Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-08-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC

Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód. Czy zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika podlega opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.), uzupełnionym w dniu 24 lipca 2020 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek, uzupełniony w dniu 24 lipca 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pracodawca odwołał pracownikowi zgodę na urlop i wyraził zgodę na zwrot poniesionych przez pracownika kosztów na zakup biletów lotniczych w związku z planowanym wyjazdem na urlop. Pracownik przedstawił pracodawcy potwierdzenie zakupu biletów dla siebie i osoby towarzyszącej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że odwołanie pracownikowi zgody na urlop, o którym mowa we wniosku nastąpiło w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych nie będzie stanowiło przychodu pracownika i nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot wydatków nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie pracownika, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca pokrywa koszty, które pracownik już poniósł w związku z zaplanowanym urlopem i są to koszty udokumentowane przez pracownika. Pracownik poniósł te wydatki z opodatkowanego już wcześniej wynagrodzenia za pracę, a więc opodatkowanie zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych związanych z odwołaniem zgody na urlop prowadziłoby do sprzecznego z prawem podwójnego opodatkowania tych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na mocy art. 31 tej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Natomiast w myśl art. 164 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 Kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 167 § 1 ww. ustawy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że pracodawca odwołał pracownikowi zgodę na urlop i wyraził zgodę na zwrot poniesionych przez pracownika kosztów na zakup biletów lotniczych w związku z planowanym wyjazdem na urlop. Pracownik przedstawił pracodawcy potwierdzenie zakupu biletów dla siebie i osoby towarzyszącej. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że odwołanie pracownikowi zgody na urlop, o którym mowa we wniosku nastąpiło w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy, wskazać należy, iż zwrot wydatków dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia urlopu w związku z odwołaniem zgody przez pracodawcę ma de facto charakter odszkodowawczy. Przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy ponieśli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Podnieść przy tym należy, że jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków. Zatem, zwrot przez pracodawcę wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych, nie mieści się w otwartym katalogu przychodów, o którym mowa w ww. art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić więc należy, iż pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie stanowi podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w związku z dokonaniem ww. zwrotu na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

źródło: https://sip.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz