Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-01-2013 r. – WPI/200000/451/1489/2012

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja Nr 1489 /2012

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r ., nr 220, poz. 1447 z póżn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r „ nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 14.12.2012r. przez przedsiębiorcę Pana (…) w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 14,l2.2012r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pana (…) reprezentowanego przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że prowadził działalność gospodarczą w okresie od 02.11.1999 r . do 01.03.2000 r ., natomiast informację o zaprzestaniu wykonywania działalności zgłosił w Urzędzie Miasta w dniu 03.02.2012r. W tym samym dniu przedsiębiorca otworzył nową działalność gospodarczą.

W stanowiącym uzupełnienie do wniosku piśmie z dnia 27.12.2012r. (wpływ do Oddziału w dniu 31.12.2012r.) pełnomocnik wnioskodawcy poinformował, że płatnik nie prowadził w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności innej działalności pozarolniczej. Ponadto wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W powyższym stanie faktycznym wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca wskazał treść art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych- z preferencyjnych zasad opłacania składek ZUS nie mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

W związku z powyższym wnioskodawca uważa, że ze względu na fakt, że od daty faktycznego zaprzestania wykonywania działalności do dnia otworzenia nowej działalności upłynęło powyżej 60 miesięcy przysługuje mu prawo do opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości, a data zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności nie ma wpływu na określenie powyższego terminu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od 01 stycznia 2013r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – cytowanej powyżej – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z powyższej możliwości opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru nie mogą skorzystać osoby, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie powyższych przesłanek warunkujących uzyskanie prawa do obniżenia minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej miało na celu umożliwienie skorzystania z tej ulgi wyłącznie przez przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Opłacanie przez okres 24 miesięcy składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia miało służyć zmniejszeniu ryzyka związanego z podejmowaniem po raz pierwszy działalnościgospodarczej, copozwoliłoby na przeznaczenietak zwolnionych środków na prowadzenie i rozwój działalności.

Zgodnie z przesłanką przedstawioną w punkcie 1 prawa do opłacania składek od podstawy nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia nie posiadają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalnościgospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisówo zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganychprzez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, były wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółekjawnych, komandytowych lub partnerskich lub prowadziły niepublicznąszkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

W sytuacji prowadzenia przez przedsiębiorcę we wcześniejszym okresie działalności gospodarczej istotne staje się faktyczne prowadzenie i zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej a nie tylko fakt posiadania uprawnieńdo jej prowadzenia.

Ze stanu faktycznego przestawionego przez wnioskodawcę wynika,że w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadził działalności pozarolniczej. Ponadto zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 27.12.2012r. uzupełniającym stan faktyczny przedstawiony w wniosku w powyższym przypadku nie zachodzi przesłanka współpracy z byłym pracodawcą.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz