Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5-10-2005 r. – III AUa 1336/04

SENTENCJA

Okres przerwy pomiędzy zwolnieniem ze służby wojskowej a podjęciem pracy u pracodawcy, u którego pracownik był zatrudniony w dniu powołania do tej służby nie jest ani okresem składkowym, ani nieskładkowym i w związku z tym nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu uprawnień do świadczeń określonych w ustawie z 17.XII.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

UZASADNIENIE

(…) Termin 30 dni wymieniony w obu przepisach (art.120 i art.122 ustawy z 21.XI.1967 r. o powszechnym obowiązku RP – przyp. W. Bzibziak) jest więc terminem nieprzekraczalnym, w którym pracownik ma wyrazić wolę powrotu do pracy, ale nie może być zaliczony jako okres składkowy, bądź nieskładkowy, a to z tej przyczyny,że brak jest w dyspozycji w/w przepisu jakichkolwiek szczególnych uregulowań w tym zakresie. Wręcz odwrotnie przepis ten mówi wprost o zaliczeniu do uprawnień wynikających ze stosunku pracy jedynie okresu odbywania czynnej służby wojskowej (…).

źródło: http://www.katowice.sa.gov.pl/

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz