Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-04-2013 r. – WPI/200000/451/430/2013

Podstawa wymiaru składek – rekompensata za rozwiązanie stosunku pracy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Decyzja nr 430/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r ., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r ., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 27.03.2013r. przez przedsiębiorcę (…) Sp. z o.o. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników rekompensaty za rozwiązanie stosunku pracy.

UZASADNIENIE

W dniu 27.03.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) Sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż rozwiązał umowy o pracę z kilkoma pracownikami spółki. W zawartych z tymi osobami porozumieniach stron o rozwiązaniu umowy o pracę został zawarty zapis „mając na względzie tryb rozwiązywania umowy o pracę oraz dotychczasową współpracę, Pracodawca oświadcza, iż wypłaci pracownikowi tytułem rekompensaty za rozwiązanie stosunku pracy w trybie porozumienia stron kwotę … zł.

Ponadto spółka rozwiązała umowę o pracę z pracownikami za porozumieniami stron, w których widnieją następujące zapisy:

  1. zapis w porozumieniu jak wyżej ale z zastrzeżeniem, że: rekompensata za rozwiązanie stosunku pracy w trybie porozumienia stron nie zostanie wypłacona o ile pracownik będzie nieobecny w pracy i nie będzie świadczył pracy do końca trwania umowy,
  2. zapis w porozumieniu jak wyżej, ale z zastrzeżeniem, że kwota zostanie wypłacona pod warunkiem obecności pracownika w pracy i spełnienia przez pracownika dodatkowych warunków polegających na wykonywaniu swoich obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem.

W powyższym stanie faktycznym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wskazana kwota wypłacona pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz czy jeżeli spółka wypłaciła kwoty, o których mowa we wskazanych porozumieniach wyższe niż 15-krotnośc minimalnego wynagrodzenia za pracę jako rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę to czy będzie to miało znaczenie przy ustalaniu czy kwota ta będzie stanowić podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r . Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.) z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. W ocenie spółki, na podstawie powołanego wyżej przepisu, indywidualna rekompensata wypłacana pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na jej wysokość.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 01 stycznia 2013r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r . w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia -podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Z konstrukcji powołanego przepisu wynika, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje ich wysokość.

Wnioskodawca wskazał, że wypłaca pracownikom, z którymi rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron rekompensaty za rozwiązanie stosunku pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, w świetle obowiązujących przepisów, Zakład uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.03.2013r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników rekompensaty za rozwiązanie stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz