ubezpieczenie zdrowotne za prokurenta powinna być naliczona i odprowadzona na zasadach ogólnych w pełnej wysokości, od uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, bez wzglądu na to, czy od wypłaconego tej osobie (tu: prokurentowi) wynagrodzenia przedsiębiorca, pełniący funkcję płatnika składek, jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Równocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, na co wskazuje treść ww. art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż każdorazowo w sprawie, która choćby w części dotyczy kwestii podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

One Thought to “Prokurent a składka zdrowotna – interpretacja ZUS z 21-7-2022 r. – DI/100000/43/855/2022”

 1. […] Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Interpretacja ZUS z 21-7-2022 r. – DI/100000/43/855/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Prokurent a ubezp… […]

Zostaw komentarz