Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-06-2013 r. – WPI/200000/451/768/2013

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 768/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 29.05.2013r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody przyznanej w związku z jubileuszem firmy.

UZASADNIENIE

W dniu 29.05.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podstawy wymiaru składek nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Zgodnie z zapisem Układu Zbiorowego Pracy „wprowadza się gratyfikacje jubileuszowe w formie pieniężnej wypłacane co 5 lat podczas kolejnych obchodów jubileuszowych spółki”. Wnioskodawca informuje, iż w najbliższym czasie zamierza wypłacić zatrudnionym pracownikom nagrody jubileuszowe z tego tytułu. Pracownicy nie mają wypłacanej nagrody jubileuszowej z tytułu indywidualnego stażu pracy i mają prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłacona nagroda będzie stanowiła podstawę wymiaru składek.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacana nagroda jubileuszowa nie powinna stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ wypłacana jest pracownikom nie częściej niż co 5 lat, a pracownik ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 wyżej powołanej ustawy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(t.j. Dz. U. z 1998 r ., Nr 161, poz. 1106 z póżn. zm), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym powyżej rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W § 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia mieszczą się „nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat”.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r . Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz przyznaje uprawnienia związane ze stażem pracy. Z art. 773 powołanej ustawy wynika, że pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej mogą otrzymać, oprócz wynagrodzenia podstawowego, świadczenie związane z pracą, uzależnione od przepracowanych okresów (stażu pracy). W stosunku do pracowników sfery pozabudżetowej, obowiązek wypłacenia nagrody jubileuszowej wynika z zagwarantowanych przez pracodawcę przepisów zakładowych czyli w obowiązującym u danego pracodawcy zakładowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a gdy ich nie ma w umowach o pracę.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym, do którego pracownik nabywa prawo w następstwie osiągnięcia określonego stażu pracy. Nie jest więc nagrodą jubileuszową nagroda, którą pracodawca wypłaca pracownikom w związku z jubileuszem firmy. Istotny w tym zakresie jest charakter takiej nagrody, a nie jej nazwa. Jak słusznie bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2002 r. sygnatura akt II UKN 461/01, do wyłączenia z obowiązku zapłaty składek nie wystarczy nazwanie przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy pewnego składnika wynagrodzenia „nagrodą jubileuszową”. Określone w regulaminie zasady wypłacania tego składnika wynagrodzenia muszą odpowiadać pojęciu nagrody jubileuszowej. Powołane powyżej przepisy wyraźnie wskazują, iż uprawnienie do otrzymania nagrody jubileuszowej musi wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, jednakże nagroda jubileuszowa jest świadczeniem uzależnionym od stażu pracy zatrudnionego pracownika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że gratyfikacje pieniężne wypłacane są co pięć lat podczas kolejnych obchodów jubileuszowych Spółki. W konsekwencji, nagroda jubileuszowa przyznana na zasadach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy Spółki nie będzie nagrodą związaną ze stażem pracy zatrudnionych pracowników lecz kolejną rocznicą istnienia Spółki, co oznacza, iż w sytuacji przedstawionej przez wnioskodawcę nie można zastosować wyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r .

W konsekwencji, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe – nagrodę z okazji jubileuszu istnienia Spółki należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników z tytułu umowy o pracę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz