Odpowiedź MRiPS z 4-4-2022 r. w sprawie ustalania norm i zakresu pracy

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie określają, co do zasady, szczegółowych warunków wykonywania konkretnych prac, w tym np. warunków dotyczących maksymalnej powierzchni do posprzątania przez pracownika w ramach 8-godzinnej normy czasu pracy.

Niemniej należy podkreślić, że § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139) określa maksymalny dopuszczalny wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej – nie może on przekraczać w przypadku kobiet 5000 kJ (przy pracy dorywczej 20 kJ/min). Przy obliczaniu wydatku energetycznego należy uwzględnić charakterystyczne na danym stanowisku czynności robocze oraz czas wykonywania tych czynności.

Jednocześnie, do podstawowych obowiązków pracodawców, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, należy ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest m.in. zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy i reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników. Natomiast warto także podkreślić, że np. w myśl § 48 tego rozporządzenia pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

Ponadto zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Natomiast, zgodnie z art. 100 § 1 k.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jednocześnie, jeżeli w ocenie pracownika zakres zadań stale powierzanych mu przez pracodawcę przekracza możliwości starannego ich wykonania w ramach obowiązujących norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p. (tj. 8-godzinnej normy dobowej i przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej), to wówczas takie zachowanie pracodawcy należałoby traktować jako planowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 5 k.p. działanie takie stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy, które jest zagrożone karą grzywny. Należy bowiem zauważyć, że za pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy w przypadkach wskazanych w art. 151 k.p. pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości określonej w art. 1511 k.p. albo czas wolny udzielany na zasadach określonych w art. 1512 k.p.

Należy dodać, że ze względu na indywidualne predyspozycje pracowników, specyfikę poszczególnych miejsc pracy osób sprzątających oraz różnorodność stosowanych technologii, w tym szereg rozwiązań dotyczących sprzętu sprzątającego i środków czyszczących, a także występowanie różnego rodzaju i stopnia zabrudzeń sprzątanej powierzchni – nie są planowane działania legislacyjne w zakresie wprowadzenia do powszechnie obowiązujących przepisów norm dotyczących liczby metrów kwadratowych, które miałyby być posprzątane w ciągu danej zmiany roboczej.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz