Interpretacja ZUS z 29-11-2018 r. – WPI/200000/43/1159/2018

Składki ZUS a pakiet medyczny dla pracownika na urlopie wychowawczym, który podjął pracę u innego pracodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 235

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Oz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 października 2018 r., uzupełnionym w dniu 6 listopada 2018 r. przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikowi Wnioskodawcy przebywającemu na urlopie wychowawczym i podejmującemu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy, świadczenia w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji Indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. Powyższy wniosek został przez Wnioskodawcę uzupełniony pismem z dnia 31 października, doręczonym w dniu 6 listopada 2018 r.

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie opinii przez ZUS w sprawie odprowadzania składek od pakietu medycznego opłacanego za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym w (…) i jednocześnie zatrudnionego w innym zakładzie pracy.

Firma (…) sp. z o.o. częściowo finansuje pakiet medyczny pracownikom, w taki sposób ze część opłaca pracownik, a część dofinansowuje pracodawca. Korzystanie z pakietu medycznego jest dla pracowników dobrowolne. Od kwoty pakietu medycznego naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna. Objęcie pracowników opieką medyczną nie jest uregulowane w regulaminie wynagradzania, ani w innych przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących w spółce. W spółce nie ma też układów zbiorowych pracy. W sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym firma nadal częściowo dofinansowuje pakiet medyczny, jednak od kwoty pakietu medycznego spotka me opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego i przebywanie na urlopie wychowawczym stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń, a wartość dodatkowych świadczeń, które pracownik otrzymuje podczas urlopów nie jest związana z wykonywaniem pracy, dlatego spółka nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od pakietu medycznego częściowo finansowanego pracownikom przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

Pracownica przebywająca w (…) sp. z o.o. na urlopie wychowawczym poinformowała, iż w trakcie trwania tego urlopu podjęła zatrudnienie w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie z tego tytułu będzie podlegała składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownica mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy w dalszym ciągu korzysta z urlopu wychowawczego w sp. z o.o. i pakietu medycznego. Swoją część składki za pakiet medyczny w kwocie (…) zł będzie wpłacać do kasy sp. z o.o., a od części składki finansowanej przez (…) sp. z o.o. tj. (…) zł zdaniem Wnioskodawcy pracodawca nie powinien naliczać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie powinien wykazywać składek z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego.

Pytanie Wnioskodawcy:

Czy w sytuacji, gdy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, podejmuje zatrudnienie w innym zakładzie pracy, w którym podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zawartej umowy o pracę, (…) sp. z o.opowinna nadal nie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od pakietu medycznego finansowanego pracownicy?

Pismem z dnia 22 października 2018 r. Oddział wezwał Wnioskodawcę o jednoznaczne wskazanie co jest intencją Wnioskodawcy

Jeśli intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji indywidualnej zgodnie z art. 34 wyżej cytowanej ustawy i pismo złożone w dniu 15 października 2018 r. ma zostać zakwalifikowane jako wniosek o wydanie interpretacji Indywidualnej, to wzywa się Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez:

* przedstawienie własnego stanowiska w sprawie,

* złożenie kopii wniosku o interpretację indywidualną; dnia 9 października 2018 r. (wpływ do Oddziału w 15 października 2018 r.) zaopatrzonego w podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu zgodnie z zasadą reprezentacji przedsiębiorcy ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym, która brzmi: „(…) w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionym do reprezentacji spółki jest prezes zarządu działający samodzielnie bez ograniczenianatomiast członek zarządu spółki działający samodzielnie uprawniony jest do składania w imieniu spółki oświadczeń woli. no podstawie których spółka zaciąga zobowiązania lub rozporządza majątkiem, którego wartość nie przekracza (…)zł (…).

Do wniosku nie zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone Panu (…)- Menadżerowi Działu Personalnego w Spółce.

W odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pismem z dnia 31 października 2018 r., doręczonym w dniu 6 listopada 2018 r. Wnioskodawca wyjaśni):

Działając w imieniu (…) sp. z o.o. z siedzibą w (…) (dalej: Wnioskodawca” lub „Spółka”), w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2018 r. (doręczone w dniu 26 października 2018 r.) Wnioskodawca wyjaśnia, ze intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie Interpretacji Indywidualnej zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od pakietu prywatnej opieki medycznej w części finansowanej przez pracodawcę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym podejmującemu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy.

Wykonując powyższe wezwanie Wnioskodawca uzupełnia wniosek poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego sprawy, pytania Wnioskodawcy oraz stanowiska własnego Wnioskodawcy.

Stan faktyczny

Wnioskodawca finansuje częściowo swoim pracownikom pakiet prywatnej opieki medycznej, w ten sposób, że część kosztów pakietu w kwocie (…) zł ponosi pracodawca, a pozostałą część w wysokości zł opłaca pracownik. Korzystanie z pakietu medycznego jest dobrowolne i następuje na wniosek pracownika. Objęcie pracowników opieką medyczną nie jest uregulowane w regulaminie wynagradzania, ani też w innych wewnętrznych przepisach o wynagradzaniu obowiązujących w Spółce, Spółka me jest również objęta układem zbiorowym pracy. Od kwoty pakietu medycznego w części finansowanej przez Spółkę naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna.

W przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Spółka nadal częściowo dofinansowuje pracownikowi pakiet medyczny, jednak od kwoty pakietu medycznego finansowanej przez Spółkę. Wnioskodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Prawidłowość postępowania Spółki w tym zakresie potwierdzona została Interpretacją indywidualną wydaną na rzecz Wnioskodawcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 listopada 2015 r. (Decyzja nr 1243/2015, WPI/200000/43/1243/2015).

Pracownica Wnioskodawcy przebywająca na urlopie wychowawczym poinformowała Spółkę, ze w trakcie urlopu wychowawczego podjęła zatrudnienie w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu będzie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Pomimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy pracownica w dalszym ciągu przebywa na urlopie wychowawczym w Spółce oraz korzysta z pakietu medycznego i opłaca swoją część składki za pakiet w kwocie (…) zł. Pracodawca w dalszym ciągu również opłaca pracownicy część składki w kwocie (…) zł. Od składki na pakiet medyczny w części finansowanej przez pracodawcę, Spółka nie nalicza składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie wykazuje składek z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w przypadku, gdy pracownik przebywając na urlopie wychowawczym podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy, w którym podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zawartej umowy o pracę, Wnioskodawca w dalszym ciągu nie jest zobowiązany opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od pakietu medycznego w części finansowanej przez Spółkę (…).

Stanowisko własne Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy pracownik przebywając na urlopie wychowawczym podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy, w którym podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zawartej umowy o pracę. Wnioskodawca w dalszym ciągu me jest zobowiązany opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od pakietu medycznego w części finansowanej przez Spółkę.

Wartość pakietu medycznego w części finansowanej pracownikowi przez Spółkę w okresie kiedy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym Wnioskodawca nie uwzględnia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Stanowisko to zostało potwierdzone wydaną na rzecz Wnioskodawcy interpretacją indywidualną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Decyzja nr 1243/201 z dnia 20 listopada 2015 r. (WPI/200000/43/1243/2015).

W ocenie Wnioskodawcy podjęcie prze; pracownika w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i jednoczesne kontynuowanie urlopu wychowawczego w Spółce pozostaje bez wpływu na powyższe, tzn. Wnioskodawca w dalszym ciągu me będzie zobowiązany opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od kosztów pakietu medycznego w części finansowanej pracownikowi przez Spółkę. Prawo do świadczenia w postβci pakietu medycznego przysługuje bowiem pracownikowi z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym w Spółce a me z tytułu podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. a systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: Ustawa systemowa”), która w art. 6 wskazuje katalog podmiotów, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym. Z przepisu tego wynika, że ubezpieczeniom takim podlegają m.in. pracownicy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy systemowej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu art. 4 pkt 9 i 10 Ustawy systemowej. Wskazany przepis odwołuje się do definicji przychodu określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ech wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z kolei z art. 6 ust. 1 pkt 19 Ustawy systemowej, przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od stosunku pracy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ustalane są wyłącznie od podstawy wynikającej z art. 18 ust. 5b Ustawy systemowej. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym, podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 USUS na dany rok kalendarzowy.

Powyższe oznacza, że przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi samodzielny, odrębny od stosunku pracy tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Tytułem do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym jest korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 6 Ustawy systemowej) Zgodnie z art. 36 ust. 2a Ustawy systemowej, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z Innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym

Z powyższego wynika, ze osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym i podejmuje prace na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą, z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy nawiązanego z innym pracodawcą.

W ocenie Wnioskodawcy, jeśli Spółka nie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od kosztów pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym kiedy tytuł do ubezpieczenia stanowi urlop wychowawczy, to tym bardziej nie będzie zobowiązana do odprowadzania składek od kosztów pakietu medycznego w tej części w sytuacji kiedy pracownik ten nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a z tytułu stosunku pracy nawiązanego z innym pracodawcą.

W świetle przepisów Ustawy systemowej oraz na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dnia 27 sierpnia 2004 r., analogiczne zasady będą miały w ocenie Wnioskodawcy zastosowanie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając powyższe na uwadze. Wnioskodawca wnosi o uznanie stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W mysi ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.). Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty co oznacza, ze do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonym tym przepisem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 wyżej powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Powyższe wskazuje, że przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zatem, jest to inny tytuł niż stosunek pracy. Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest korzystanie z urlopu wychowawczego, jeżeli osoba nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych – art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym w trakcie tego urlopu podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy. Urlop wychowawczy nie został przerwany u Wnioskodawcy, nadal jest kontynuowany, czyli pracownik nadal ma status osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.

Oddział zgadza się z Wnioskodawcą, że osoba która przebywa na urlopie wychowawczym i podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą, z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy nawiązanego z Innym pracodawcą. Jednakże, nadal zachowuje status osoby przebywającej na urlopie wychowawczym mimo, iż z tego tytułu nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Należy również zgodzić się z Wnioskodawcą, że pakiet opieki, medycznej współfinansowany przez pracodawcę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Równocześnie biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania Obowiązek naliczenia lub nie i następnie odprowadzenia lub nie składki na ubezpieczenie zdrowotne z danego tytułu ubezpieczenia jest konsekwencją wcześniejszego ustalenia obowiązku podlegania temu ubezpieczeniu przez konkretną osobę w określonej dla niej sytuacji.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 15 października 2018 r., uzupełnionym w dniu 6 listopada 2018 r. opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikowi Wnioskodawcy przebywającemu na urlopie wychowawczym i podejmującemu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy, świadczenia w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej, w części finansowanej przez pracodawcę

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz