Interpretacja ZUS z 22-9-2021 r. – DI/100000/43/640/2021

Składki ZUS a nagrody jubileuszowe pracowników w postaci rzeczowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (…) złożonym w dniu 2 września 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników nagród jubileuszowych w formie rzeczowej przysługujących pracownikom za staż pracy.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2021 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w zakresie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne I ubezpieczenie zdrowotne nagród jubileuszowych.

Wnioskodawca wskazuje, że jest przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, który wypełnia obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300). Wnioskodawca planuje wprowadzenie dla swoich pracowników dodatkowego świadczenia kwalifikowanego Jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), którym będą nagrody jubileuszowe za staż pracy.

Wnioskodawca zamierza określić częstotliwość przyznawania odnośnych nagród jubileuszowych oraz ich formę (rzeczową) poprzez dodanie do regulaminu wynagradzania obowiązującego u Wnioskodawcy następujących postanowień:

Pracownicy, którzy legitymują się wskazanym poniżej okresem zatrudnienia, nabywają prawa do nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej. Nagroda jubileuszowa, o której mowa powyżej przyznawana jest przez Pracodawcę, po upływie okresu zatrudnienia u Pracodawcy w wymiarze następującej liczby lat:

  1. po 5 latach zatrudnienia
  2. po 10 latach zatrudnienia
  3. po 15 latach zatrudnienia
  4. po 20 latach zatrudnienia oraz
  5. po upływie każdego kolejnego 5-letnlego okresu zatrudnienia.

Okres zatrudnienia liczony jest łącznie jako łączny staż pracy w spółkach Grupy kapitałowej.

Sfinansowana przez Pracodawcę nagroda jubileuszowa, o której mowa powyżej stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przychód podatkowy Pracownika, któremu zostało przyznana. W takim przypadku Pracodawca wypłacając wynagrodzenie na rzecz Pracownika, któremu przyznano została nagroda jubileuszowa dokona potrącenia kwoty zaliczki no podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, oprócz wskazania w regulaminie wynagradzania, że nagrody jubileuszowe będą miały formę rzeczową oraz, że przysługiwać będą pracownikowi co 5 lat, Wnioskodawca zamierza stosować następującą praktykę: pracownik będzie miał prawo do samodzielnego wyboru konkretnej rzeczowej nagrody jubileuszowej spośród podanego przez Wnioskodawcę do wiadomości pracownika katalogu dostępnych przedmiotów (rzeczowych nagród jubileuszowych). Pracownik będzie miał prawo do wyboru konkretnego przedmiotu do określonej maksymalnej wartości pieniężnej. Wnioskodawca planuje stosować następujące maksymalne wartości pieniężne:

  1. po 5 latach zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych,
  2. po 10 latach zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych,
  3. po 15 latach zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych,
  4. po 20 latach zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych, po 25 latach zatrudnienia – możliwość wyboru rzeczowej nagrody jubileuszowej o wartości maksymalnie złotych.

Obecnie pracownicy Wnioskodawcy otrzymują świadczenia z tytułu stażu pracy, w stosunku do których nie ma żadnych zapisów w regulaminie wynagradzania i są w pełni włączone do podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnych.

W odniesieniu do planowanych zmian Wnioskodawca pragnie potwierdzić czy nagrody jubileuszowe, przyznawane w zaprezentowanym powyżej kształcie, będą wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazane powyżej nagrody jubileuszowe nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W pierwszej kolejności wnioskodawca wskazuje, ze świadczenie w postaci nagród jubileuszowych należy kwalifikować jako przychód otrzymany tytułem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany tytułem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne został z kolei uregulowany ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1510), zgodnie z którą do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne co do zasady stosuje się przepisy określające tę podstawę odnośnie do ubezpieczenia emerytalnego I rentowego. Powyższe oznacza, że w przypadku ustalenia, iż wartość danego świadczenia powinna zostać włączona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy uwzględnić ją także przy obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (lub a contrario, wyłączyć z podstawy wymiaru składek).

Niezależnie od przywołanych powyżej uregulowań ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) wymienił kategorie przychodu, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. W szczególności zaś, stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt) rozporządzenia: „podstawy wymiaru składek nie stanowią (…) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawanie przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat”. Przepisy rozporządzenia w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek wyłączają wprost przychód wynikający z przyznanych nagród jubileuszowych (wypłacanych nie częściej niż co 5 lat) z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji także zdrowotne.

Z kolei z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nagrody jubileuszowe będą przyznawane co 5 lat, tj. odpowiednio po 5, 10. 15, 20 i 25 latach zatrudnienia u Wnioskodawcy oraz po upływie każdego kolejnego 5-letniego okresu zatrudnienia. Odnośny warunek przyznawania nagród jubileuszowych zostanie określony w regulaminie wynagradzania Wnioskodawcy. Konsekwentnie należy wskazać, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku łącznie spełnione zostaną obydwie przesłanki uznania, Iż wartość nagród jubileuszowych nie stanowi podstawy obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca zaznacza, że żaden obowiązujący akt prawny, w tym wspomniane powyżej rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie zawiera definicji legalnej pojęcia „nagroda Jubileuszowa” lub „gratyfikacja”, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Jedyne wymogi, na które wskazuje rozporządzenie, to przyznawanie odnośnych nagród nie częściej niż raz na pięć lat oraz ich uregulowanie w ramach obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych, co Wnioskodawca miał na uwadze przygotowując się do wprowadzenia nagród jubileuszowych i do czego planuje się zastosować.

Tożsame stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajął już wielokrotnie w innych interpretacjach indywidualnych wydanych na rzecz płatników. Wśród nich należy wskazać w szczególności decyzję nr 491/2017 wydaną 26 maja 2017 r. przez Oddział ZUS w Lublinie, dotyczącą wniosku w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz braku obowiązku uwzględniania w ich podstawie nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka. Taki kierunek interpretacyjny został jednoznacznie potwierdzony w wydanej decyzji: Wnioskodawca wskazał, że na podstawie regulaminu wynagradzania wypłaca nagrody za długoletni staż pierwsza nagroda przysługuje po przepracowaniu 10 lat, a każda następna również będzie przysługiwała co 10 lat. Ponadto Wnioskodawca przekazuje nagrodę jubileuszową w formie niepieniężnej), tj. pamiątkowego zegarka i wręcza je pracownikom na uroczystości firmowej. W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stron prawny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka.

Analogicznie w decyzji nr 979/2015 wydanej 9 września 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie przychylił się do interpretacji Wnioskodawcy, z której wynikało, że świadczenia rzeczowe w postaci kompletu sztućców oraz zegarka stanowią integralną część nagrody jubileuszowej, a co za tym idzie, nie muszą być uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji stwierdzającej, ze nagrody jubileuszowe (w formie rzeczowej) przyznawane wg wyżej opisanych zasad nie będą stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ewentualnie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska. Wnioskodawca wnosi o wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust 1 i 2 oraz art 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.J. Dz.U. z 2017 r., poz.1949), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop I wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak podniesiono powyżej, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pośród tych przychodów, w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, wymienia się nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Z powyższego wywieść należy, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy (kluczowe są przepisy zawarte w przepisach wewnętrznych pracodawcy). Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wyplata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej). Co istotne wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowe podlegają jedynie wtedy, gdy zasady (warunki) ich przyznawania zostaną uregulowane w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy czy w regulaminie nagród jubileuszowych). W sytuacji, gdy prawo do nagrody wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie z wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród, określających stałe i klarowne zasady wypłaty nagrody oraz sposób obliczania jej wysokości lub gdy według zasad określających warunki przyznawania nagród będzie ona przysługiwała pracownikowi częściej niż co 5 lat, wysokość nagrody będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Należy zaznaczyć, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią również nagrody Jubileuszowe wypłacane w sytuacji, gdy pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie 5-letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody.

W opisanym przypadku wnioskodawca wskazuje, że prawo do nagród Jubileuszowych będzie zagwarantowane w regulaminie wynagradzania pracowników, tym samym, wobec okoliczności, że według zasad określających warunki ich przyznawania tam zawartych, będą one przysługiwać wszystkim pracownikom na równych zasadach (pracownicy będą mieli prawo do samodzielnego wyboru konkretnej rzeczowej nagrody jubileuszowej spośród podanego przez wnioskodawcę do wiadomości pracownika katalogu dostępnych przedmiotów do określonej maksymalnej wartości pieniężnej uzależnionej od długości zatrudnienia) nie częściej niż co 5 lat, nagrody jubileuszowe za staż pracy, o których mowa we wniosku będą podlegały wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie natomiast z art.81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tym samym powyższe będzie miało zastosowanie również do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

 

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz