Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-6-2020 r. – WPI/200000/43/464/2020

Czy dokonuje się obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady nadzorczej Spółdzielni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 464/2020

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 8 czerwca 2020 r. przez Przedsiębiorcę: (…) z siedzibą w (…)  w przedmiocie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady Nadzorczej

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 8 czerwca 2020 r. (…) z siedzibą w (…) (zwanego dalej: „Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej „Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Organem nadzorczym (…) w (…) jest Rada Nadzorcza. Od wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej nalicza i potrąca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie wypłacone przez (…) każdemu członkowi Rady Nadzorczej w styczniu 2020 r. wyniosło (…) zł brutto, zaliczka na podatek dochodowy zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% zł została obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, czyli do kwoty zł i w takiej kwocie wykazana w imiennych raportach miesięcznych za styczeń 2020 r. Podobna sytuacja wystąpiła w kwietniu 2020 r. Wynagrodzenie wypłacone członkowi Rady Nadzorczej w kwietniu 2020 r. wyniosło (…) zł brutto, zaliczka na podatek dochodowy (…) zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% zł została obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, czyli do kwoty(…) zł, i w takiej kwocie wykazana w imiennych raportach miesięcznych za kwiecień 2020 r.

Zaliczki na podatek dochodowy zostały wyliczone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 17% od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodu oraz o potrącone przez płatnika składek.

W dniu (…) wpłynęły do (…) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (…) zawiadomienia o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych za styczeń 2020 r., sygnatura (…) z dnia (…) oraz za kwiecień 2020 r. sygnatura (…) W skorygowanych przez Zakład imiennych raportach miesięcznych dotyczących członków Rady Nadzorczej wykazano jako prawidłowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości (…) zwraca się z prośbą o interpretację czy przy obliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne członkom Rady Nadzorczej można zastosować obniżenie tej składki do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

(…) uważa, że zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) w przypadku, gdy obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne członka Rady Nadzorczej jest wyższa od obliczonej zaliczki na podatek dochodowy należy zastosować obniżenie składki do wysokości tej zaliczki.

Art. 83 ust. 3 pkt 6 mówi, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 78 i 81 jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 Nr 80 poz. 350) od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Art. 13 – za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (…) 7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W związku z powyższym (…) stoi na stanowisku, że jeżeli wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przekracza zł, a tak jest w omówionych wyżej przypadkach, wówczas płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z zasadami zawartymi w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A więc nie występuje tu przychód, od którego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Zdaniem (…) oznacza to, że nie ma tu zastosowania art. 83 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec czego w przypadku gdy obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne członka Rady Nadzorczej jest wyższa od obliczonej zaliczki na podatek dochodowy można zastosować obniżenia składki do wysokości tej zaliczki, co też uczyniono.

 

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

 

Art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) stanowi, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrącanych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl art. 79 ust. 2 tejże ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Stosownie zaś do art. 18 ust. 4 pkt 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym oso osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

Stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ww. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Ponadto, w myśl art. 83 ust. 2 tejże ustawy w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym os osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości „0″ zł.

Wyżej przywołany przepis art. 83 ust. 2 stanowi o nieobliczaniu zaliczki, jednakże wyłącznie z okolicznościach wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy, tj. w odniesieniu do płatników, o których mowa w art. 85 ust. 1-13. W stosunku do członków rady nadzorczej płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza — art. 85 ust. 16. Zatem przepis art. 83 ust. 2 swym zakresem przedmiotowym nie obejmuje płatników określonych w art. 85 ust. 16, a więc podmiot w którym działa rada nadzorcza nie jest uprawniony do obniżenia składki zdrowotnej członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Ze złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku wynika, że od wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej nalicza i potrąca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego w styczniu 2020 r. wynagrodzenia została obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, i w takiej kwocie wykazana w imiennych raportach miesięcznych za styczeń 2020 r. Podobna sytuacja wystąpiła w kwietniu 2020 r., składka na ubezpieczenie zdrowotne również została obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, i w takiej kwocie wykazana w imiennych raportach miesięcznych za kwiecień 2020 r. Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne za powyższe miesiące zostały skorygowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wysokości składki faktycznej, bez uwzględnienia obniżenia do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

(…) stoi jednak na stanowisku, że jeżeli wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. zgodnie z zasadami zawartymi w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A więc nie występuje tu przychód, od którego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

Zdaniem (…) oznacza to, że nie ma tu zastosowania art. 83 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec czego w przypadku gdy obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne członka Rady Nadzorczej jest wyższa od obliczonej zaliczki na podatek dochodowy można zastosować obniżenia składki do wysokości tej zaliczki.

Zakład takiego stanowiska nie podziela.

Przyjmując, że obowiązujące przepisy prawa w szczególności przywołany powyżej art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy uznać, że Spółdzielnia jako podmiot dokonujący wypłat należności członkom Rady Nadzorczej nie jest wymieniony w art. 85 ust. 1-13 ww. ustawy wśród płatników uprawnionych do obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wobec powyższego, składka na ubezpieczenie zdrowotne za członka Rady Nadzorczej powinna być obliczona od uzyskanego przychodu z tytułu pełnionej funkcji, bez względu na to, czy przychód ten jest zwolniony czy też nie z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając opis stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy przedstawione we wniosku złożonym 08 czerwca 2020 r. w przedmiocie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady Nadzorczej

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz