Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 6-03-2014 r. – WPI/200000/43/191/2014

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 191/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek przedsiębiorcy (…) złożony w dniu 17 lutego 2014 r.:

 1. odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej nabycia prawa do emerytury pomostowej,
 2. uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach umowy z dnia 6 marca 2012 r. jest zobowiązany do stałego świadczenia na rzecz zamawiającego usług siły roboczej w branży górniczej, mechanicznej i elektrycznej poprzez udostępnienie zamawiającemu swoich pracowników do wykonywania w dyspozycji i pod nadzorem zamawiającego prac podziemnych w ruchu zakładu górniczego, w zakresie robót związanych z postępem frontu eksploatacyjnego wraz z robotami ubocznymi oraz innych robót górniczych.

Wnioskodawca przedstawił zakres robót:

Roboty górnicze:

 1. wykonywanie robót związanych bezpośrednio z postępem przodków i ścian,
 2. montaż i demontaż instalacji do zasilania maszyn i urządzeń przeznaczonych do zbrojenia i likwidacji ścian wydobywczych,
 3. budowa, montaż i demontaż maszyn i urządzeń oraz zestawów transportowych dla nowo uruchamianych ścian wydobywczych i przodków chodnikowych zgodnie z dokumentami techniczno – ruchowymi i potrzebami zamawiającego,
 4. transport materiałów, maszyn i urządzeń w rejonie prowadzonych robót,
 5. zabudowa wentylatorów, odpylaczy oraz lutniociągów do przewietrzanych przodków, ich wydłużenie, przebudowa utrzymanie oraz ich likwidacje,
 6. zabudowa rurociągów, ich wydłużanie i skracanie wraz z postępem przodków i ścian oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja,
 7. wykonywanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem przodków i ścian w rejonie,
 8. roboty związane z utrzymaniem wyrobisk,
 9. odwodnienia,
 10. obsługa urządzeń odstawy urobku oraz urządzeń transportowych.

Roboty mechaniczne:

 1. utrzymanie sprawności ruchowej maszyn i urządzeń odstawy taśmowej, kompleksów wydobywczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń na zmianach wydobywczych,
 2. przeglądy, konserwacje, naprawy oraz wymiany podzespołów maszyn i urządzeń wymienionych w/w podpunkcie prowadzone na zmianie remontowej zgodnie z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obsługi,
 3. przeglądy, konserwacje, naprawy oraz wymiany podzespołów obudów zmechanizowanych prowadzone na zmianach remontowych,
 4. przeglądy, konserwacje oraz utrzymanie w sprawności istniejących instalacji odwadniających, ppoż. oraz instalacji wysokociśnieniowych i stacji zasilających obudowy zmechanizowane,
 5. montaż urządzeń odstawy taśmowej w drążonych wyrobiskach oraz likwidacja odstawy taśmowej w oddziałach, które zakończyły eksploatację,
 6. montaż urządzeń w nowo uruchamianych ścianach wydobywczych,
 7. montaż i demontaż, rurociągów instalacji odwadniających i instalacji wysokościowych,
 8. montaż i demontaż maszyn i urządzeń na stanowiskach montażowych i demontażowych, w tym również sekcji obudów zmechanizowanych,
 9. demontaż urządzeń, kompletacja podzespołów oraz przygotowanie do transportu urządzeń w ścianach wydobywczych po zakończeniu ich eksploatacji,
 10. montaż i demontaż hydrauliki siłowej prowadzony na zmianach remontowych zgodnie z wymogami dokumentacji techniczno – ruchowych i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

Roboty mechaniczne:

 1. montaż i demontaż instalacji do zasilania maszyn i urządzeń przeznaczonych do zbrojenia i likwidacji ścian wydobywczych,
 2. budowa, montaż i demontaż maszyn, sieci, instalacji i urządzeń niskiego i średniego napięcia oraz zestawów transportowych pociągów aparaturowych dla nowo uruchamianych ścian wydobywczych i przodków chodnikowych zgodnie z dokumentacjami techniczno – ruchowymi i potrzebami zamawiającego,
 3. przygotowanie, montaż i demontaż sieci elektrycznych średniego napięcia niezbędnych do zasilania urządzeń w rejonach wydobywczych i przodków chodnikowych,
 4. likwidacje sieci i instalacji nieczynnych, urządzeń niskiego i średniego napięcia oraz zestawów transportowych pociągów aparaturowych,
 5. przeglądy, naprawy i przygotowania osprzętu elektrycznego niskiego napięcia,
 6. przygotowanie do transportu zlikwidowanych urządzeń, kabli i przewodów elektrycznych.

Spółka zatrudnia pracowników, z których cześć wykonuje prace w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. Na dzień dzisiejszy wnioskodawca nie ma wiedzy, czy któryś z pracowników nie przekroczy 15 – letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca postawił pytanie czy ww. osoby nabędą prawo do emerytury pomostowej (art. 4 pkt. 2 ustawy o emeryturach pomostowych).

Ponadto wnioskodawca wskazał, że przeważająca liczba zatrudnionych pracowników nie wykonywała prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed dniem 01.01.1999 r. W świetle art. 4 pkt. 5 ustawy o emeryturach pomostowych osoby te nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość czy na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych i biorąc pod uwagę umowę, jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie wskazał, że w jego ocenie nie jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach, jednakże w świetle art. 4 pkt. 2 lub 4 pkt. 5 ustawy o emeryturach pomostowych nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie

Ponadto zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Zakres przedmiotowy wydawania pisemnych interpretacji został ściśle określony przez ustawodawcę i w związku z tym w oparciu o wyżej przytoczone przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wydać decyzji interpretacyjnej we wskazanej we wniosku sprawie dotyczącej.

W świetle powyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako państwowa jednostka organizacyjna nie wydaje pisemnych interpretacji przepisów w sprawach z zakresu świadczeń emerytalnych, w tym w sprawach dotyczących uprawnień do skorzystania z emerytury, o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Na podstawie powołanego powyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do udzielenia pisemnej interpretacji w formie decyzji administracyjnej m.in. w sprawie obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnosząc się do wątpliwości wnioskodawcy wyrażonych w drugim pytaniu, dotyczących braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach, uznaje stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe.

Zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wynikają z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237. poz. 1656 z późn. zm.).

W myśl art. 35 ust. 1 powołanej ustawy, składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3. Stosownie do ustępu 2 tego artykułu, obowiązek opłacania składek nu FEP za pracownika, wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych uarunkach lub o szczególnym charakterze do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.

Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź też ze względu na niespełnienie innych warunków zawartych w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych nie nabędą w przyszłości prawa do tego świadczenia.

Z treści wskazanej powyżej ustawy, w tym z odrębnego unormowania w art. 35 ust. 1 wymogów warunkujących powstanie obowiązku odprowadzania składek na FFP, wynika, ze intencją ustawodawcy było uregulowanie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w oderwaniu od kryteriów, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej. W konsekwencji, zawarte w przepisie art 35 ust. 2 wyraźne odesłanie jedynie do przepisów art. 3 ust. 1 i 3 w/w ustawy definiującego pojęcie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest interpretowane w ten sposób, że w przepisie tym została zawarta autonomiczna definicja pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która swym zasięgiem obejmuje wykonywanie tego rodzaju prac zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, jak również w żaden sposób nie odnosi się do przesłanek wynikających z art. 4 tej ustawy.

Podsumowując powyższe, płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki. Należy również podkreślić, iż z art. 35 ust. 1 ustawy pomostowej nie wynika, aby obowiązek opłacania przedmiotowej składki dotyczył tylko pracowników, którzy w przyszłości mogą otrzymać tzw. emeryturę pomostową.

Przepis ten odnosi się do wszystkich pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze niezależnie od warunków, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych lub prawo do emerytury o której mowa w przepisie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r . Nr 153. poz. 1227).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek dokonania kwalifikacji pracy danego pracownika tako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na pracodawcy, gdyż to on, zgodnie z art. 41 ust. 4 wskazanej ustawy, zobowiązany jest prowadzić ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest obowiązek opłacania składek na FEP.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Tym samym w przypadku zaklasyfikowania przez plauiika danego pracownika jako pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i uwzględnienia go w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna być opłacana.

Ponadto w myśl art. 35 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek na FEP za pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art 50e ustawy o emeryturach i remach z FUS. nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.

Prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) nie zastały wymienione ani w wykazie prac w szczególnych warunkach ani w wykazie prac o szczególnym charakterze, stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W konsekwencji za pracowników wykonujących takie prace nie jest odprowadzana na bieżąco składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednakże przyznanie pracownikowi wykonującemu prace górnicze emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych rodzi obowiązek opłacenia składek na FEP za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i remach z FUS.

Obowiązek ten ciąży na płatniku, a opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych następuje w tym przypadku jednorazowo w odpowiednich terminach miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz