Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 25-07-2019 r. – DI/100000/43/663/2019

Czy podlegają ubezpieczeniom ZUS praktykanci z tytułu zawartej umowy o praktyki absolwenckie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 364/2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 300 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku (…) z dnia 1 lipca 2019 r., doręczonego dnia 5 lipca 2019 r. przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym praktykantów z tytułu zawartej umowy o praktyki absolwenckie oraz braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu.

UZASADNIENIE

Dnia 5 lipca 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, wpłynął wniosek złożony przez (…) o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazuje, że zamierza zatrudnić pracownika do pracy na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o praktyki absolwenckie (umowa zawierana na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich z dnia 17.07.2009-art.5). Założeniem niniejszego wniosku jest stan faktyczny, w którym rodzaj świadczonej pracy oraz wszelkie inne warunki dopuszczają stosowanie regulacji o praktykach absolwenckich. W tym stanie faktycznym stawiane jest pytanie o podleganie osób odbywających praktyki absolwenckie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, zaś w konsekwencji obowiązek do odprowadzania przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenia społeczne od pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o praktyki absolwenckie.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o praktyki absolwenckie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, a w konsekwencji, czy wnioskodawca ma obowiązek odprowadzania od pracownika danego ubezpieczenia.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wnioskodawca wskazuje, iż osoba zatrudniona na umową o praktyki absolwenckie nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wnioskodawca nadmienia, iż powyższe stanowisko jest oparte na podstawie opinii ZUS, o którą wnioskodawca wystąpił w formie korespondencji poprzez kanał poczty elektronicznej (e-mail) z centrum obsługi telefonicznej ZUS ([email protected]). Wnioskodawca potrzebuje jednak oficjalnej interpretacji danego wniosku.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w Jego Indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy).

Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury, wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskanie informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne i uchronienie w ten sposób takiego przedsiębiorcy przed ryzykiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Należy wskazać, iż obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 w/w ustawy, zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Wobec powyższego należy wskazać, iż osoba odbywająca praktykę na podstawie umowy o praktyki absolwenckie w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 1244) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji wyżej cytowanego art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz powiązanym art. 11 i 12 tej ustawy. Tym samym również od wynagrodzenia wypłaconego osobie z tytułu umowy o praktyki absolwenckie nie będzie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na ubezpieczenie wypadkowe).

Ponadto, należy wskazać, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odnosi się do treści wyjaśnień udzielonych przez inne jednostki Zakładu, nie dokonuje oceny ich działań ani nie podejmuje dyskusji w tym przedmiocie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz