Interpretacja ZUS z 13-4-2021 r. – WPI/200000/43/297/2021

Zakwaterowanie pracowników w hotelach a składki ZUS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 29 marca 202lr. przez Przedsiębiorcą (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników kosztów nieodpłatnego zakwaterowania w hotelach.

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 29 marca 202lr. (zwany dalej: „Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca wskazał, iż świadczy usługi budowlane na terenie całego kraju. W tym celu zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników budowlanych, którzy świadczą pracę od poniedziałku do piątku na terenie aktualnie realizowanych budów. Pracownicy budowlani przemieszczają się z budowy na budowę, przebywając na każdej z nich przez czas konieczny do zrealizowania zleconych im prac. Specyfika pracy sprawia że ich miejsce, a raczej miejsca pracy, są bardziej statyczne niż w przypadku np. przedstawiciela handlowego pracującego w terenie, niemniej jednak mamy do czynienia z kilkoma zmieniającymi się co pewien czas miejscami pracy, a co za tym idzie możemy w tym przypadku mówić o tzw. ruchomym miejscu pracy. Miejsce świadczenia pracy w umowie o pracę zostało określone jako: teren aktualnie realizowanych budów na terenie kraju. Ponieważ codzienny powrót do miejsca zamieszkania byłby zarówno męczący, jak i nieracjonalny z punktu widzenia ekonomicznego pracodawca organizuje nocleg dla zatrudnianych pracowników. Ma to niewątpliwie korzystny wpływ na jakość wykonywanej pracy, jak i wydajność pracowników, co niewątpliwie przekłada się na korzyści osiągane przez pracodawcę. Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania pracowników w miejscu świadczenia pracy w ten sposób, że rezerwuje dla pracowników hotel w miejscu realizacji danego kontraktu i pokrywa wynikający stąd koszt. Zapewnienie noclegu odbywa się wyłącznie w związku z realizacją obowiązków służbowych i świadczeniem pracy na rzecz Przedsiębiorcy. Pracownicy nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na rzecz pracodawcy z wyłączeniem podróży służbowych będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy. Spółka korzysta jednak ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że na gruncie ustawy u.p.d.o.f. i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pojęcie „przychód” jest wspólne należy domniemać, że skoro w świetle przepisów podatkowych świadczenie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania pracowników do kwoty 500 zł miesięcznie nie stanowi podstawy naliczenia podatku dochodowego, tym samym nie będzie ono stanowiło podstawy naliczania składek ZUS.

Pytanie: Czy w świetle przedstawionych wyżej faktów świadczenie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania pracowników w czasie świadczenia przez nich pracy będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, a na Przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek naliczania, pobrania i opłacenia od niego składek?

Stanowisko Przedsiębiorcy

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Z konstrukcji tego przepisu wynika, iż wyłączeniu na tej podstawie mogą podlegać takie świadczenia które spełniają łącznie warunki:

– gdy zostaną przyznane pracownikom na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu

– gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenia

– gdy dana korzyść stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przedsiębiorca uważa, że jeśli w regulaminie pracy lub innym wewnętrznym źródle prawa pracy istnieje zapis, że pracodawca zapewni pracownikom zakwaterowanie, a pracownik dobrowolnie będzie uiszczał część z tego tytułu to przychód, który powstaje w związku z zapewnieniem pracownikowi noclegu jest całkowicie zwolniony ze składek ZUS.

Pytanie: Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w odniesieniu do wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników budowlanych, w przypadku gdy podwładni ponosiliby częściową odpłatność za te usługi, a wynikałoby to z wewnętrznych regulacji płacowych i wówczas cały przychód który powstaje w związku z zapewnieniem pracownikowi noclegu będzie zwolniony ze składek ZUS? W jaki sposób należałoby udokumentować fakt ponoszenia przez pracowników ww. kosztów?

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 199lr. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1426 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1. przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
2. wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Powyższe oznacza, że jeżeli określone świadczenie przysługujące pracownikom stanowi przychód ze stosunku pracy – stanowi również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie podlega wyłączeniu na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z treści złożonego 29 marca 2021r. wniosku wynika, iż Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane na terenie całego kraju i w związku z realizacją kontraktów poza miejscem zamieszkania pracowników, zapewnienia im nieodpłatne noclegi w hotelach. Przedsiębiorca, w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, na podstawie którego nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, upatruje nieuwzględnienia wartości świadczenia w postaci zakwaterowania w hotelach i braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże, zapewnienie pracownikom przez pracodawcę nieodpłatnego zakwaterowania stanowi świadczenie przysługujące pracownikom w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści umów o pracę. Zatem, świadczenie realizowane w naturze jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. Powyższe oznacza, że taki składnik wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. dla celów ubezpieczeń społecznych wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu. W przypadku braku przepisów o wynagradzaniu, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego to wartość pieniężna świadczeń w naturze ustalana jest:

a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
b) dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a), oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
d) dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Uwzględniając przepisy rozporządzenia, brak jest możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz pracownika w postaci nieodpłatnego udostępnienia lokalu w hotelach na zasadach opisanych przez Przedsiębiorę co oznacza, iż wartość ww. świadczenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na te ubezpieczenia w oparciu o § 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.

Stanowisko Zakładu:

Uwzględniając przedstawione we wniosku złożonym 29 marca 202l r. zdarzenie przyszłe, własne stanowisko Przedsiębiorcy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za nieprawidłowe stanowisko w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników kosztów nieodpłatnego zakwaterowania w hotelach.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz