Interpretacja ZUS z 2-6-2021 r. – WPI/200000/43/408/2021

Czy składki ZUS opłacone w całości za zatrudnionych ze środków pracodawcy podlegają ozusowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 12 maja 2021 r., przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. uznaje za:

  1. nieprawidłowe w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne części składek przypadających po stronie pracownika, a pokrywanych w całości przez Pracodawcę, naliczanych od umów zleceń, w sytuacji, gdzie beneficjentem usług świadczonych przez firmę zewnętrzną był Przedsiębiorca,
  2. prawidłowe w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne części składek przypadających po stronie byłych pracowników Spółki, a pokrywanych w całości przez Pracodawcę, naliczanych od umów zleceń, w sytuacji, gdzie beneficjentem usług świadczonych przez firmę zewnętrzną był Przedsiębiorca.

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 12 maja 2021 r. (…) Sp. z o.o. z (…) (zwana dalej „Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zdarzenie przyszłe Przedsiębiorcy:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli przez ZUS Oddział w (…) za lata 2015­.2017 firma (…) została uznana ostatecznym beneficjentem usług świadczonym przez firmę zewnętrzną, z którą pracownicy (…) współpracowali na podstawie umów zlecenia.

W związku z powyższym (…) jest zobowiązana odprowadzić pełne składki od wartości umów zlecenia.

Pracodawca zdecydował się pokryć również składki w części przypadającej po stronie pracownika (społeczne i zdrowotne) i nie będzie wnioskował o zwrot tych składek od pracowników.

Po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową Spółka wie, że wartość opłaconych składek przez pracodawcę za pracownika stanowi:

  1. Dla obecnych pracowników – przychód ze stosunku pracy, należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i wartość przychodu uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-11
  2. Dla byłych pracowników – przychód z innych źródeł, nie należy pobierać zaliczki na podatek, należy wystawić na koniec roku PIT-11, byli pracownicy są zobowiązani samodzielnie odprowadzić podatek od wartości przychodu.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Na podstawie decyzji pokontrolnej firma zapłaci należne składki ZUS w części przypadającej za pracodawcę (społeczne, FP, FGŚP) i w części przypadającej od pracownika (społeczne i zdrowotne).

Wartość składek opłaconych w części od strony pracownika zostanie zakwalifikowana jako:

  1. Dla obecnych pracowników – przychód ze stosunku pracy, zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy i wartość przychodu będzie nieuwzględniony w rocznej deklaracji PIT-11
  2. Dla byłych pracowników – przychód z innych źródeł, na koniec roku zostanie wystawiony PIT-11.

Powodem takiego postępowania jest fakt, że pracownik odniesie korzyść finansową, gdyż nie poniesie osobistego wydatku, zobowiązanie pokryje za niego firma, dlatego jest to dla niego dodatkowy przychód.

Natomiast naliczenie składek ZUS od wartości przychodu z powodu opłaconych przez pracodawcę składek w części przypadającej od pracownika, jest niezasadne, ponieważ przedmiotowe składki nie są elementem wynagrodzenia za pracę, a zaległym zobowiązaniem wobec ZUS.

Zdaniem Spółki, kwota zapłaconych składek przez Firmę w części przypadającej od pracownika nie stanowi podstawy do naliczenia kolejnych składek.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finasowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z wniosku złożonego przez Spółkę wynika, że jest ona zobowiązana naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów zlecenia zawartych przez firmę zewnętrzną z pracownikami Spółki, gdzie beneficjentem świadczonych usług była Spółka (…). Spółka podjęła decyzję, że opłaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, również w tej części która przypada po stronie pracownika. Przedsiębiorca wskazał, że po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową uznano, że wartość opłaconych składek przez pracodawcę za pracownika stanowi dla obecnych pracowników przychód ze stosunku pracy, natomiast dla byłych pracowników przychód z innych źródeł. Pracownik odniesie korzyść finansową, gdyż nie poniesie osobistego wydatku, zobowiązanie pokryje za niego firma, dlatego jest to dla niego dodatkowy przychód. Spółka uważa jednak, że kwota zapłaconych składek przez Spółkę w części przypadającej od pracownika nie stanowi podstawy do naliczenia kolejnych składek.

Zakład takiego stanowiska nie podziela, dla pracownika jest to dodatkowy przychód, co potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa. Należy wskazać, że w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2 ust. 1 pkt 1-32 zawarty został katalog wyłączeń z podstawy na ww. ubezpieczenia. Powyższe rozporządzenie nie przewiduje możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych przychodów pracownika, w tym przypadku, kosztów poniesionych przez Pracodawcę, a związanych z pokrywaniem składek w części, które leżą po stronie pracownika.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

 

Stanowisko Zakładu:

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym 12 maja 2021 r., opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za nieprawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne części składek przypadających po stronie pracownika, a pokrywanych w całości przez Pracodawcę, naliczanych od umów zleceń, w sytuacji, gdzie beneficjentem usług świadczonych przez firmę zewnętrzną był Przedsiębiorca.

Natomiast w kwestii dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne części składek przypadających po stronie byłych pracowników Spółki, a pokrywanych w całości przez Pracodawcę, naliczanych od umów zleceń, gdy stanowią one dla byłych pracowników przychód z innych źródeł, Zakład podziela stanowisko Spółki. Istotnym w tym przypadku jest kwalifikacja przychodu. Jak wskazał Przedsiębiorca, po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową dla byłych pracowników Spółki będzie to przychód z innych źródeł, nie należy pobierać zaliczki na podatek. Byli pracownicy są zobowiązani samodzielnie odprowadzić podatek od wartości przychodu.

Zatem, stosownie do art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, część składek przypadających po stronie byłych pracowników Spółki, a pokrywana w całości przez Pracodawcę nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a co za tym idzie również nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym 12 maja 2021 r., opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne części składek przypadających po stronie byłych pracowników Spółki, a pokrywanych w całości przez Pracodawcę, naliczanych od umów zleceń, w sytuacji, gdzie beneficjentem usług świadczonych przez firmę zewnętrzną był Przedsiębiorca.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz