Wyrok Sądu Najwyższego z 2-09-1998 r. – I PKN 298/98

Uzupełniający urlop wypoczynkowy

TEZA

Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu.

SENTENCJA

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 2 września 1998 r. sprawy z powództwa Waldemara S. przeciwko Liceum Ogólnokształcącemu w W. o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 12 lutego 1998 r. […] oddalił kasację.

UZASADNIENIE

Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie wyrokiem z dnia 12 lutego 1998 r. oddalił apelację powoda Waldemara S. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Chełmie z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie przeciwko Liceum Ogólnokształcącemu w W. o ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego za rok 1997.

Sąd Rejonowy ustalił, że powód jest zatrudniony w pozwanym Liceum od 28 sierpnia 1989 r., ostatnio na stanowisku kierownika internatu przy LO w W. W roku szkolnym 1996/1997 powód wykorzystał 59 dni urlopu wypoczynkowego w okresie od 27 stycznia do 9 lutego 1997 r. i od 23 czerwca do 6 sierpnia 1997 r. W okresie od 7 sierpnia 1997 r. powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Sądy obu instancji uznały, iż powodowi nie przysługuje na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) uzupełniający urlop wypoczynkowy z tytułu choroby trwającej od 7 sierpnia do 12 września 1997 r., ponieważ w roku 1997 wykorzystał ponad 8 tygodni z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Powód zaskarżył kasacją wyrok Sądu drugiej instancji, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię przepisów art. 64 ust. 1 i art. 66 Karty Nauczyciela. Zdaniem powoda w roku szkolnym 1996/1997 przysługiwało mu na podstawie art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 11 tygodni i prawa tego nie można „zawęzić”, jak uczynił to Sąd Wojewódzki. Art. 66 ust. 1 tej ustawy określa bowiem wyłącznie rozmiar urlopu uzupełniającego przysługującego nauczycielowi w przypadku niewykorzystania pełnego urlopu z powodu na przykład choroby, nie ogranicza natomiast w takiej sytuacji prawa nauczyciela wyłącznie do 8 tygodni urlopu wypoczynkowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie jest zasadna. Sąd Najwyższy w pełni podziela stanowisko Sądów obu instancji, że wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Stosownie do art. 66 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst : Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) ) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy, wywołanej między innymi chorobą -nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Oznacza to, że przepis ten zawsze gwarantuje nauczycielowi urlop wypoczynkowy w wymiarze 8 tygodni w sytuacji, gdy nie mógł wykorzystać urlopu w czasie ferii letnich i zimowych zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy. Słusznie podniósł Sąd Wojewódzki, iż za taką wykładnią art. 66 ust.1 przemawia jego ust. 2, który regulując kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, również ogranicza ekwiwalent pieniężny do wymiaru maksymalnie za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy oddalił kasację powoda na podstawie art. 39312 KPC.

źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz