Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 30-09-2013 r. – WPI/200000/451/1300/2013

Obowiązek odprowadzania składki na FEP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

DECYZJA Nr 1300/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r . Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r . Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie: uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 20.09.2013 r. w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub wykonującego pracę o szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę i dodatkowo wykonującego pracę u tego samego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie, których przedmiot nie jest pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2013r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 16.09.2013 r. przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym spółka zatrudnia pracowników, na stanowisku położna w Bloku Porodowym. Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku zostali ujęci w ewidencji pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze – „Praca personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych anestezjologicznych w warunkach ostrego dyżuru. Wnioskodawca wskazał, że opłaca składkę na FEP za pracowników ujętych w wykazie od dnia rozpoczęcia wykonywania ww. pracy. Ponadto wnioskodawca wskazał, że z kilkoma położnymi zatrudnionymi w Bloku Porodowym zawarł umowy zlecenie na wykonywanie pracy rodzajowo innej od umowy o pracę. Przedmiotem umów zlecenia jest prowadzenie wykładów w Szkole Rodzenia, które nie mogą być uznane za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Wnioskodawca poinformował, że dotychczas z ostrożności ustalając podstawę składki na FEP oraz jej wysokość wnioskodawca uwzględniał przychody zarówno z umowy o pracę jak i z umowy zlecenia.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie do przedstawionego stanu faktycznego.

W ocenie wnioskodawcy przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracownika zatrudnionego w szczególnym charakterze na podstawie umowy o pracę, który jest dodatkowo zatrudniony przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej na wykonanie prac należących do kategorii prac w szczególnym charakterze, podstawą wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest wyłączenie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w szczególnym charakterze, nie wlicza się natomiast wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonywanie prac nie będących pracą w szczególnym charakterze. Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na analizie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych składka na FEP winna być opłacona za pracowników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.
  2. wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Zdaniem wnioskodawcy z art. 36 ust. 2 ustawy podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniami zmieszczonymi na stronie internetowej ZUS „Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” rozdział II punkt 1 „Składka na FEP powinna być opłacona od wszystkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym, obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzenia, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była wykonywana.”

Zdaniem wnioskodawcy z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych wynika, iż wykonywanie innych prac niż określone w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy nie będzie zaliczone jako wykonywanie prac w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zatem, w ocenie wnioskodawcy każda inna praca wykonywana w oparciu o inne zasady niż wymienione w ustawie lub załącznikach nie powinna rodzić obowiązku odprowadzania składek.

Wnioskodawca wskazuje, ze przedstawione przez niego racje przemawiają, jego zdaniem za słusznością poglądu, iż ustalając podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych nie powinna obowiązywać zasada łączenia przychodów z tytułu umowy zlecenia rodzajowo innej i nie uznanej za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Natomiast Zakład nie wydaje decyzji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą o sus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym składniki przychodu nie uwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania postawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na FEP.

W myśl art. 18 ust. 1 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a (pracownicy wykonujący u tego samego pracodawcy pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło), w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Bez znaczenia pozostaje fakt czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W myśl art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r . o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r . nr 237 poz. 1656 z późn. zm.) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3. Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku z dnia 16.09.2013 r. wnioskodawca wskazał, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w szczególnym charakterze, na stanowisku położnych. Pracownicy ci są ujęci w ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze i spółka opłaca za nich składkę na FEP. Wnioskodawca wskazał, że z kilkoma pracownikami zawarł umowy zlecenia na wykonywanie pracy rodzajowo innej od zakresu prac wykonywanych w ramach zawartych umów o pracę. Przedmiotem umów zlecenia jest prowadzenie przez położne wykładów w Szkole Rodzenia, które to czynności nie są pracami w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Zdaniem wnioskodawcy nie powinien ujmować w podstawie wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wynagrodzenia pracowników zatrudnionych u niego w ramach umów o pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i osiągających dodatkowo wynagrodzenie z tytułu zawartych z pracodawcą umów zlecenia na wykonywanie innych prac nie będących pracami w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W powyższym zakresie Oddział wskazuje, że zgodnie z zacytowanymi powyżej przepisami wnioskodawca ma obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i osiągającego dodatkowo wynagrodzenie tytułu zawartych z pracodawcą umów zlecenie na wykonywanie innych prac.

Reasumując Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…).

źródło: https://bip.zus.pl

Wyroki / Interpretacje / Stanowiska dla Kadr i Płac

Zostaw komentarz