Odpowiedź MRiPS z 22-3-2023 r. w sprawie wprowadzonych zmian w urlopie rodzicielskim

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, została uchwalona przez Sejm RP w dniu 9 marca br.

Ustawa ta przewiduje podwyższenie wymiaru urlopu rodzicielskiego. Po zmianach wprowadzonych tą ustawą, zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy, pracownicy – rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 43 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jednocześnie każdemu z rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ww. wymiaru urlopu, przy czym prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka (będzie to nieprzenoszalna część urlopu, zgodnie z art. 1821a § 4 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą).

Natomiast pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, po zmianach wprowadzonych ww. ustawą, będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

1) 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 67 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 1821a § 2 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą).

Z przepisów przejściowych, zawartych w art. 34 ww. ustawy wynika, że pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie ww. ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego już w wyższym wymiarze (określonym w art. 1821a w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą). Do takiego pracownika stosowane będą:

  • art. 1821a § 4 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą, z którego wynika, że każdemu z pracowników – rodziców dziecka, przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru ww. urlopu (41 albo 43 tygodni). Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodzica dziecka,
  • art. 1821a § 5 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą, z którego wynika, że skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka urlopu, o którym mowa wyżej (tj. w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy).

Ponadto, zgodnie z art. 35 ww. ustawy pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie ww. ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym, będzie miał prawo do skorzystania z części urlopu rodzicielskiego w wymiarze różnicy między wymiarem urlopu rodzicielskiego określonym w art. 1821a § 2 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą (tj. 65 albo 67 tygodni), a wymiarem urlopu określonym w art. 1821a § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu obecnym (tj. 32 alb 34 tygodni).

źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz