Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-7-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN

Odprawa emerytalna a ulga dla seniorów. Czy przychód zwolniony z oskładkowania korzysta z ulgi dla pracujących emerytów (zerowy PIT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

(…) Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 maja 2022 r. wpłynął do tutejszego organu Pani wniosek z 9 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania tzw. ulgi dla pracujących seniorów.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Podatnik jest zatrudniony na postawie umowy o pracę w publicznej szkole ponadpodstawowej i w dniu (…) skończy 60 lat (kobieta) oraz uzyska uprawnienia emerytalne. Zamierza kontynuować stosunek pracy, nie pobierać emerytury, a także przedłożyć płatnikowi w dniu (…) oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Płatnik uwzględni niniejsze zwolnienie od miesiąca czerwca 2022 r.

Na mocy podpisanego porozumienia stron Podatnik i Płatnik rozwiążą łączący ich strony stosunek pracy z dniem (…) (przejścia przez Podatnika na emeryturę). W ostatnim dniu trwania stosunku pracy (tj. (…)) podatnikowi zostanie wypłacona odprawa emerytalna, która również jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym w całości wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnim dniu trwania stosunku pracy, a w tym samym w dniu wypłaty odprawy emerytalnej, łączny przychód podatnika w roku podatkowym 2022 nie przekroczy kwoty 85 528 zł.

Pytanie

Czy odprawa emerytalna jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Płatnik to zwolnienie jest zobligowany zastosować, jeżeli podatnik w dniu jej wypłaty spełnia warunki o których mowa w przytoczonym przepisie oraz złożył płatnikowi oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 1g oraz 1 h ustawy z dnia, a łączny przychód podatnika w roku podatkowym 2022 nie przekroczył kwoty 85 528 zł ?

Pani stanowisko w sprawie

Odprawa emerytalna jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Płatnik to zwolnienie jest zobligowany zastosować, jeżeli podatnik w dniu jej wypłaty spełnia warunki o których mowa w przytoczonym przepisie oraz złożył płatnikowi oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 1g oraz 1 h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) przy założeniu, że łączny przychód podatnika w roku podatkowym 2022 nie przekroczy kwoty 85 528 zł.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedmiotem Pani zapytania jest możliwość zastosowania „ulgi dla pracujących seniorów” do otrzymanej przez podatnika odprawy emerytalnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

Źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

W myśl powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

1 stycznia 2022 r., wprowadzono „ulgę dla pracujących seniorów”, którą reguluje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. omawianej ustawy, Wolne od podatku dochodowego są:

Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z zasiłku macierzyńskiego [przypis redakcji] oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),

c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),

d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621),

e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236);

Zgodnie z art. 21 ust. 44 tej ustawy:

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł.

W myśl natomiast art. 21 ust. 39 ww. ustawy:

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na mocy art. 32 ust. 1g ww. ustawy:

Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Zgodnie z art. 32 ust. 1h ww. ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1g, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zwolnieniem objęte są określone wyżej przychody, pod warunkiem, że:

* przychody z tych tytułów podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

* podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.

Oznacza to, że prawo do omawianego zwolnienia będzie przysługiwało podatnikowi, który w ramach wymienionych w tym przepisie rodzajów aktywności zawodowej (uzyskiwanych źródeł przychodów) jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych. Przepis ten odnosi się do rodzaju aktywności zawodowej (źródeł przychodów) która podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym przypadku umowa o pracę.

Otrzymane świadczenie, którym jest odprawa emerytalna będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie będzie limitowane do kwoty 85 528 zł.

Ulga dla seniorów polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu:

– 60 roku życia w przypadku kobiety oraz

– 65 roku życia w przypadku mężczyzn.

Z przedstawionego przez Panią opisu zdarzenia przyszłego wynika, że:

1) Podatnikiem, o którym mowa we wniosku jest kobieta zatrudniona na umowę pracę, która 27 maja 2022 r., skończy 60 lat i uzyska uprawnienia emerytalne;

2) Ww. podatnik, zamierza nie pobierać emerytury i kontynuować pracę,

3) 30 maja 2022 r., złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga dla pracujących seniorów”);

4) Z dniem 28 lipca 2022 r., na podstawie porozumienia stron Podatnik zakończy pracę w publicznej szkole ponadpodstawowej oraz otrzyma odprawę emerytalną;

5) Łączny jego przychód za rok 2022 nie przekroczy kwoty 85 528 zł.

Zatem do opisanego zdarzenia przyszłego ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), a w związku z tym nie jest Pani zobowiązana do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym, należało uznać Pani stanowisko za prawidłowe.

 

 

źródło: https://eureka.mf.gov.pl/

Wytłuszczenia dokonane przez redakcję

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

One Thought to “Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-7-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN”

  1. […] Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-7-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Odprawa emerytalna a … […]

Zostaw komentarz