Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 15 maja br., znak: K9INT5788, dotyczące interpelacji poselskiej Urszuli Pasławskiej i Stefana Krajewskiego, w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 wiele osób, w tym matek pobierających zasiłki macierzyńskie, które są jednocześnie przedsiębiorcami, zostało zmuszonych przez zaistniałe okoliczności do ograniczenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Kobiety te również mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe skierowane jest do prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych), jeżeli spełniają warunki określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (zgodnie z art. 15 zq ust. 1 ww. ustawy).

Jednoczesne pobieranie zasiłku macierzyńskiego i świadczenia postojowego jest możliwe, ponieważ za tytuł ubezpieczenia, który uniemożliwia przyznanie wsparcia w postaci postojowego, uznawany jest tytuł związany z wykonywaniem aktywności zawodowej. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego taką aktywnością nie jest i nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty świadczenia postojowego.

Jednocześnie chciałbym zapewnić, że rząd mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń oraz zachowania płynności finansowej, na bieżąco dokonuje analizy dotychczas zaproponowanych rozwiązań pomocowych. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, będą podejmowane dalsze kolejne działania – zarówno o charakterze korygującym, jak i nowatorskim – ukierunkowane na realną pomoc dla pracowników i pracodawców.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz