Home / Interpretacje / Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.), jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 i przysługiwał do 26 lipca br. Tak więc rodzice/opiekunowie mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi przez okres ponad cztery i pół miesiąca, otrzymując dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wynoszący 80% wynagrodzenia, stanowiącego jego podstawę wymiaru. Mimo, że od 6 maja br. zostały otwarte żłobki i przedszkola prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br. Dzięki takiemu rozwiązaniu zagwarantowano możliwość zapewnienia osobistej opieki nad dziećmi w ramach prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, również przez pierwszy miesiąc wakacji.

Z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (z tego świadczenia mogli korzystać rodzice dzieci do 8 roku życia) po 26 lipca br., pozostała możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Zasiłek opiekuńczy przysługiwał:

  • rodzicowi dziecka w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego;
  • rodzicowi do ukończenia 14 roku życia dziecka w przypadku choroby dziecka;
  • rodzicowi dziecka, które ukończyło 14 lat, które ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub wymaga opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji do 18 roku życia.

Następnie ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1478), utrzymano w mocy przepisy w zakresie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację istnieje potrzeba, aby Rada Ministrów, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane, mogła określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489) dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w okresie od 1 do 20 września 2020 r.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci
w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dotyczy także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Ponadto należy podkreślić, że kwestia wydłużenia okresu przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jest na bieżąco analizowana, mając na względzie sytuację epidemiologiczną i bezpieczeństwo dzieci.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *