Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-07-2013 r. – WPI/200000/451/929/2013

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nagrody jubileuszowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 929/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 02.07.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej wypłacanej pracownikom.

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 27.06.2013 r. zwrócił się z prośbą o wydanie decyzji interpretacyjnej i wskazał, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podstawy wymiaru składek nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Zgodnie z zapisem § 13 Układu Zbiorowego Pracy „wprowadza się gratyfikacje jubileuszowe w formie pieniężnej wypłacane co 5 lat podczas kolejnych obchodów jubileuszowych spółki”.

Wnioskodawca wyjaśnił w opisie stanu faktycznego, iż wysokość wypłaconej nagrody jubileuszowej zależy od indywidualnego stażu pracy zatrudnionego pracownika w spółce bez względu na przerwy w zatrudnieniu i stanowi iloczyn kwoty 100 PLN brutto za każdy rok pracy w spółce. Wnioskodawca poinformował, że nagroda jest wypłacana podczas obchodów jubileuszowych spółki. Wnioskodawca wskazał, że nagrody wypłacane są nic częściej niż co 5 lat i pracownik ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce, co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłacona nagroda będzie stanowiła podstawę wymiaru składek.

Wnioskodawca załączył do wniosku wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Regulamin wypłacania nagród jubileuszowych na podstawie § 13 ZUZP w 2013 r.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacana nagroda jubileuszowa nie powinna stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ wypłacana jest pracownikom za ich indywidualny staż pracy w spółce, nie częściej niż co 5 lal, a pracownik ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 wyżej powołanej ustawy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(t.j. Dz. U. z 1998 r ., Nr 161, poz. 1106 z późn. zm), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nic stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym powyżej rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W § 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia mieszczą się „nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nic częściej niż co 5 lat”.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r . Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz przyznaje uprawnienia związane ze stażem pracy. Z art. 773 powołanej ustawy wynika, że pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej mogą otrzymać, oprócz wynagrodzenia podstawowego, świadczenie związane z pracą, uzależnione od przepracowanych okresów (stażu pracy). W stosunku do pracowników sfery pozabudżetowej, obowiązek wypłacenia nagrody jubileuszowej wynika z zagwarantowanych przez pracodawcę przepisów zakładowych, czyli w obowiązującym u danego pracodawcy zakładowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a gdy ich nie ma w umowach o pracę.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym, do którego pracownik nabywa prawo w następstwie osiągnięcia określonego stażu pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że gratyfikacje pieniężne wypłacane są co pięć lat podczas kolejnych obchodów jubileuszowych Spółki. Wnioskodawca w opisanym we wniosku stanie faktycznym doprecyzował, że wysokość wypłacanej nagrody jubileuszowej zależy od indywidualnego stażu pracy pracownika bez względu na przerwy w zatrudnieniu i stanowi iloczyn kwoty 100 PLN brutto za każdy rok pracy, nagrody są wypłacane nie częściej niż co 5 lat i pracownik ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce, co najmniej 5 lat.

W konsekwencji. Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe – nagroda jubileuszowa wypłacana pracownikom nie częściej niż co 5 lat, uzależniona od stażu pracy pracownika w spółce wypłacana w dniu jubileuszu spółki nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz