Odpowiedź MRPiPS z 5-5-2020 r. w sprawie pomocy dla pracowników i przedsiębiorców w dobie koronawirusa

W związku z interpelacją poselską numer 3561 przekazuję następujące wyjaśnienia i informacje w zakresie kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ad 1.

Tarcza Antykryzysowa w części dotyczącej rynku pracy wprowadziła szereg rozwiązań dotyczących wspierania przedsiębiorców w utrzymaniu istniejących miejsc pracy, m.in. poprzez dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U poz.374, z późn. zm., zwanej dalej w skrócie: uCOVID-19), dofinansowanie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (art. 15zzb uCOVID-19), podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub organizacjom pozarządowym (art.15zze uCOVID-19) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń oraz niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd uCOVID-19).

Powyższe instrumenty oraz koszty ich obsługi są finansowane w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Zadania, o których mowa w art. 15zzb, 15 zzc i 15 zze uCOVID-19 (tj. z wyłączeniem instrumentu wsparcia, o którym mowa w art. 15zzd uCOVID-19) samorządy powiatów realizują ze środków angażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w skrócie: EFS), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Aktualnie na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy w planie finansowym Funduszu Pracy zabezpieczono środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 10 210 496 000 zł. W ramach powyższej kwoty wyłącznie na realizowane przez urzędy pracy ww. nowe formy wsparcia związanego z przeciwdziałaniem skutkom epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przeznaczono dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 7 895 000 000 zł, w tym na realizację projektów systemowych PO WER i RPO współfinansowanych z EFS ujęto środki w łącznej kwocie 2 262 239 000 zł.

Nabory o ww. środki rezerwy prowadzone są w trybie ciągłym. Natomiast w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów wskazana wyżej wysokość rezerwy Funduszu Pracy może ulec zwiększeniu.

Kolejnym instrumentem pomocy finansowanym ze środków Funduszu Pracy jest wprowadzone przepisami art. 15zq i nast. uCOVID-19 świadczenie postojowe, przysługujące – po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie – osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) lub wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Szczegółowe dane finansowe na temat kwot środków Funduszu Pracy, jakie zaplanowano na dofinansowanie instrumentów w celu przeciwdziałania COVID-19 zostały zamieszczone w dokumentach: Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 299 Sejmu IX Kadencji, dostępny pod poniższym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/%24File/299.pdf”) oraz Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Druk Sejmowy nr 330 Sejmu IX Kadencji, dostępny pod poniższym linkiem: „http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/153C73E24F9CC9CDC125854300456AEB/%24File/330.pdf”).

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedsiębiorcy wprowadzają również inny instrument służący ochronie miejsc pracy w postaci świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, finansowany ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g uCOVID-19).

W celu realizacji tego zadania minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uprawniony jest do wykorzystania środków tego Funduszu do kwoty 2 600 mln. zł. W ramach ww. kwoty mieści się również nieoprocentowana pożyczka udzielona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr 2 z dnia 6 kwietnia 2020 r., wydaną na podstawie art. 31b ust. 1 i 3 uCOVID-19 oraz art. 103 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…) ze środków Funduszu Pracy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1800 mln zł, na finansowanie wydatków, związanych z przyznaniem świadczeń oraz środków, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Opisane wyżej instrumenty wsparcia mogą być finansowane ze środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.). Tym samym łączna kwota środków przeznaczona na finansowanie tych instrumentów może ulec zwiększeniu.

Należy podkreślić, iż ww. formy wsparcia kierowane są również bezpośrednio do pracowników, ponieważ celem ich wprowadzenia jest zapewnienie ochrony przed utratą miejsc pracy, a co za tym idzie umożliwienie utrzymania aktywności zawodowej i ustanowienie zabezpieczenia materialnego na czas kryzysu, w jakim przyszło się zmierzyć polskiej i światowej gospodarce.

Sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna i rodzi obawy w zakresie możliwego spadku zatrudnienia, wolniejszego tempa wzrostu wynagrodzeń i wzrostu bezrobocia.

Na bieżąco monitorowany jest poziom napływu bezrobotnych do rejestrów urzędów pracy, skala zwolnień grupowych oraz korzystanie przez przedsiębiorców z rozwiązań określonych ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do 28 kwietnia br. do PUP wpłynęło:

– 544 647 wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd ww. ustawy);

– 19 690 wniosków o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników( art. 15zzb ustawy);

– 21 273 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób nie zatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy);

– 317 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – organizacje pozarządowe (art. 15 zze ustawy).

Wobec osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, jak i wobec osób już zwolnionych i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy podejmowane będą odpowiednio działania osłonowe i aktywizujące. Osoby, które uzyskają status bezrobotnego zostaną objęte wsparciem adekwatnym do sytuacji danej osoby i możliwym do udzielenia w obecnej sytuacji panującej w kraju.

Ad 2.

W odpowiedzi na negatywne konsekwencje epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla gospodarki niezbędnym stało się podjęcie odpowiednich działań, także w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, tj. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło). Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, m.in. w postaci środków finansowych, które zrekompensują utratę przychodów.

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele przyjętego pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej ustawą zmieniającą, m.in. wprowadziła w tym celu świadczenie jednorazowe, w postaci świadczenia postojowego.

Zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej – w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwaną dalej specustawą, wprowadza się zmiany m.in. po art. 15 dodaje się art. 15a–15zzzi.

Art. 15 zq ust. 1 specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą) stanowi, że „Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (…)

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”

Na podstawie ww. regulacji, świadczenie to przysługuje, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19, doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą[1] albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna[2]. Przy czym świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych[3], jeśli spełniają określone warunki.

W szczególności – osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, po spełnieniu następujących warunków:

  • umowę cywilnoprawną zawarto przed dniem 1 lutego 2020 r.[4];
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł) [5];
  • wystąpił brak możliwości wykonywania umowy w całości lub części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego;
  • świadczenie dotyczy osób zamieszkałych na terytorium Polski i będących obywatelami RP lub mające prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP[6];
  • brak jest innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości, co do zasady 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

Konkretyzując wysokość świadczenia – osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

  • w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł (2 600×80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i lub
  • w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej umowie lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. do kwoty 1299,99 zł.

Świadczenie postojowe jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku zainteresowanego. Przy czym wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Istotnym jest, iż ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek uprawnionego, z tym że osoby wykonujące umowę cywilnoprawną składają wniosek za pośrednictwem płatnika (zleceniodawcy / zamawiającego). Płatnik do wniosku musi również dołączyć własne oświadczenie (o niedojściu umowy do skutku i wysokości przychodów) oraz kopię umowy cywilnoprawnej.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa udzielenia świadczenia następuje w drodze decyzji. Przepisy nie przewiduję konkretnych terminów w których powinno być przyznane świadczenie postojowe, jednakże w tym miejscu należy odwołać się do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które stanowią, że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki.

Należy także nadmienić, że ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, jest ono też wypłacane w całości.

Po złożeniu wniosku, osoba uprawniona otrzyma świadczenie postojowe. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, osobom, które je otrzymały, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia lub epidemii oraz skutki, które zostały nimi wywołane.[7]

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. została uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695),zawierająca zmiany do powyższych regulacji.

W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadza ona możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

Dodatkowo, w ramach poprawek zgłoszonych w Senacie RP, w uchwalonej w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez Sejm RP powyższej ustawie wprowadzono kolejne zmiany w zakresie świadczenia postojowego. Obecnie ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r. Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte przy ustalaniu daty zawarcia umowy cywilnoprawnej, która byłaby uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczenia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2020 r. dla zleceniodawców lub zamawiających zawierających umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o świadczenia usług na zasadach umowy zlecenia oraz umowa o dzieło). Pogorszenie warunków prowadzenia działalności i realizacji umów cywilnoprawnych szczególnie dotknęło nowo rozpoczynające działalność firmy. Powyższa ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku, warunkującego przyznanie świadczenia postojowego. Obecnie jest to kwota 15 595,74 zł. Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów ulegających istotnemu ograniczeniu w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży, takich jak handel, drobne usługi. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawanie bez zmian, tj. poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku, warunkującego przyznanie świadczenia postojowego.

Kolejnym z rozwiązań ustanowionych specustawą jest możliwość przyznania przez starostę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na podstawie art. 15 zzb ust. 1 ww. ustawy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Ww. przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

W myśl art. 15zze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą ubiegać się o dofinansowanie – ze środków Funduszu Pracy – wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. (art. 15 zze ust. 2).

Inną formą wsparcia uregulowaną w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest możliwość złożenia przez przedsiębiorcę, organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wniosku do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wojewódzkiego urzędu pracy o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ww. ustawy). Ww. podmioty mogą wystąpić o pomoc zarówno na rzecz osób pozostających z nimi w stosunku pracy, jak również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Maksymalna kwota dofinansowania do pensji jednego pracownika łącznie ze składkami należnymi od pracodawcy od przyznanego dofinansowania w związku z przestojem ekonomicznym wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. 1.533,09 zł brutto (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%), w przypadku zaś zmniejszenia wymiaru czasu pracy – do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, tj. 2.452,27 zł brutto miesięcznie (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67%). Ww. kwoty środków mogą być wypłacone przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku, w miesięcznych równych transzach. Dofinansowanie nie przysługuje do pensji pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Konsekwencje problemów, które przynosi epidemia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 sprawiają, że rząd podejmuje realne kroki, aby utrzymać funkcjonowanie firm korzystających z cywilnoprawnych form zatrudnienia.

Ad 3.

Jednym z najłatwiej dostępnych dla mikroprzedsiębiorców instrumentów pomocy jest niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy w wysokości do 5000 zł, z możliwością umorzenia. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Środki te mogą być przeznaczone np. na czynsz za najmowany lokal, raty kredytu, wynagrodzenia pracowników, opłacenie rachunków za energię elektryczną itp. Nabory wniosków uruchomione zostały 1 kwietnia br. i pierwsze pożyczki zostały już udzielone.

Ad. 4.

Należy podkreślić, że wprowadzone rozwiązania Tarczy Antykryzysowej I zawierają już istotne mechanizmy wsparcia kierowane do małych i średnich przedsiębiorców, chociażby takie jak dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Z poważaniem
z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Alina Nowak
Podsekretarz Stanu

[1] Przez osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się osobę prowadzącą tę działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub przepisów szczególnych.

[2] Art. 15 zq ust. 3 specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą).

[3] Umowa agencyjna, umowa zlecenia, inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia oraz umowa o dzieło.

[4] Art. 15 zq ust. 5 pkt 1 specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą).

[5] Art. 15 zq ust. 5 pkt 2 specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą).

[6] Art. 15 zq ust. 2 specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą).

[7] Art. 15 zt specustawy (w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą).

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz