Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 13-11-2019 r. – WPI/200000/43/992/2019

Czy należy obniżać składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w przypadku członków Rady Nadzorczej i zleceniobiorców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 992/2019

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy: (…) złożonym w dniu 17 października 2019r. uznaje za:

  1. nieprawidłowe w sprawie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla członków Rady Nadzorczej,
  2. prawidłowe w sprawie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2019r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (…) a wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny poinformował, co następuje:

  1. Spółka wypłaca comiesięcznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w stałej wysokości złotych brutto.

Dokonując obliczeń związanych z nieobowiązującym podatkiem i wyższymi kosztami od 1 października 2019r., Spółka naliczyła podatek dochodowy w wysokości 0,00 zł oraz składkę zdrowotną w wysokości zł.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy Spółka powinna obniżyć składkę zdrowotną do wysokości podatku?

  1. Spółka zatrudnia osoby na umowę zlecenie, których jedynym źródłem dochodu jest wynagrodzenie uzyskane w spółce. Każdorazowo jest ono wyższe niż 200,00 zł miesięcznie. Wypłaty wykonywane są raz w miesiącu.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w tym przypadku Spółka, również powinna obniżyć składkę zdrowotną do wysokości podatku, jeżeli z wyliczeń wynika ona wyższa niż podatek?

Przedsiębiorca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Spółka stoi na stanowisku, że powinna zmniejszyć składkę zdrowotną do wysokości podatku w obu opisanych przypadkach.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanego przez przedsiębiorcę rozumienia treści przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. Powyższe oznacza, że wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, w tym dotyczących charakteru zawartej umowy, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w myśl art. 79 ust. 2 tejże ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Stosownie zaś do art. 18 ust. 4 pkt 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – cyt. powyżej – w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust.l -13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Ponadto w myśl art. 83 ust. 2 tejże ustawy w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości „0″ zł.

Zauważyć należy, iż wyżej przywołany przepis art. 83 ust. 2 stanowi o nieobliczaniu zaliczki, jednakże wyłącznie w okolicznościach wskazanych w art. 83 ust.l ustawy, tj. w odniesieniu do płatników, o których mowa w art. 85 ust. 1-13. W stosunku do członków rady nadzorczej płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza (art. 85 ust. 16). Zatem przepis art. 83 ust. 2, swym zakresem podmiotowym nie obejmuje płatników określonych w art. 85 ust. 16, a więc podmiot w którym działa rada nadzorcza nie jest uprawniony do obniżenia składki zdrowotnej członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego 17 października 2019r., oznaczonego nr 1 wynika, że za członków Rady Nadzorczej Spółki, którym z tytułu pełnionej funkcji za każdy miesiąc wypłacane jest wynagrodzenie w stałej wysokości 400,00 zł brutto, wysokość obliczonej składki zdrowotnej obniżana jest do wysokości 0 zł tj. do wysokości naliczonego od ww. wynagrodzenia podatku.

Mając na uwadze treść złożonego wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa w szczególności przywołany powyżej art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uznać należy, że Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłat należności zasiadającym w Radzie Nadzorczej nic jest wymieniony w art.85 ust. 1-13 ww. ustawy, wśród płatników uprawnionych do obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wobec powyższego, składka na ubezpieczenie zdrowotne za członka Rady Nadzorczej powinna być obliczona od uzyskanego przychodu z tytułu pełnionej funkcji, bez względu na to, czy przychód ten jest zwolniony czy też nie z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe, tj. stan faktyczny (oznaczony w złożonym wniosku nr 1), oraz obowiązujące przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17 października 2019r. w sprawie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla członków Rady Nadzorczej.

Odnosząc się do opisu stanu faktycznego przedstawionego w złożonym w dniu 17 października wniosku o indywidualną interpretację – oznaczonego nr 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w myśl art. 79 ust. 2 tejże ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Treść wyżej cytowanego art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przewiduje prawo obniżania składki na ubezpieczenia zdrowotne za poszczególne miesiące do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej od ubezpieczonego z określonego tytułu. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art.85 ust.1-13 ustawy (czyli np. przez pracodawcę, zleceniodawcę), jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika składek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Natomiast, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego 17 października 2019r,, oznaczonego nr 2 wynika, że za osoby zatrudnione w Spółce na podstawie umowy zlecenia, których jedynym źródłem dochodu jest wynagrodzenie uzyskane w Spółce, wypłacane co miesiąc i każdorazowo wyższe niż 200,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżana jest do wysokości podatku, jeżeli z wyliczeń wynika, że wysokość tejże składki jest wyższa niż podatek.

Mając na uwadze treść złożonego wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa w szczególności przywołany powyżej art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uznać należy, że Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzeń osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia jest wymieniony w art. 85 ust. 1-13 ww. ustawie, wśród płatników uprawnionych do obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Uwzględniając powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17 października 2019r. przez wnioskodawcę: w sprawie obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz