Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 11-9-2018 r. – WPI/200000/43/948/2018

Czy wypłacenie nagrody jubileuszowej po doniesieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów (np. świadectw pracy lub oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego) powoduje konieczność naliczenia składek ZUS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 948/2018

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez spółkę (…) w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wartości nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi w sytuacji opisanej we wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek spółki: (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców. Powyższy wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z 28 sierpnia 2018 r. (doręczonym do Oddziału w dniu 31 sierpnia 2018 r.).

Wnioskodawca poinformował, że w dniu lipca 2018 r. pracownik doniósł do Działu Kadr dokument potwierdzający staż pracy – 3 lata zatrudnienia w ramach praktycznej nauki zawodu. W wyniku tego zdarzenia pracodawca przeliczył na nowo staż pracy, co spowodowało konieczność wypłaty jubileuszu za 25 lat, do którego pracownik nabył prawo z dniem października 2017 r. Zasady wypłaty jubileuszu zostały ustalone w Zakładowym Układzie Zbiorowym (zał. nr 7). Jubileusz za 20 lat pracy został wypłacony (…) października 2015 r., zatem od ostatniej wypłaty jubileuszu nie minęło 5 lat. Interpretacja jednostki terenowej ZUS sugeruje, że w przypadku doniesienia dokumentów przez pracownika i ponownym przeliczeniu stażu, jubileusz wypłacony wcześniej niż po upływie 5 lat dalej korzysta ze zwolnienia z oskładkowania. Jednocześnie miejscowy organ zaleca wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

Dodatkowo, w piśmie z 28 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca poinformował, że opisana we wniosku kwota nagrody jubileuszowej stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 czerwca 2009 r. (II FSK 251/08) wskazał, że o tym, czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy też również inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Ważne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika nagroda jubileuszowa stanowić będzie przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku przedstawionym we wniosku naliczony jubileusz należy oskładkować. Jubileusz wypłacony za 25 lat, do którego pracownik nabył prawo października 2017 r. jest jubileuszem zaległym. Do następnego jubileuszu za 30 lat pracy pracownik uzyska prawo października 2022 r. (czyli po upływie 4 lat i 2 miesięcy). Czy w związku z tym, że od wypłaty ostatniego jubileuszu nie upłynie okres 5 lat należy naliczyć i odprowadzić składki ZUS.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od naliczonego jubileuszu nie potrąca się składek ZUS, ponieważ naliczenie nastąpiło w wyniku doniesienia przez pracownika dokumentów zaświadczających o dodatkowym zatrudnieniu. Spółka przytacza przy tym interpretację indywidualną ZUS z 18 sierpnia 2016 r. (znak: DI/100000/43/744/2018), zgodnie z którą „decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy (kluczowe są zapisy zawarte w przepisach wewnętrznych pracodawcy). Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska Przedsiębiorcy dokonywana pod katem prawidłowości zaprezentowanej przez Wnioskodawcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy opisu zdarzenia przyszłego. Wydając indywidualną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Wskazać należy przy tym, że w myśl powołanego powyżej art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Organ dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na zawartej w piśmie z 28 sierpnia 2018 r. informacji w powyższej kwestii.

Katalog przychodów niepodlegających uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zauważyć należy, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady ich przyznawania oraz wypłacania wynikają z obowiązujących u przedsiębiorcy regulaminów. Jednocześnie odnosząc się do zasad ich przyznawania, należy przyjąć, że stanowią one formę świadczenia dodatkowego wynikającego bezpośrednio ze stażu pracy pracownika, prawo do którego nabywa się po przepracowaniu wymaganego okresu. Decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tych świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów (np. regulaminu wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy, bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast moment wypłaty tych świadczeń pracownikowi. Z powyższego wynika, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacana w sytuacji gdy pracownik nabywa do niej prawo w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie 5 – letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody.

Z treści wniosku z 7 sierpnia 2018 r. oraz pisma z 28 sierpnia 2018 r. wynika, że w związku z przedłożeniem przez pracownika nowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i ponownym przeliczeniem stażu pracy, pracownikowi temu przysługuje nagroda jubileuszowa za 25 lat w okresie krótszym niż 5 lat od daty wypłaty poprzedniej nagrody. Jednocześnie w związku z faktem, iż nagroda jubileuszowa za 25 lat będzie nagrodą zaległą (pracownik po przeliczeniu stażu pracy nabył do niej prawo w ubiegłym roku), również do kolejnej nagrody jubileuszowej pracownik uzyska prawo w okresie krótszym niż 5 lat od daty wypłaty ostatniej nagrody. W opisanym stanie faktycznym prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi na podstawie zapisów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym nie częściej niż co 5 lat, a wypłacona nagroda jubileuszowa stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy. W konsekwencji, fakt nabycia prawa do tej nagrody w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, jak również data wypłaty tej nagrody, nie będą miały wpływu na możliwość wyłączenia jej wartości z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z uwagi na powyższe, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym wypłacona pracownikowi nagroda jubileuszowa nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi w stanie faktycznym opisanym we wniosku z 7 sierpnia 2018 r., uznać należy za prawidłowe

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz