Odpowiedź MRPiPS z 19-8-2020 r. w sprawie pracy zdalnej

Pandemia koronawirusa wpłynęła niemal na wszystkie sfery życia, dotyczy to także pracy zdalnej, z której korzysta duża liczba pracodawców i pracowników. Wprowadzona w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) możliwość pracy zdalnej została wykorzystana na szeroką skalę.

Uprzejmie wyjaśniam, że obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisami tej ustawy wprowadza się zmiany m.in. w art. 3 ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zmiana ta ma wejść w życie z dniem 5 września 2020 r. (art. 4 pkt 1 i art. 13 pkt 1 ww. ustawy z dnia 24 lipca br.). [ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1423 – przypis redakcji]

Oznacza to, że z dniem 5 września br. korzystanie z rozwiązania dotyczącego możliwości wykonywania pracy zdalnej zostanie wydłużone na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Powyższe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników, jak i pracodawców, zwłaszcza w związku z niepewną sytuacją związaną ze stanem epidemii.

Pragnę wyjaśnić, że uznając potrzebę wprowadzenia zmian do przepisów Kodeksu pracy dotyczących wykonywania pracy zdalnej, w dniu 10 sierpnia br. wystąpiłem do Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego z prośbą o objęcie przedmiotowego zagadnienia porządkiem obrad Zespołu. Moje wystąpienie było spowodowane wolą podjęcia prac nad uregulowaniem zasad pracy zdalnej w przepisach Kodeksu pracy w taki sposób, aby zabezpieczyć interesy obu stron stosunku pracy, mając także na względzie, że praca ta byłaby wykonywana nie w nadzwyczajnych warunkach (w celu przeciwdziałania COVID-19 i przez określony czas), ale byłaby ona stosowana na stałe, w typowych warunkach.

Jednocześnie zauważam, że możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, charakteryzująca się dużą elastycznością, została wprowadzona doraźnie i w określonym celu, tj. w celu przeciwdziałania COVID-19. Z tych względów nie byłoby zasadne przeniesienie jej bez żadnych modyfikacji do przepisów Kodeksu pracy. Dlatego podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy na stałe rozwiązań prawnych dotyczących świadczenia pracy w formie pracy zdalnej wymaga szerokiej dyskusji zainteresowanych stron, a sposób, w jaki zostaną ukształtowane te rozwiązani, będzie uzależniony od wyniku pracy na forum Rady Dialogu Społecznego. Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zależy na tym, aby zaproponowane rozwiązania zostały zaakceptowane zarówno przez stronę społeczną – związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców – w drodze konsensusu stron. W trakcie tych prac nie można także pominąć funkcjonujących obecnie w Kodeksie pracy regulacji dotyczących wykonywania pracy w formie telepracy, mając jednakże na względzie, że praca zdalna wydaje się być szerszym pojęciem niż telepraca.

Z uwagi na powyższe nie jest jeszcze obecnie możliwe określenie dokładnego terminu zakończenia prac nad tymi regulacjami.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz