Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 7-02-2014 r. – WPI/200000/43/124/2014

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 124/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 lutego 2014 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej w związku ze zmianą wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika: (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. spółka wprowadziła zmianę wewnętrznych przepisów regulujących prawo do nagrody jubileuszowej. Zmiana dotyczy stażu pracy za jaki nagroda przysługuje. Dotychczas nagroda była wypłacana za staż pracownika ogółem, po zmianie – za staż pracy w spółce. Zarówno wg poprzednich jak i zmienionych przepisów nagroda przysługuje co 5 lat. W związku ze zmianą przepisów pracownicy w okresie przejściowym nabędą prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej w okresie krótszym lub dłuższym niż 5 lat od nagrody poprzedniej.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii czy kwota nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej nagrody stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Spółka wskazała, iż godnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek wyłączone są nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zdaniem wnioskodawcy, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi nagroda jubileuszowa wypłacona w okresie krótszym niż co 5 lat w sytuacji gdy prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród. W konsekwencji, wnioskodawca uznał, że wypłacane w spółce od 1 stycznia 2014 r. nagrody jubileuszowe nie stanowią podstawy wymiaru składek pomimo, że może się zdarzyć, iż będą one wypłacone w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej nagrody.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 i art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Z powyższego wynika, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie stanowić również nagroda jubileuszowa wypłacona częściej niż co 5 lat, z uwagi na to, że prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród. Należy jednocześnie podkreślić, iż zarówno uprzednio obowiązujące, jak i nowe zasady regulujące przyznawanie tych nagród muszą przewidywać przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, dokonał on zmiany wewnętrznych przepisów regulujących przyznawanie nagród jubileuszowych, a jednocześnie zarówno poprzednie, jak i obowiązujące przepisy przewidywały uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownika nie częściej niż co 5 lat. W konsekwencji, w sytuacji wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej ze względu na zmianę wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie w spółce, nagroda taka nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Biorąc powyższe pod uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lal od poprzedniej w związku ze zmianą wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz