Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 7-10-2013 r. – WPI/200000/451/1298/2013

Wniosek dotyczy obowązku ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej w sytuacji ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolnosci do pracy oraz renty rodzinnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 1298/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r ., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r „ Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20 września 2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz prawa do renty rodzinnej.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opłaca za siebie obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Jednoczenie wnioskodawca wskazał, iż decyzją ZUS z dnia 01.02.2013r. (znak: (…)) przyznano na stałe rentę rodzinną od dnia 01.12.2012r.

W uzupełnieniu do wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedsiębiorca pismem z dnia 27 września 2013r. w oparciu wpis z treści orzeczenia Komisji Lekarskiej Do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia 16.05.1995r., poinformował, iż ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (nr (…)). Wypłata tego świadczenia uległa zawieszeniu z datą przyznania renty rodzinnej tj. od dnia 01.12.2012r.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, w którym wskazał, iż zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty rodzinnej podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadzie dobrowolności. Według wnioskodawcy od dnia 01.12.2012r. podlega zatem wyłącznie obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku ubezpieczeń społecznych następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy do udzielenia interpretacji w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Na podstawie art, 12 ust. 1 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu.

W myśl art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Stosownie do art. 8 ust. 6 pkt 1 powołanej ustawy, za osoby prowadzące pozarolniczą działalność uważa się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

W związku z powyższym, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i do renty rodzinnej, pobierające rentę rodzinną podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności, aż do ustalenia prawa do emerytury. Istotny w tym przypadku jest bowiem fakt ustalenia prawa do świadczenia tj. renty z tytułu niezdolności do pracy, a nie jego pobieranie.

Z treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie wnioskodawca posiada prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz prawo do renty rodzinnej. Wypłata świadczenia z tytułu niezdolności do pracy uległo zawieszeniu z datą przyznania renty rodzinnej. W konsekwencji wnioskodawca z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do powołanego powyżej art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Uwzględniając powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz