Home / Interpretacje / Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-1-2020 r. – WPI/200000/43/1127/2019

Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-1-2020 r. – WPI/200000/43/1127/2019

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac

Składki ZUS a karty rabatowe na posiłki, napoje i artykuły spożywcze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1127/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Spółkę: (…) w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych korzyści pracownika wynikających z karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców złożony przez spółkę: (…) Powyższy wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z 12 grudnia 2019 r. (doręczonym 16 grudnia 2019 r.) oraz pismem z 8 stycznia 2020 r. (doręczonym 14 stycznia 2020 r.).

Wnioskodawca poinformował, że posiada następujące benefity oferowane pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę:

  1. karta rabatowa na posiłki, napoje i artykuły spożywcze (kanapki, słodkie bułki, ciastka) zakupione w zakładowym bistro,
  2. dopłata do czesnego dla dzieci uczęszczających do zakładowego przedszkola,
  3. dopłata do badań lekarskich dostępnych w firmowej placówce medycznej,
  4. dopłata do kursów języków obcych.

Opłata miesięczna za ww. benefity jest finansowana częściowo przez Pracodawcę a częściowo przez pracownika. W zależności od tego jakie zestawienie benefitów zostanie wybrane przez pracownika, Zakład pracy ponosi koszt opłaty do pewnej wysokości, a resztę opłaty ponosi pracownik. Od wartości opłaty finansowanej przez Pracodawcę pobierane są składki społeczne, zdrowotna, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatek dochodowy.

Spółka chce wprowadzić zmiany w Regulaminie Wynagradzania polegające na zamieszczeniu stosownych zapisów dotyczących zasad udzielania ww. częściowo odpłatnych świadczeń dla pracowników. Pracodawca wprowadzi zapis do Regulaminu Wynagradzania o współfinansowaniu świadczeń na rzecz pracowników w postaci:

  1. karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze dostępne w zakładowym bistro,
  1. dopłaty do czesnego dla dzieci uczęszczających do zakładowego przedszkola,
  2. dopłaty do badań lekarskich dostępnych w firmowej placówce medycznej,
  3. dopłaty do kursów języków obcych uzależnionej od ceny kursu i liczby pracowników biorących udział w kursie.

Ponadto zostanie wprowadzony zapis o partycypacji pracownika w opłacie za każde wybrane świadczenie.

Wnioskodawca wskazał również, że świadczenia w części finansowanej przez pracodawcę w postaci karty rabatowej na posiłki i artykuły spożywcze dostępne w zakładowym bistro, dopłaty do czesnego dla dzieci uczęszczających do zakładowego przedszkola, dopłaty do badań lekarskich dostępnych w firmowej placówce medycznej oraz dopłaty do kursów języków obcych będą stanowić przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w myśl przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo w piśmie z 12 grudnia 2019 r. Wnioskodawca wskazał, że karta rabatowa na posiłki, napoje i artykuły spożywcze będzie funkcjonowała w następujący sposób: Pracownik będzie otrzymywał (…) rabatu na wszystkie posiłki, napoje i artykuły spożywcze zakupione w danym miesiącu w zakładowym bistro prowadzonym przez podmiot zewnętrzny. Współfinansowanie karty rabatowej będzie polegać na tym, że pracodawca będzie finansował (…) wartości posiłków, napojów i artykułów spożywczych zakupionych przez pracownika w danym miesiącu a pracownik będzie finansował (…) ich wartości.

Wnioskodawca przedstawił również dodatkowe informacje w zakresie pozostałych (wymienionych w pkt 2 – 4) świadczeń przysługujących pracownikom.

Ponadto w piśmie z 8 stycznia 2020 r. Spółka poinformowała, że karta rabatowa ma następującą formę: Każdy pracownik posiada identyfikator umożliwiający mu wstęp i poruszanie się po terenie zakładu pracy. Posługując się takim identyfikatorem pracownik może również korzystać z rabatu przy każdorazowym zakupie posiłku w zakładowym bistro. Korzystanie z identyfikatora daje prawo do określonego rabatu przy zakupach posiłków w zakładowym bistro. Pracownik, który chce korzystać z zakupu posiłków z rabatem, musi na początku zarejestrować swój identyfikator w odpowiednim systemie elektronicznym dostępnym w zakładowym bistro. Po zarejestrowaniu identyfikatora pracownik może każdorazowo dokonywać zakupu posiłku z rabatem, okazując identyfikator w zakładowym bistro. Współfinansowanie karty rabatowej przez pracodawcę będzie polegać na tym, że pracodawca będzie finansował o wartości posiłków, napojów i artykułów spożywczych zakupionych przez pracownika w danym miesiącu, a pracownik będzie finansował (…) ich wartości.

W zakresie karty rabatowej w formie identyfikatora (świadczenia z niej wynikającego) w Regulaminie Wynagradzania zostaną zawarte następujące zapisy: „Pracownik ma prawo do korzystania z karty rabatowej na posiłki w zakładowej placówce gastronomicznej – Pracownik będzie otrzymywał rabatu na wszystkie posiłki zakupione w (…) do wysokości (…) zł (słownie: (…)) wydatkowanych przez pracownika. W przypadku przekroczenia wskazanej w zdaniu poprzedzającym kwoty, rabat naliczony pracownikowi przy zakupie posiłków, zostanie pracownikowi potrącony w kolejnym miesiącu. Do posiłków zalicza się: obiady, kanapki, drożdżówki, ciasto, napoje zimne, napoje gorące lub koktajle.”

W przypadku korzystania przez pracownika z karty rabatowej (w formie identyfikatora pracownika), przychodem ze stosunku pracy będzie dla niego każdorazowy zakup posiłku uwzględniający rabat. Natomiast rozliczenie przychodu miesięcznego będzie następować w miesiącu następnym, po miesiącu w którym powstał przychód.

Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko wskazał na art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych stanowi przychód ze stosunku pracy oraz § 2 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W oparciu o powyższe, Wnioskodawca uznał, że wysokość opłaty za benefity takie jak: karta rabatowa na posiłki, napoje i artykuły spożywcze zakupione w zakładowym bistro, dopłata do badań lekarskich realizowanych w firmowej placówce medycznej, dopłata do czesnego dla dzieci uczęszczających do zakładowego przedszkola, dopłata do kursów języków obcych wprawdzie jest przychodem dla pracownika ale nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zauważyć należy, że we wniosku z 29 listopada 2019 r. Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w zakresie dotyczącym uwzględnienia w podstawie wymiaru składek czterech odrębnych świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom. Wobec powyższego w niniejszej decyzji Organ odniósł się do kwestii dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych korzyści wynikających z korzystania przez pracownika z karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze w zakładowym bistro, natomiast w zakresie pozostałych świadczeń wydał odrębną decyzję.

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 przywołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Natomiast w myśl art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku zaistnienia obowiązku ich opłacania, ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaznaczyć należy również, że w myśl powołanego powyżej art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek pracowników w oparciu o informacje w powyższej kwestii przedstawione przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie.

Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 26 na korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i pismach stanowiących jego uzupełnienie wskazał, że pracownicy są uprawnieni do korzystania z karty rabatowej w postaci 30% rabatu na posiłki, napoje i produkty spożywcze ofererowane w zakładowym bistro prowadzonym przez podmiot zewnętrzny. Pracownik każdorazowo dokonuje zakupu posiłku z rabatem i uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Spółka zamierza zawrzeć zapisy dotyczące zasad korzystania z karty rabatowej w Regulaminie Wynagradzania. Wnioskodawca uznał, że w opisanej sytuacji wysokość opłaty za benefit w postaci karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zauważyć należy, że wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne określonych kategorii przychodów zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowią wyjątek od ogólnej zasady, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, dlatego też przepisy te muszą być interpretowane ściśle. Ustawodawca szczegółowo wylicza przychody, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, tworząc zamknięty ich katalog. Wskazany przez Wnioskodawcę § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia pozwala na wyłączenie korzyści materialnych polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług na podstawie zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania czy też układu zbiorowego pracy. W sytuacji dokonywania przez pracowników zakupu posiłków, napoi czy artykułów spożywczych z wykorzystaniem opisanej karty rabatowej nie można mówić o korzyściach, o których mowa w przywołanym przepisie. Sam fakt zawarcia w regulaminie wynagradzania zapisów dotyczących karty rabatowej nie może stanowić przesłanki przesądzającej o możliwości wyłączenia uzyskanego przychodu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia. Ponadto ustawodawca w wyżej cytowanym rozporządzeniu szczegółowo różnicuje przychody, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Poszczególne świadczenia wymienione w § 2 mają odmienny od siebie charakter i przyznawane są w innych okolicznościach. Odmienne rozumowanie prowadziłoby do sytuacji, gdzie dowolne świadczenie podlegałoby wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na podstawie dowolnego przepisu. Zauważyć należy, że możliwość nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków została ściśle określona i przewidziana przez ustawodawcę w okolicznościach zawartych w § 2 ust. 1 pkt 6 i pkt 11 przywołanego rozporządzenia. Wobec powyższego, brak jest podstaw prawnych aby wartość karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze została wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia. W konsekwencji, wskazana kwota nie będzie również podlegała w oparciu o przytoczone powyżej przepisy wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Spółki w kwestii wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy korzyści pracownika wynikających z karty rabatowej na posiłki, napoje i artykuły spożywcze uznać należy za nieprawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *