Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 7-03-2013 r. – WPI/200000/451/169/2013

Ustalanie wysokości stopy procentowej składki ne ubezpieczenie wypadkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 169/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku żart. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 12.02.2013r. przez przedsiębiorcę (…)

1. uznaje za nieprawidłowe w części dotyczącej ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, oraz

2. odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej obowiązku złożenia przez spółkę dokumentu ZUS IWA.

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że w chwili obecnej przedsiębiorstwo (…) działa jako firma osoby fizycznej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo zostanie wniesione jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej na zasadzie art. 55 (1) K.C. Spółka komandytowa będzie w pełnym zakresie kontynuowała obecną działalność przedsiębiorstwa (…). Pracownicy zostaną przejęci przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. W spółce komandytowej nie ulegnie zmianie liczba pracowników, rodzaj stanowisk ani rodzaj przeważającej działalności PKD ujęty w rejestrze REGON. W chwili obecnej wyliczona na podstawie składanych dokumentów IWA składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy osoby fizycznej wynosi %. W miesiącu 01.2013r. za przedsiębiorstwo osoby fizycznej został złożony dokument ZUS IWA za 2012r.

Pismem z dnia 26.02.2013r. (wpływ do Oddziału w dniu 04.03.2013r.) wnioskodawca uzupełnił wniosek o informację, że wskazane przedsiębiorstwo zostanie wniesione jako wkład niepieniężny do nowo powstałej spółki komandytowej, która nie posiada ustalonej stopy procentowej.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy w wyniku następstwa prawnego i na zasadzie kontynuacji składka na ubezpieczenie wypadkowe dla spółki komandytowej pozostanie taka sama czy ulegnie zmianie, a także czy spółka komandytowa będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentu ZUS IWA obejmującego cały rok mimo, iż rozpocznie swój byt w trakcie roku.

Zdaniem wnioskodawcy spółka powinna naliczyć składkę wypadkową w takiej samej wysokości jak została ustalona dla działalności prowadzonej przez osobę fizyczną (1,38%), a ponadto spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentu ZUS IWA za kolejne lata ponieważ z art. 55 (1) K.C. wynika, ze przedsiębiorstwo obejmuje całość składników materialnych i niematerialnych, w związku z czym następuje sukcesja praw i obowiązków na nowego przedsiębiorcę, a ponadto nie zmieni się ilość pracowników, rodzaj stanowisk oraz rodzaj przeważającej działalności PKD ujęty w rejestrze REGON. Wnioskodawca wskazał jako podstawę powyższego stanowiska art. 28 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 28.11.2002r. poz. 1673) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r . (I UK 8/10).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r., udzielenie interpretacji dotyczącej zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r ., nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 28 i art. 29 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, następuje na podstawie grupy działalności, do której płatnik należy. W przypadku płatników nowo zgłaszanych w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca roku następnego, przynależność do grupy działalności ustalana jest zgodnie z art. 29 ust. 2 powołanej powyżej ustawy na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego płatnik składek jest zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o stan z miesiąca, w którym płatnik został zgłoszony w ZUS.

Oznacza to, że w świetle przepisów ustawy z dnia 30 października 2002r. każdy nowo zgłaszany płatnik składek powinien ustalać dla siebie wysokość obowiązującej go stopy procentowej składki.

Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie zawierają przepisów szczególnych dopuszczających możliwość sukcesji wysokości stopy procentowej składki pomiędzy płatnikami składek w przypadku przejęcia innego płatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z utworzeniem (…) Spółki komandytowej zostanie wniesiony do niej wkład w postaci przedsiębiorstwa (…). W konsekwencji spółka – nowy płatnik posiadający odrębne numery identyfikacyjne (NIP, REGON) – stanic się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

W myśl art. 102 i art. 109 ustawy z dnia 15 września 2000 r . Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują dwa rodzaje wkładów wspólników do spółki: pieniężne i niepieniężne. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może więc być również przedsiębiorstwo rozumiane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej – art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Wniesienie wkładu polega na przeniesieniu prawa ze wspólnika na rzecz spółki.

Zdaniem wnioskodawcy jednym ze skutków wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa do nowo powstającej spółki komandytowej i na nowego przedsiębiorcę skutkująca uprawnieniem do kontynuowania naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla wniesionego przedsiębiorstwa.

W ocenie Oddziału brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska, iż powyższa teza jest prawidłowa.

Bezsprzecznym pozostaje fakt, iż sukcesja stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie wynika z wskazanego przez przedsiębiorcę art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, gdyż reguluje on zasady ustalania wysokości tej stopy procentowej i zgodnie z jego treścią każdy nowo zgłaszany płatnik składek powinien autonomicznie ustalić dla siebie wysokość obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Jednocześnie w myśl art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r ., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Potwierdzeniem powyższego może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r . (sygn. akt II PK 91/10) mówiący, że „Unormowana w art. 231 k.p. instytucja przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę oznacza sytuację, gdy w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawnych, a nawet faktycznych zakład pracy (rozumiany jako zorganizowany zespół środków materialnych i niematerialnych, służący realizacji przez pracodawcę konkretnej działalności i stanowiący dla związanych z nim pracowników placówkę zatrudnienia) bądź jego część przechodzi z posiadania jednego podmiotu (dotychczasowego pracodawcy) w posiadanie kolejnego, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych pracowników. Konsekwencją transferu jest zatem zmiana pracodawcy i wstąpienie nabywcy zakładu w prawa oraz obowiązki zbywcy, będącego do tej pory stroną w stosunkach pracy z załogą.”

Uwzględniając powyższe brak jest jednak podstaw do przyjęcia, iż fakt, że nowo powstała spółka będzie posiadała rodzaj przeważającej działalności taki sam jak przejęte przedsiębiorstwo, jak również, że przejmie wszystkich pracowników z zachowaniem posiadanych stanowisk, będzie skutkował również przejęciem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązywała poprzedniego płatnika składek.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym następstwo prawne, z którego wnioskodawca wywodzi prawo spółki do stosowania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej uprzednio dla indywidualnej działalności gospodarczej w istocie nie zachodzi.

Należy jednocześnie podkreślić, iż obowiązek posługiwania się w danym roku składkowym określoną wysokością stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez danego płatnika składek nie może być postrzegany jako zobowiązanie czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego, ponieważ obowiązek posługiwania się określoną wysokością stopy procentowej składki, ustaloną na zasadach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynika wprost z przepisów tej ustawy i nie jest to prawo czy uprawnienie przysługujące danemu płatnikowi.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż w przypadku zawiązania nowej spółki przez inny podmiot, który wnosi do zawiązanej spółki na pokrycie udziałów swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego nie ma miejsca sukcesja stopy procentowej składki. Nowopowstała spółka jest zobowiązana do odrębnego ustalenia obowiązującej ją stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na zasadach ogólnych.

Ponadto Zakład podkreśla, iż wskazany przez wnioskodawcę wyrok Sądu Najwyższego wiąże w jednostkowej sprawie i nie może mieć mocy powszechnie obowiązującej.

Jednocześnie Zakład wskazuje, iż w myśl powyżej wskazanego art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Powyższe oznacza, iż wiążące interpretacje w formie decyzji mogą zostać wydane tylko w odniesieniu do wskazanych w cytowanym przepisie spraw.

Z treści złożonego wniosku wynika, ze przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem m.in. dotyczącym zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych tj. zobowiązania spółki do złożenia dokumentu ZUS IWA za kolejne lata, która to kwestia nic podlega rozstrzygnięciu w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji dotyczy sprawy nie odnoszącej się do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę w jego indywidualnej sprawie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz