Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 11-07-2019 r. – WPI/200000/43/631/2019

Składki ZUS a odprawa wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie o usług zarządzania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 631/2019

Na podstawie art. 34   ust. 1 i    ust. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r.  poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 01 lipca 2019r. przez przedsiębiorcę (…), uznaje za:

  • prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek  na ubezpieczenia społeczne kwoty odprawy wypłaconej Zarządzającemu – prezesowi spółki, w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie o usług zarządzania;
  • prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia  w podstawie wymiaru składek  na ubezpieczenia społeczne kwoty odprawy wypłaconej Zarządzającemu-wice prezesowi spółki w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie o usług zarządzania.

UZASADNIENIE

W dniu 01 lipca 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (…) na podstawie art. 34 Prawo przedsiębiorców w sprawie możliwości nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy wypłaconej Zarządzającemu (prezesowi, wiceprezowi) w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.

Opis stanu faktycznego:

W (…) (dalej: Spółka, Wnioskodawca) zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania z Zarządzającymi pełniącymi funkcje Prezesa/Wiceprezesa Zarządu Spółki (dalej: Umowy). Zarządzający są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powołanymi do pełnienia funkcji uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Umowy zawierane są zgodnie z zapisami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190). Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. Umowy zawierane są na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji Prezesa/Wiceprezesa Zarządu. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych Umową. Z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 2/15) z dnia 17 czerwca 2015 r., tytułem do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych). Przychód z Umowy uzyskany przez Zarządzającego stanowi więc podstawę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przy czym ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Spółka pełni więc funkcję płatnika.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia stron.

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, a w szczególności gdy: 1) Zarządzający popełni przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, 2) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający narazi Spółkę na straty, 3) Zarządzający nie uzyska zgody Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w innym podmiocie, w tym w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, 4) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych niż wyżej wymienionych przyczyn, z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowień dotyczących odprawy. Zgodnie z Umową bowiem, w razie rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ww. punktach 1-4, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3- krotności wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku: a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie zarządu, b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów, d) rezygnacji z pełnienia funkcji. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Przyznana odprawa z tytułu rozwiązania Umowy stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe Spółka powzięła wątpliwość czy należna wypłacana odprawa Zarządzającemu zgodnie z zapisami Umowy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 2017 poz. 1949; dalej: Rozporządzenie).

Wnioskodawca oświadcza, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania lub kontroli.

Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:

Zdaniem Spółki, wypłacona odprawa Zarządzającemu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczania społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia.

Zgodnie z przytoczoną Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 2/1S) z dnia 17 czerwca 2015 r., tytułem do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: Ustawa Sus). Zgodnie z art 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy Sus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne będące osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”. Zgodnie z art 18 ust. 3 w zw. z ust. 1 tej Ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 tej Ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek zostały zawarte w treści Rozporządzenia. Powyższe Rozporządzenie w § 2 zawiera zamknięty katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. „Odpowiedniość” zastosowania przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na cechującą je formę przywileju, nie może jednakże oznaczać ich rozszerzającej wykładni. Nie każde wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż Rozporządzenia, przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów zlecenia. Zatem zastosowanie wyłączeń przewidzianych w tym Rozporządzeniu w odniesieniu do umów zlecenia jest uzależnione od ich charakteru oraz dopuszczalności zawarcia poszczególnych Instytucji w tego typu umowach. Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 wskazanego Rozrządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Powyższe wyłączenie znajduje częściowe zastosowanie w odniesieniu do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a więc również w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, bowiem wymienione w ww. przepisie instytucje, takie jak chociażby wydanie świadectwa pracy, nie dotyczą zleceniobiorców. Mogą być natomiast wyłączone inne odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone zleceniobiorcom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia, o ile wypłata ta ma bezspornie taki charakter. Warunkiem zastosowania przepisu jest to aby wypłata świadczenia pieniężnego pozostawała w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia. Wnioskodawca w związku z rozwiązaniem Umowy wypłaca Zarządzającemu odprawę. Obowiązek wypłaty odprawy wynika z zawartej Umowy, a wypłacone świadczenie pieniężne stanowi przychód Zarządzającego z tytułu wskazanej Umowy. Wypłata odprawy ściśle wiąże się więc z rozwiązaniem Umowy przez Spółkę, zatem jej wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 2 wskazanego Rozporządzenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie {interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Wnioskodawcy pod kątem prawidłowości przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa tj. przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej indywidualnie sprawy Wnioskodawcy, której zakres przedmiotowy wyznacz opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawiony przez przedsiębiorcę w treści wniosku. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż wiedzę o stanie faktycznym Zakład opiera wyłącznie na treści złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku nie mając uprawnień do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje.

Z treści wniosku złożonego w złożonego 01 lipca 2019 r. wynika, że wątpliwość przedsiębiorcy dotyczy ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby wykonującej umowę o świadczenie usług.

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ((tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1949).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nim współpracujących) stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia i ubezpieczenie rentowe.

Zakład zaznacza przy tym, że w myśl powołanego powyżej art. 83 d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści w powyższym zakresie. W konsekwencji, Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na wskazaniu Wnioskodawcy zawartym w opisie stanu faktycznego złożonego wniosku w dniu 01.07.2019r., iż odprawa przyznana Zarządzającemu spółką zgodnie z zapisami Umowy o świadczenie usług stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie w § 2 zawiera zamknięty katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie każde jednak wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia, przewidziane dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów zlecenia. Zatem zastosowanie wyłączeń przewidzianych w tym rozporządzeniu w odniesieniu do umów zlecenia jest uzależnione od charakteru oraz dopuszczalności zawarcia poszczególnych instytucji w tego typu umowach.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 wskazanego rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Powyższe wyłączenie znajduje jedynie częściowe zastosowanie w odniesieniu do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a więc również w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Wszystkie przewidziane w ww. przepisie instytucje dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Natomiast niektóre z nich, z uwagi na ich charakter i dopuszczalność zawarcia tychże instytucji w umowach zlecenia, takie jak chociażby instytucja świadectwa pracy, nie dotyczą zleceniobiorców. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców mogą być natomiast wyłączone inne odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone zleceniobiorcom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia, o ile wypłata ta ma bezspornie taki charakter. Warunkiem zastosowania przepisu jest to aby wypłata świadczenia pieniężnego pozostawała w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia. W Umowie pomiędzy spółką z Zarządzającym znajduje się zapis, iż w razie rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone ww. punktach 1-4 Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

Z treści wniosku o indywidualną interpretację złożonego w dniu 01 lipca 2019r. wynika iż Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z Zarządzającymi pełniącymi funkcje prezesa/wiceprezesa zarządu spółki. Zarządzający są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powołanymi do pełnienia funkcji uchwałą Rady Nadzorczej spółki. Umowy te są zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2190) na czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji prezesa/wiceprezesa. Obowiązek wypłaty odprawy i warunki jej wypłaty w przypadku rozwiązania Umowy albo jej wypowiedzenia przez spółką z innych przyczyn wynikają z zapisów Umowy o świadczenie usług zarządzania. Warunkiem jej uzyskania jest pełnienie przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przyznana odprawa z tytułu rozwiązania Umowy stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego w przypadku przedstawionym przez Wnioskodawcę, gdy wypłata Zarządzającemu (prezes, wiceprezes zarządu spółki) odprawy ściśle wiąże się z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania spółką, to jej wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uwzględniając powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 01 lipca 2019r. w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty odprawy wypłaconej Zarządzającemu (prezesowi, wiceprezesowi zarządu) z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania spółką — uznał za prawidłowe.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz