Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 14-08-2019 r. – DI/100000/43/628/2019

Czy podlega ubezpieczeniom zusowskim pracownik z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, z którym pozostaje on w stosunku pracy w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba ta wykonuje usługi na rzecz obecnego pracodawcy oraz na rzecz innych podmiotów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 399/2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 300 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2019 r., doręczonego dnia 19 czerwca 2019 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracownika z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba ta wykonuje usługi na rzecz obecnego pracodawcy oraz na rzecz innych podmiotów.

UZASADNIENIE

Dnia 19 czerwca 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (…) wpłynął wniosek złożony przez (…) o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2019 r., doręczonym dnia 15 lipca 2019 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazuje, że współpracuje z przedsiębiorcą prowadzącym jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, który wykonuje czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zlecenia na kilku kontraktach. Przedsiębiorca dla celów rozliczeniowych wystawia faktury vat dla firmy (…). Obecnie wszystkie umowy zlecenia są kontynuowane. Na jeden kontrakt, który jest w trakcie pozyskiwania firma (…) zamierza z tym samym przedsiębiorcą, który wykonuje czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umów zleceń zawrzeć umowę o pracę na czas realizacji innego kontraktu w wymiarze 1/4 etatu na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego (takie wymogi były określone w postępowaniu przetargowym).

Wnioskodawca powziął wątpliwość, z jakiego tytułu u pracodawcy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zatrudniony na podstawie umowy o, pracę i jednocześnie wykonujący umowę zlecenie na rzecz tego pracodawcy, wystawiający faktury VAT będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, oraz czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko z tytułu umowy o pracę, czy z dwóch tytułów tj. umowy o pracę i umowy zlecenia.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wnioskodawca wskazuje, iż przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zatrudniony w na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu jako inspektor nadzoru inwestorskiego, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności z umów zleceń, będzie podlegał u pracodawcy składkom społecznym i zdrowotnym tylko z tytułu umowy o pracę. W ramach uprzednio zawartych umów zleceń, które nadal trwają i które w przyszłości będą zawierane z przedsiębiorcą na inne kontrakty, przedsiębiorca będzie wystawiał faktury VAT i nie będzie z tego tytułu podlegał u pracodawcy składkom społecznym i zdrowotnym, jako przedsiębiorca świadczący pracę na rzecz własnego pracodawcy. Wnioskodawca nadmienia, iż takie stanowisko przedstawił również pracownik infolinii ZUS.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2019 r., doręczonym dnia 15 lipca 2019 r., w którym wnioskodawca wskazał, że:

– osoba, o której mowa we wniosku będzie zatrudniona na 1/4 etatu i nie będzie osiągała co najmniej minimalnego wynagrodzenia z tego tytułu, natomiast wynagrodzenie zostanie wyliczone proporcjonalnie do wymiaru etatu z zachowaniem obowiązującego minimalnego wynagrodzenia;

– przychody, jakie osoba uzyskuje z tytułu umowy zlecenia kwalifikowane są jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. jako przychód o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1509 z późn. zm.);

– osoba, o której mowa we wniosku wykonując zawartą z pracodawcą umowę zlecenia, wykonuje i wykonywać będzie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej inne usługi na rzecz innych podmiotów, niż pracodawca, np. wykonuje na rzecz innych podmiotów niż pracodawca usługi projektowe;

– zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę przez osobę, o której mowa we wniosku będzie w zasadzie z punku widzenia praktycznego tożsamy z czynnościami/ obowiązkami wykonywanymi w ramach zawartej umowy zlecenia (umowa o pracę: stanowisko inspektor nadzoru, umowa zlecenia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta na konkretny kontrakt inwestycyjny, tzn. umowa zlecenia realizowana w ramach innego kontraktu, który obecnie trwa nadal, umowa o pracę w ramach innego kontraktu niż umowa zlecenia).

Reasumując wnioskodawca wyjaśnia, że umowa o pracę będzie zawarta na czas realizacji konkretnego kontraktu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury, wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskanie informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i uchronienie w ten sposób takiego przedsiębiorcy przed ryzykiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytułu do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, 4, 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Natomiast zgodnie z art. 8 ust.6 pkt 1 ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i la w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 4 pkt 5a ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą oni dobrowolnie, na swój wniosek, być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów. Jednakże pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

W związku z powyższym osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów, jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Jednocześnie, w przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowania ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Aby jednak umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotu z którym łączy ją stosunek pracy, ale jednocześnie świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również na rzecz innych podmiotów osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i po stronie pracodawcy nie istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku wskazał m. in., iż przychody z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz wnioskodawcy przez osobę, o której mowa we wniosku kwalifikowane są jako pochodzące z tytułu działalności gospodarczej (tj. źródło uzyskania przychodu określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1509 ze zm.), a umowa zlecenia wykonywana może być również na rzecz innych podmiotów niż pracodawca.

Wobec powyższego stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracownika z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba ta wykonuje usługi na rzecz obecnego pracodawcy oraz na rzecz innych podmiotów uznać należy za prawidłowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że w ramach interpretacji indywidualnej dokonuje oceny prawidłowości rozumowania wnioskodawcy związany z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez wnoszącego zaprezentowany we wniosku. Tym samym Zakład w ramach niniejszej interpretacji nie rozstrzyga o ewentualnym obowiązku bądź jego braku z zakresu ubezpieczeń społecznych ciążącym na innym przedsiębiorcy, tj. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ponadto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, na co wskazuje treść ww. art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.) organ zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Takie podania złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

źródło: https://bip.zus.pl

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz