Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-07-2020 r. – DI/100000/43/474/2020

Czy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS wartość nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 285

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) złożonym w dniu 10 czerwca 2020 r. w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2020 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2020 r., doręczonym dnia 10 lipca 2020 r.

Wnioskodawca wskazał, że z okazji (…)lecia istnienia Spółki postanowił wypłacić wszystkim pracownikom nagrody jubileuszowe (jubileusz pracodawcy). W przyznaniu nagród uwzględniono także dwie pracownice przebywające na urlopach wychowawczych. W Regulaminie Wynagradzania spółki brak jest wyraźnego przepisu o prawie tych osób do tych świadczeń.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9. osoby które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z kolei z przepisu art. 18 ust. 5b i ust. 14 cytowanej wyżej ustawy wynika, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wy nagrodzenia. W związku z powyższym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym opłacane są według opisanej wyżej zasady. Kwoty nagród finansowanych przez pracodawcę przysługujących za okresy nieświadczenia pracy, to jest za okres urlopu wychowawczego, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, nawet gdy w Regulaminie Wynagradzania Spółki brak jest wyraźnego przepisu o prawie do tych świadczeń dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o wyjaśnienie, czy opisane wyżej stanowisko o braku obowiązku opłacania składek od nagród związanych z jubileuszem pracodawcy wypłaconych pracownicom w okresie przebywania na urlopach wychowawczych jest prawidłowe.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 8 lipca 2020r., złożonym w dniu 10 lipca 2020r. Wnioskodawca wskazał, że jubileusz pracodawcy przypadł w okresie przebywania pracownic na urlopie wychowawczym i wtedy, decyzją zarządu Spółki, nabyły one prawo do nagrody jubileuszowej pracodawcy. Pracownice podczas urlopu wychowawczego nie świadczyły żadnej pracy na rzecz pracodawcy. Nagroda ww. pracownicom wypłacona została z racji przebywania na urlopie wychowawczym. Prawo do nagrody jubileuszowej decyzją zarządu spółki nabyły osoby pozostające w stosunku pracy i świadczące pracę jak i osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz osoby współpracujące ze Spółką, z którą nie łączył ich stosunek pracy. W związku z powyższym pozostawanie w stosunku pracy nie było głównym kryterium przyznania prawa do nagrody. Była to nagroda uznaniowa.

Dalej Wnioskodawca wskazał, że od 1 stycznia 1999 r. okres urlopu wychowawczego stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia wyodrębniony z ubezpieczenia pracowniczego i podczas korzystania z tego urlopu pracownik nie podlega pracowniczym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Sąd Najwyższy w uchwale z 3 czerwca 1992 r., sygn. akt I PZP 33/92, OSNC 1993/1-2/10, wypowiedział się na temat związku urlopu wychowawczego i innych świadczeń. Według interpretacji przepisów sądu pracownik, przebywając na urlop e wychowawczym, nie wykonuje pracy, w następstwie czego nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, a co za tym idzie nie wypłaca mu się również pochodnych tego wynagrodzenia.

Wypłacona nagroda w żaden sposób nie była powiązana z wynagrodzeniem jakie pracownice otrzymywały przed przejściem na urlop wychowawczy.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę moment nabycia prawa do nagrody, jej uznaniowość, nieświadczenie pracy, brak powiązania z wynagrodzeniem pracownika oraz fakt, że osoby przebywające na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż stosunek pracy, nagrodę jubileuszową pracodawcy wypłaconą pracownicom przebywającym na urlopie wychowawczym uznaje się za przychód z innych źródeł.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że zaległa opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 40 zł została wniesiona na wskazane w piśmie konto w dniu 2 lipca 2020 r.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Zwrócić należy w związku z tym uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej w/dama. Powyższe wynika z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę, obciąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, uznać należy za prawidłowe.

Źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady możliwe jest więc wyłącznie wówczas, gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub gdy przychód osiągany przez tę osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

Podkreślenia wymaga, iż przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od umowy o pracę tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Okres urlopu wychowawczego jest bowiem okresem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest korzystanie z urlopu wychowawczego, jeżeli osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, tak wynika z dyspozycji art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych ustalane są wyłącznie od podstaw wynikających z art. 18 ust. 5b i ust. 14 ww. ustawy, za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy (np. zaległe wynagrodzenie, premie, nagrody roczne) wypłacanych w okresie urlopu wychowawczego. W takim przypadku wymienione przychody stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy, gdyż są one należne za okres wykonywania pracy. Inne świadczenia opłacane przez pracodawcę za okres urlopu wychowawczego (a więc okresu nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, gdyż prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy.

Konkretyzując, z treści art. 18 ust, 5b i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, na dany rok kalendarzowy, z tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacono za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Zatem, wartość nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi z okazji jubileuszu pracodawcy w okresie przebywania na urlopie wychowawczym na zasadach opisanych we wniosku oraz jego uzupełnieniu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz