Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/477/2021

Czy trzeba opłacać składki ZUS w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Białorusi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) z dnia 2 czerwca 2021r., złożonym w dniu 7 czerwca 2021r. w przedmiocie dotyczącym obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Republiki Białorusi.

UZASADNIENIE

Dnia 7 czerwca 2021 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2021r., doręczonym w dniu 20 lipca 2021r. oraz poprzez uiszczenie opłaty od wniosku 8 lipca 2021 r.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że w związku z brakiem umowy o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów w zakresie konieczności naliczania i odprowadzania przez (…) składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że zatrudnia pracownika (obywatelstwo polskie) od 01 października 2018 r. na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony do dnia 08 lipca 2021 r. W umowie o pracę jako miejsce pracy wskazane jest przedstawicielstwo (Białoruś). (…) zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony od 09 lipca 2021 r. do 31 maja 2023 r. z miejscem wykonywania pracy w (…) (Białoruś). Umowa zostanie zawarta na prawie lokalnym, czyli na prawie Republiki Białoruskiej. Na mocy przedmiotowej umowy:

  • pracownik będzie faktycznie świadczy* pracę na rzecz
  • adresem zamieszkania pracownika wskazanym w umowie o pracę jest Rzeczypospolita Polska;
  • pracownik posiada obywatelstwo polskie i opłaca wszystkie składki ubezpieczeniowe w Polsce oraz na Białorusi;
  • pracownik posiada certyfikat rezydencji podatkowej Białorusi potwierdzający, że jest płatnikiem podatków w tym kraju.

Wnioskodawca dodaje, że pracownik będzie świadczył pracę na terenie Białorusi, natomiast w Polsce będzie świadczył pracę wyłącznie w ramach podróży służbowych, nie więcej niż przez 5% czasu pracy. Z tytułu umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, wypłacane w euro (EUR), płatne przez (…), miesięcznie z dołu.

Mając na uwadze opisane powyżej zdarzenie przyszłe, w ocenie (…) pracodawca zobowiązany będzie do naliczania i odprowadzania od wynagrodzenia pracownika składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie   pomimo zatrudnienia pracownika przez przedsiębiorcę posiadającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, składki na ubezpieczenia społeczne powinny być naliczane i odprowadzane również do białoruskiego zakładu ubezpieczeń, zgodnie z ustawodawstwem białoruskim.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 7 lipca 2021r., doręczonym w dniu 20 lipca 2021r. Wnioskodawca wskazał, że w związku z zawartą umową o pracę pracownik będzie mieszkał tymczasowo na okres oddelegowania do pełnienia funkcji Kierownika w Republice Białorusi. Miejscem wykonywania umowy o pracę jest Republika Białorusi. Umowa o pracę została zawarta na prawie lokalnym, czyli na prawie Republiki Białoruskiej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w przedmiecie dotyczącym obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Republiki Białorusi, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2013 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w świetle przywołanych przepisów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje ustalenia właściwego ustawodawstwa, któremu podlegać będzie osoba zatrudniona przez polską spółkę do wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę na terytorium Białorusi, a jedynie wypowiada się w kwestii obowiązku opłacania za taką osobę składek na ubezpieczenia społeczne do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla również, iż niniejsza decyzja nie wyklucza tzw. podwójnego ubezpieczenia społecznego, kiedy dojść może do sytuacji, gdy składki na ubezpieczenia społeczne musiałyby być opłacane również w kraju, w którym praca jest wykonywana (zgodnie z tamtejszymi przepisami).

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. W myśl przepisów art.11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 tej ustawy także ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe dla tych osób jest obowiązkowe. Dyspozycja treści art.13 pkt 1 ustawy stanowi, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają pracownicy, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Przywołane przepisy stanowią o powszechnym charakterze podlegania ubezpieczeniom społecznym w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przez polskie firmy a świadczących swą pracę na terenie Polski. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę powstanie w przypadku osób, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami (bez względu na obywatelstwo, którym legitymują się takie osoby, lub jego brakiem).

Oznacza to, że obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w Polsce objęci są wszyscy obywatele polscy posiadający tytuł do ubezpieczeń na obszarze Polski ale również obywatele polscy zatrudnieni przez polskie podmioty za granicą. Obowiązek ubezpieczeń może być wyłączony na mocy umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną. Polska nie ma zawartej z Białorusią umowy o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza to, że pracownik pozostanie w polskim systemie ubezpieczeń, jeżeli podczas pracy na terenie państwa trzeciego nadal będzie trwał stosunek pracy z polskim pracodawcą.

Wnioskodawca w treści wniosku i uzupełnieniu wskazał, że zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony od 9 lipca 2021r. do 31 maja 2023r. z miejscem wykonywania pracy w (…) Z tytułu umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie wypłacane w euro, płatne przez (…). Ponadto w związku z zawartą umową o pracę pracownik będzie mieszkał tymczasowo na okres oddelegowania do pełnienia funkcji Kierownika w Republice Białorusi.

Fakt, iż umowa o pracę wykonywana będzie na terenie innego państwa np. na terenie Republiki Białorusi, z którą Rzeczpospolita Polska nie jest związana żadną umową o zabezpieczeniu społecznym, nie niweluje statusu pracownika na terenie Polski. Istotnym jest fakt, że umowa o pracę będzie zawarta przez polskiego obywatela z polskim pracodawcą, który wypłaca mu wynagrodzenie za świadczoną pracę. W związku z czym z tytułu zawartej umowy o pracę na warunkach przedstawionych we wniosku zaistnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Równocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie na co wskazuje treść ww. art.83 d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art.66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz